• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 11
 • 3
 • Tagged with
 • 14
 • 11
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

Eriksson, Michaela January 2019 (has links)
Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. Slöseri finns i olika former och en definition utifrån Lean är de åtta slöserierna: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, omarbete och outnyttjad kreativitet. Målet med examensarbetet var att utveckla en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean Construction med utgångspunkt i de åtta slöserierna, som ska kunna användas som en mall för förbättringsåtgärder. Studien, som framförallt antagit en kvalitativ forskningsstrategi, är en utforskande studie som har svarat på hur byggarbetsplatser kan utvärderas utifrån Lean med de åtta slöserierna som grund. Forskningsansatsen är deduktiv i och med att mognadsmodellen utvecklats utifrån be- fintlig teori, för att användas och testas i verkliga situationer. För att försäkra om validitet har framförallt triangulering använts. Även granskning av båda handledarna har tillfört till validi- teten. Reliabilitet har eftersträvats genom dokumentation och kontinuerlig kontakt med hand- ledare. Mognadsmodellen består av 20 kategorier som på olika sätt har en grund i de åtta slöserierna. Dessa kategorier bedöms på en nivåskala 1-5, där nivå ett innebär lägst tillämpning, och nivå fem innebär högst tillämpning. Resultatet från utvärderingarna visade att det skiljer sig åt något mellan de olika byggarbetsplatserna trots att de utförs av samma företag, och att det finns för- bättringspotential. Analysen visade på att majoriteten av kategorierna behöver någon form av ändring, främst ge- nom uppdelning av kategorier i en eller flera olika kategorier, eller omformulering av kategorier som inte fungerade riktigt utifrån verkligheten som framkom under platsbesöken. Samtidigt framkom det att vissa kategorier överlappade varandra, och att det var svårt att hålla reda på alla kategorier och tillhörande beskrivningar vid testen. Detta är en indikator på att modellen bör bli mer kompakt och inte lika begränsande. Modellen analyserades också utifrån en analys- modell för att utreda när en mognadsmodell som den som utvecklades kan användas. Examensarbetet hade dragit nytta av att utföras av två personer eftersom en kvalitativ studie som denna innebär subjektivitet vilken hade blivit mer objektiv om två perspektiv hade funnits med. Utgångspunkten till modellen som var de åtta slöserierna anses i efterhand varit lite för snäv eftersom det finns andra områden inom Lean som också anses vara viktiga, exempelvis säkerhet. Om modellen hade testats innan den primära undersökningen påbörjades hade detta kunnat upptäckas, och modellen hade redan då kunnat omformulerats innan de huvudsakliga platsbesöken. Mer utveckling och forskning bör ta vid efter detta arbete. Det finns fem stycken fokusområden som en mognadsmodell bör innehålla för att utreda till- lämpningen av Lean Construction, vilka kan delas upp i fler kategorier som inte bör vara för omfattande. Resultatet visar på att det skiljer sig åt mellan de undersökta byggproduktionerna inom fyra kategorier, men anledningen bakom detta är okänt. Mognadsmodellen är utvecklad på ett sådant sätt att den kan användas vid förbättringsarbetet och utvecklingen av tillämpningen av Lean Construction. / In comparison to the manufacturing industry, with companies such as Toyota in the lead, the construction industries attempt to increase productivity has remained low for the past 40 years. The manufacturing industry has achieved great results by working with Lean Production. Lean at is core is about minimise waste and maximise value. Waste comes in many forms, and one definition is the eight wastes of Lean: overproduction, waiting, transportation, extra processing, inventory, motion, defects and non-utilized talent. The objective with the master thesis was to develop a maturity model that evaluate construction sites involvement with Lean Construction based on the eight wastes of Lean, and that it should be possible to use the model as a template for improvements. The master thesis, which foremost has a qualitative research strategy, is an exploratory study that has answered on how construction sites can be assessed by Lean with the base of the eight wastes of Lean. The research approach is deductive since the maturity model has been devel- oped by using existing theory in order to assess construction sites in real situations. To ensure validity a work procedure by triangulation has been used. The supervisors reviewing the work has also contributed to the validity. The reliability has been sought by documentation and con- tact with supervisors continuously. The maturity model consists of 20 categories that in different ways has a base in the eight wastes of Lean. These categories are assessed by a level scale 1-5, where level one is the lowest im- plementation, and level five is the highest implementation. The results from the assessments showed that there are differences between the construction sites even though they are performed by the same company, and that there is potential for improvements. The analysis suggests that the majority of the categories need some sort of modification. Mainly by sectioning some categories into two or more categories, or reformulation of categories that did not work based on reality that appeared during the site visits. It also appeared that some categories overlapped each other, and that it was hard remembering all the categories with its descriptions when testing the model. This imply that the model should be more compact and less limiting. The maturity model was also analysed by an analysis model to investigate when a maturity model like the one that has been developed could be used. The master thesis would have improved if it had been performed with a co-writer since a qual- itative study like this result in subjectivity which had been more objective if there would have been two perspective. The base for the maturity model which was the eight wastes of Lean is considered, now afterwards, to be a little too narrow since there is other areas in Lean Con- struction which are considered to be important, such as security. If the maturity model would have been tested before the primary assessments it could have been realised and thereby mod- ified before the site visits. More development and research have to be done after this thesis is presented. There are five focus areas which should be included in a maturity model in order to assess the application of Lean Construction, these could be divided into several categories as long as they aren’t too extensive. The result shows that there is a difference between the investigated build- ing productions in four categories, but the reason behind this is unknown. The maturity model has been developed in such a way that it can be used in the improvement work and the devel- opment of the application of Lean Construction.
2

