Return to search

Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. Slöseri finns i olika former och en definition utifrån Lean är de åtta slöserierna: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, omarbete och outnyttjad kreativitet. Målet med examensarbetet var att utveckla en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean Construction med utgångspunkt i de åtta slöserierna, som ska kunna användas som en mall för förbättringsåtgärder. Studien, som framförallt antagit en kvalitativ forskningsstrategi, är en utforskande studie som har svarat på hur byggarbetsplatser kan utvärderas utifrån Lean med de åtta slöserierna som grund. Forskningsansatsen är deduktiv i och med att mognadsmodellen utvecklats utifrån be- fintlig teori, för att användas och testas i verkliga situationer. För att försäkra om validitet har framförallt triangulering använts. Även granskning av båda handledarna har tillfört till validi- teten. Reliabilitet har eftersträvats genom dokumentation och kontinuerlig kontakt med hand- ledare. Mognadsmodellen består av 20 kategorier som på olika sätt har en grund i de åtta slöserierna. Dessa kategorier bedöms på en nivåskala 1-5, där nivå ett innebär lägst tillämpning, och nivå fem innebär högst tillämpning. Resultatet från utvärderingarna visade att det skiljer sig åt något mellan de olika byggarbetsplatserna trots att de utförs av samma företag, och att det finns för- bättringspotential. Analysen visade på att majoriteten av kategorierna behöver någon form av ändring, främst ge- nom uppdelning av kategorier i en eller flera olika kategorier, eller omformulering av kategorier som inte fungerade riktigt utifrån verkligheten som framkom under platsbesöken. Samtidigt framkom det att vissa kategorier överlappade varandra, och att det var svårt att hålla reda på alla kategorier och tillhörande beskrivningar vid testen. Detta är en indikator på att modellen bör bli mer kompakt och inte lika begränsande. Modellen analyserades också utifrån en analys- modell för att utreda när en mognadsmodell som den som utvecklades kan användas. Examensarbetet hade dragit nytta av att utföras av två personer eftersom en kvalitativ studie som denna innebär subjektivitet vilken hade blivit mer objektiv om två perspektiv hade funnits med. Utgångspunkten till modellen som var de åtta slöserierna anses i efterhand varit lite för snäv eftersom det finns andra områden inom Lean som också anses vara viktiga, exempelvis säkerhet. Om modellen hade testats innan den primära undersökningen påbörjades hade detta kunnat upptäckas, och modellen hade redan då kunnat omformulerats innan de huvudsakliga platsbesöken. Mer utveckling och forskning bör ta vid efter detta arbete. Det finns fem stycken fokusområden som en mognadsmodell bör innehålla för att utreda till- lämpningen av Lean Construction, vilka kan delas upp i fler kategorier som inte bör vara för omfattande. Resultatet visar på att det skiljer sig åt mellan de undersökta byggproduktionerna inom fyra kategorier, men anledningen bakom detta är okänt. Mognadsmodellen är utvecklad på ett sådant sätt att den kan användas vid förbättringsarbetet och utvecklingen av tillämpningen av Lean Construction. / In comparison to the manufacturing industry, with companies such as Toyota in the lead, the construction industries attempt to increase productivity has remained low for the past 40 years. The manufacturing industry has achieved great results by working with Lean Production. Lean at is core is about minimise waste and maximise value. Waste comes in many forms, and one definition is the eight wastes of Lean: overproduction, waiting, transportation, extra processing, inventory, motion, defects and non-utilized talent. The objective with the master thesis was to develop a maturity model that evaluate construction sites involvement with Lean Construction based on the eight wastes of Lean, and that it should be possible to use the model as a template for improvements. The master thesis, which foremost has a qualitative research strategy, is an exploratory study that has answered on how construction sites can be assessed by Lean with the base of the eight wastes of Lean. The research approach is deductive since the maturity model has been devel- oped by using existing theory in order to assess construction sites in real situations. To ensure validity a work procedure by triangulation has been used. The supervisors reviewing the work has also contributed to the validity. The reliability has been sought by documentation and con- tact with supervisors continuously. The maturity model consists of 20 categories that in different ways has a base in the eight wastes of Lean. These categories are assessed by a level scale 1-5, where level one is the lowest im- plementation, and level five is the highest implementation. The results from the assessments showed that there are differences between the construction sites even though they are performed by the same company, and that there is potential for improvements. The analysis suggests that the majority of the categories need some sort of modification. Mainly by sectioning some categories into two or more categories, or reformulation of categories that did not work based on reality that appeared during the site visits. It also appeared that some categories overlapped each other, and that it was hard remembering all the categories with its descriptions when testing the model. This imply that the model should be more compact and less limiting. The maturity model was also analysed by an analysis model to investigate when a maturity model like the one that has been developed could be used. The master thesis would have improved if it had been performed with a co-writer since a qual- itative study like this result in subjectivity which had been more objective if there would have been two perspective. The base for the maturity model which was the eight wastes of Lean is considered, now afterwards, to be a little too narrow since there is other areas in Lean Con- struction which are considered to be important, such as security. If the maturity model would have been tested before the primary assessments it could have been realised and thereby mod- ified before the site visits. More development and research have to be done after this thesis is presented. There are five focus areas which should be included in a maturity model in order to assess the application of Lean Construction, these could be divided into several categories as long as they aren’t too extensive. The result shows that there is a difference between the investigated build- ing productions in four categories, but the reason behind this is unknown. The maturity model has been developed in such a way that it can be used in the improvement work and the devel- opment of the application of Lean Construction.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-76078
Date January 2019
CreatorsEriksson, Michaela
PublisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0039 seconds