Return to search

Upplevelser av depression hos personer över 60 år : En Litteraturstudie

Depression är en vanlig sjukdom som finns i hela världen och den utgör svåra utmaningar för sjukvården. Depression påverkar inte bara det psykiska välbefinnandet utan även det fysiska. Att ha en ökad kunskap och förståelse om depression hos personer över 60 år kan stödja dessa personer i sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år. En systematisk litteratursökning genomfördes och den resulterade i nio stycken artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex slutkategorier: omedvetenhet om sjukdom och svårigheter att acceptera den; upplevelse av ensamhet, känna skam och hopplöshet; ett begränsat liv; Ha behov av stöd och att bli bemött med förståelse; livskvalitet trots närvaro av sjukdom; livsförändringar genom långdragen sjukdom. Resultatet visade att personer med depression kan ha önskan om att dölja symtomen och ibland svårt att acceptera sjukdomen. Genom minskad kontroll på grund av sjukdomen upplevdes maktlöshet och hopplöshet. En central roll för sjuksköterskor i omvårdnaden av personer med depression är att stödja och förmedla hopp. Genom ökad förståelse för sjukdomen kan sjuksköterskor genomföra en god och personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: Depression, äldre, upplevelse, mental hälsa, livskvalitet, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-63035
Date January 2017
CreatorsLarsson, Hanna, Antonsen, Tania
PublisherLuleå tekniska universitet, Omvårdnad, Luleå tekniska universitet, Omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0037 seconds