Lean Mognadsmodell för industriellt byggande- LMI / Lean Maturity model for industrialized housing - LMI

Ruokamo, Marika, Viklund, Sofia January 2021 (has links)
The building industry has issues with efficiency and waste where only 3-20 % of the activities in a process are of value. The production philosophy Lean, has been shown to reduce waste and also increase efficiency. Lean derives from Toyota Production System and involves, among other things, reducing waste, standardizing processes and continuous improvements while maintaining focus on the customer.   To value how Lean a company is, there are different Lean maturity models that can be used. For industrialized housing there has been a lack of a maturity model which can be used to evaluate their Lean maturity. Therefore, the purpose of this study is to develop a Lean maturity model within industrialized housing with production in focus, where developing opportunities are shown for continuing work with Lean.    This study has developed a specific Lean mature model for industrialized housing (LMI) where categories that are relevant for evaluation of the maturity level have been developed. Test of LMI from theory have shown that it works. The companies participating in the study that have an ongoing Lean work consider the categories relevant and accurate, with small changes to function entirely. For the study it can therefore be concluded that an evaluation model for Lean maturity in the industrialized housing can appear according to the reports descriptions. The companies participating in this study have in multiple categories reached different levels. In common there is a lack of methods for distributing and collecting experiences. Furthermore, LMI indicates that Swedish industrialized housing in general have extended understanding about Lean. This can be compared to traditional on-site construction where the efficiency and Lean maturity still in general can be considered low. Lean can therefore be seen as a success factor with waste and continuous improvements in focus. The conclusion of this study shows potential improvements within experience feedback amongst the companies working in industrialized housing.
3

Bedömningsverktyg som stöd för maturitymodeller : Med fokus på Nielsen UX maturitymodell / Assessment tool for supporting maturity modells

Friberg, Olivia, Enerås, Mattias January 2020 (has links)
1993 tillkom den första maturity modellen då ramverket Capability Maturity Model (CMM) togs fram i syfte att hjälpa utvecklare att öka mognaden av sina mjukvaruprocesser (Paulk et. Al 1993). Sedan dess har en mängd maturity modeller tillkommit i syfte att stötta utvärdering och förbättring av diverse processer. Trots de oundvikliga fördelar maturity modeller för med sig så går det att finna en del kritik gällande tillämpningen av dem. I denna studie har vi valt att uppmärksamma behovet av ett lättanvänt tillämpningssätt av maturity modeller. För att undersöka det har ett kvantitativt bedömningsverktyg som grundar sig i Nielsen UX maturity model tagits fram. I studien får fyra företag testa bedömningsverktyget i syfte att se om verktyget anses användbart och underlättar implementeringen av den underliggande maturity modellen. Efter testet har alla respondenter ingått i en kvalitativ undersökning där upplevelsen av verktyget undersökts. Utifrån det framtagna resultatet går det att se en framtida potential och värde i bedömningsverktyget men för att nå dit krävs det först vidareutveckling för att nå upp till vad teorin anser vara användbart. Kritik som mottagits under studiens gång riktades flera gånger mot val av underliggande maturity model. Flera företag påstod att modellen vara föråldrad och därför sänkte intresset för verktyget. Däremot menar majoriteten av respondenterna som deltog i undersökningen att de kan se bedömningsverktyget som ett hjälpfullt medel vid implementeringen av maturity modellen men att det återigen behövs vidare utveckling först.
4

Mognadsmodell för att mäta Business Intelligence : En mindre intervjustudie med en konsultfirma och dess kunder / Maturity Model for Measuring Business Intelligence : A small interview study with a consultancy company and its customers

Alvers, Oskar January 2020 (has links)
Författaren vill i denna uppsats identifiera hur en mognadsmodell för att mäta Business Intelligence kan hjälpa en organisation och ett konsultföretag. Författaren vill även identifiera vad som behöver mätas och vad ett BI-system består utav. BI är ett komplext område, som företag kan ha stor affärsnytta av att använda. För att göra en bedömning på hur moget ett företag är i detta område, alltså hur väl de utnyttjar all data och statistik, finns det många olika modeller för att mäta detta. I denna forskning har en kvalitativ undersökning gjorts, där semistrukturerade intervjuer har genomförts på fyra respondenter varav två är konsulter och två är konsulternas kunder från olika företag. En utav konsulterna har alltså genomfört en analys enligt deras mognadsmodell på de två kunderna. Författarens kom fram till att ett BI-system består utav data, verktyg, människor, beslutsnivåer, förvaltningsteam och organisation. Att analysera ett BI-system i en organisation hjälper framförallt organisationen att få en tydlig och klar nulägesbild över hur det ser ut i dagsläget. Det hjälper även organisationen att vidare kunna utifrån analysens resultat sätta upp ett förändringsarbete och mål med hur organisationen vill att deras BI-system bli. En mognadsmodell hjälper ett konsultföretag med en direkt ekonomisk vinning då företaget kan ta betalt för att genomföra en analys. Ett konsultföretag kan även få fortsatt förtroende av kunden och vara med i förändringsarbetet eller bli partners med kunden. För att mäta mognad i ett BI-system handlar det framförallt om att få människors perspektiv av hur systemet upplevs och fungerar i organisationen. / In this paper, the author wants to identify how a maturity model for measuring Business Intelligence can help an organization and a consulting company. The author also wants to identify what needs to be measured and what a BI system consists of. BI is a complex area that companies can have great business benefits from using. In order to make an assessment of how mature a company is in this area, ie how well they utilize all data and statistics, there are many different models for measuring this. In this research, a qualitative study was conducted, in which four respondents were interviewed, two of whom are consultants and two are clients from different companies. One of the consultants has thus carried out an analysis according to their maturity model on the two customers. The author concluded that a BI system consists of data, tools, people, decision levels, management teams and organization. In particular, analyzing a BI system in an organization helps the organization to get a clear picture of what it looks like today. It also helps the organization to be able to set up a change work and goals based on the results of the analysis with how the organization wants their BI system to be. A maturity model assists a consulting firm with a direct financial gain as the company can charge to perform an analysis. A consulting firm can also gain continued trust from the customer and be involved in the change work or become partners with the customer. To measure maturity in a BI system, it is primarily about getting people's perspectives of how the system experienced and works in the organization
5

Measuring Digital Maturity in the CNC Manufacturing Industry : A Maturity Evaluation Model / Mäta digital mognad i CNC-tillverkningsindustrin : En utvärderingsmodell för digital mognad

Hillerström, Michaela, Petersson, Isabelle January 2020 (has links)
The manufacturing industry stands before the fourth industrial revolution, Industry 4.0, caused by fast-changing technology and implementation of digitalization. Manufacturing companies need to realize and adapt to these changes to maintain their competitive advantage. Many of the companies in the industry struggle to understand how to start their transformation and what benefits are connected to their workshops. To aid in this complex situation there are maturity models developed to assist companies in this transformation.Sandvik Coromant are one of the biggest companies within the metal cutting manufacturing industry and they want to aid their customers on the digitalization transformation journey by developing a maturity evaluation model. There is currently no model on the market aimed at the CNC manufacturing industry and earlier research have identified that existing models are ill-fitting towards small and medium enterprises. Therefore, this thesis aimed at investigating how the CNC manufacturing industry can benefit from digitalization and to develop a maturity model by answering the following research question, “How should a maturity model be structured in order to provide companies of all scales and in all segments within CNC manufacturing with information regarding how to move forward on their digitalization journey?”The maturity model was developed through an extensive literature search and an iterative process with focus on the users of the model. A total of 28 initial interviews were performed that lead up to six concept iterations assessed by 27 concept tests. The finalized maturity model evaluates a company through questions regarding the current and future target state within 4 dimensions, Data collection, Data analysis, Software and Employees & Competences. By answering these questions, the company is provided with a radar chart displaying their current and future state in relation to each other and to a benchmark company. They are further provided with stories from similar companies aimed at contributing with suggestions for how to move forward in their transformation. The model structure and questions are developed to suit companies of all scales and within all segments of the CNC manufacturing industry. / Tillverkningsindustrin står inför den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, orsakad av snabb utveckling av teknik och implementering av digitalisering. Tillverkande företag måste skapa förståelse för och anpassa sig till dessa förändringar för att bibehålla sin konkurrenskraft. Många företag inom industrin har svårt att förstå hur de ska starta sin förändring och vilka fördelar som finns i anslutning till deras verkstäder. För att underlätta den komplicerade situationen finns idag mognadsmodeller utvecklade för att hjälpa företag i deras digitala förändringsarbete.Sandvik Coromant är ett av de största företagen inom metallbearbetnings industrin och de vill hjälpa sina kunder genom att utveckla en utvärderingsmodell för digital mognad. I dagsläget finns det ingen modell på marknaden riktad mot CNC-tillverkningsindustrin och tidigare forskning har identifierat de existerande modellernas dåliga anpassning mot små- och medelstora företag. Därav är syftet med detta arbeta att undersöka vilka fördelar CNC-tillverkningsindustrin kan se genom digitalisering samt att utveckla en mognadsmodell genom att svara på följande forskningsfråga, “Hur ska en mognadsmodell vara uppbyggd för att förse företag av alla storlekar och inom alla segment av CNC-tillverkningsindustrin med information kring hur de ska fortsätta framåt i sitt digitala förändringsarbete?”Den digitala mognadsmodellen utvecklades genom en grundlig litteraturstudie och en iterativ process med fokus på användaren av modellen. 28 inledande intervjuer hölls vilket ledde till sex konceptiterationer utvärderade genom 27 koncept test. Den slutgiltiga mognadsmodellen utvärderar ett företag genom frågor kring nuvarande situation samt framtida målbild inom 4 dimensioner, Datainsamling, Dataanalys, Mjukvaror och Anställda & kompetenser. Genom att besvara frågorna blir företaget försett med ett radardiagram vilket visar nuvarande och framtida situation i relation till varandra samt ett benchmark företag. De blir vidare försedda med historier från liknande företag med målet att föreslå sätt att ta sig framåt i deras förändringsarbete. Modellens struktur och frågor är skapade för att passa alla storlekar av företag inom alla segment av CNC-tillverkningsindustrin.
6

BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT

Ramos Blidstål, Linn January 2020 (has links)
BIM är ett arbetssätt som bygger på användandet av en virtuell 3D-modell som lagrar all information om objektet. Arbetssättet har växt fram för att underlätta informationshanteringen i byggbranschen och har ansetts vara verktyget för att effektivisera processerna och med det öka produktiviteten. Drivkrafterna för BIM är många men ett hinder som ofta påpekas stå i vägen för implementeringen av BIM är kompetensbrist. I och med de olika kunskapsnivåerna har begreppet BIM-mognad växt fram där olika modeller finns för att fastställa BIM-mognad hos företag och organisationer. Hindret som gör BIM-implementeringen svår är att företag arbetar utifrån olika arbetssätt vilket gör att BIM-mognad varierar både inom och mellan företagen. Nyttan av BIM erhålls inte till den grad som önskas och aktörer med hög BIM-mognad påpekar att andra aktörer brister i sitt användande. Syftet med studien är att undersöka vad begreppet hög BIM-mognad innebär och hur hög BIM-mognad påverkar aktörers upplevelser av hinder och drivkrafter med BIM. Genom att erhålla praktiska kunskaper kan studien förmedla vilka hinder som kan överbryggas med hjälp av hög BIM-mognad och belysa vilka drivkrafter som är viktiga. Studien är uppdelad i två delar där första delen undersöker begreppet hög BIM-mognad för att se hur begreppet beskrivs och används i branschen. Denna delen besvaras genom data erhållen från befintlig forskning om mognadsnivåer inom BIM-implementering och djupgående semistrukturerade intervjuer med tre svenska BIM-experter. Andra delen studerar hur aktörers upplevelser av hinder och drivkrafter påverkas av hög BIM-mognad. Detta besvaras genom data erhållen från befintlig forskning om hinder och drivkrafter förknippade med BIM och från ett fallstudieprojekt med hög BIM-mognad. Från djupgående semistrukturerade intervjuer med åtta aktörer i olika roller i samma projekt erhölls praktiska erfarenheter om hur hinder hade överbryggats och hur nyttor skapats i projektet genom olika drivande krafter. Utifrån teorin och empirins resultat gavs ingen entydig bild av vad hög (eller låg) BIM-mognad innebär och experterna som intervjuats ställer sig kritiska till mognadsmodellen som mätmetod. Den studerade mognadstrappan togs inte fram för att mäta BIM-mognad utan skulle vara ett implementeringsverktyg men förefaller har fått en ny tillämpning med åren. Bilden som växer fram är att BIM-mognad är ett fragmenterat och tidsberoende begrepp utan någon entydighet kring vad som kan betraktas som låg eller hög mognadsgrad. När teorin jämförs med empirin väcks frågan kring vad BIM-mognad har för innebörd och betydelse för olika samverkande projektörer men även för byggbranschen och BIM-utvecklingen i stort. Experterna relaterar bedömningen av BIM-mognad till vad som krävs för att flera nyttor som följer av BIM-användning ska erhållas. Utifrån detta perspektiv anser de att BIM-mognad motsvarar nivå 2 utifrån mognadsmodellen. Experterna anser dock att branschen generellt ligger på en låg nivå vad gäller BIM-mognad. Studiens resultat öppnar upp för en fortsatt forskning inom BIM-mognad. I fallstudieprojektet upplevdes hindren som låga där det funnits specifika drivkrafter som möjliggjort implementeringen. Slutsatsen drogs även att projektet erhållit stora nyttor utifrån arbetssättet med BIM. De drivkrafter som har haft störst betydelse för implementeringen av BIM var den tydliga kravställningen från beställaren, den gemensamma plattformen och engagemanget från projektorganisationen. Nyttor projektet upplevde var bättre kommunikations- och samarbetsklimat, bra informationsflöden, ekonomi- och tidsbesparingar, visualisering, kollisionskontroller, kunskapsberikning och processeffektivitet. Hindren som fallstudieprojektet upplevde var negativa attityder, kompetensbrist, juridiska förändringar och problem med programvarorna i form av otillräckliga BIM-bibliotek och att programvarorna inte lever upp till sin marknadsföring. Både de negativa attityderna och kompetensbristen kunde överbryggas under projektet gång medan de juridiska förändringarna inte ansågs utgöra ett hinder för arbetssättet utan upplevdes mer som ett problem. / BIM is a working method based on the use of a virtual 3D model that stores all information about the object. This approach has been developed to facilitate information management in the construction industry and has been regarded as the tool to increase the efficiency and productivity. The driving forces for BIM are many, but one often mentioned obstacle for BIM implementation is the lack of competence. With the different levels of knowledge, the concept of BIM maturity has emerged where different models exist to determine BIM maturity in companies and organizations. An obstacle that makes BIM implementation difficult is the different ways of working used in the industry which makes BIM maturity varies both within and between companies. The benefits of BIM are not obtained to the extent that is desired and actors with high BIM maturity point out that the other actors are lacking in competence. The purpose of this paper is to investigate what the concept of high BIM maturity means and how high BIM maturity affects the actors' perception of obstacles and driving forces with BIM. By gaining practical knowledge, the study can convey which obstacles that can be overcome with the help of high BIM maturity and highlight which driving forces that are important.  The study is divided into two parts where the first part examines the concept of high BIM maturity to see how the concept is described and used in the industry. This part is answered through data obtained from existing research on BIM maturity levels and in-depth semi-structured interviews with three Swedish BIM experts. The second part examine how the perception of obstacles and driving forces is affected by high BIM maturity. This is answered through data obtained from existing research on obstacles and driving forces associated with BIM and from a case study project with high BIM maturity. From in-depth semi-structured interviews with eight actors in different roles in the same project, practical experience was gained on how obstacles were overcome and how benefits were created in the project through different driving forces. Based on theory and empirical results, no clear picture was given of what high (or low) BIM maturity means and the interviewed experts were critical of the maturity model as a measurement method. The maturity model was developed as an implementation tool and not as a tool to measure BIM maturity, but it seems to have gained a different roll over the years. The picture that emerges is that BIM maturity is a fragmented and time-dependent concept with no clarity about what can be regarded as low or high degrees of maturity. When the theoretical results are compared with the empirical, the question of what significance BIM maturity has for various collaborating actor’s is raised, but also for the construction industry and BIM development as a whole. The experts relate the assessment of BIM maturity to what is needed to obtain several benefits that result from using BIM. From this perspective, they believe that BIM maturity corresponds to level 2 based on the studied maturity model, but the experts generally believe that the industry is at low levels in terms of BIM maturity. The results of the study open up for further research in BIM maturity. In the studied project, the obstacles were perceived to be low where specific driving forces had enabled the implementation. It was also concluded that the project received great benefits based on the working method with BIM. The most important driving forces for the implementation of BIM were the clear requirements from the client, the platform used and the commitment from the project organization. The benefits of the project were a better communication and collaboration climate, good information flows, financial and time savings, visualization, collision controls, knowledge enrichment and process efficiency. The obstacles that the case study project experienced were negative attitudes, lack of competence, legal changes and problems with the software in the form of inadequate BIM libraries and that the software did not live up to its marketing. Both negative attitudes and the lack of competence could be overcome during the project. The legal changes were not considered as an obstacle but more experienced as a problem.
7

Mäta processmognad : Hur kan mognadsmodeller bidra vid verksamhetsutveckling?

Jarl, Sara, Sunniva Bru, Linn January 2023 (has links)
En kvalitativ studie med syfte att undersöka hur mognadsmodeller kan stödja verksamheter vid verksamhetsutveckling. I studien genomfördes en fallstudie, med tillhörande intervjuer. I fallstudierna gjordes en mätning med hjälp av en mognadsmodell. Mätningen kartlade två avdelningars beteenden och preferens som hindrar eller stödjer utveckling inom processorientering. Resultatet från mätningen användes som underlag för två intervjuer, genomförd med chefen för respektive fallstudie. Den insamlade empirin kompletterades med en intervju av en forskningsledare på SIQ (Sveriges institut för kvalitet) som även varit med och tagit fram den mognadsmodell som används i mätningen. I resultatet studien framkom att mognadmodeller kan vara bidragande vid verksamhetsutveckling, när de används på det sätt de är utformade att användas. fyra olika teman, kultur, kunskap, basera beslut på fakta och processorientering med nio olika subteman framkom där mognadsmodeller kan bidra till verksamhetsutveckling. Kulturen i en verksamhet spelar en central roll för att lyckas i arbete med mognadsmodeller. En viktig förutsättning för verksamheten är en kultur som bidrar till processorientering bland medarbetarna. Det framkom även att brist på kunskap inom systemteori kan medföra vissa risker och hinder för användandet av mognadsmodeller. Vilket lätt kan uteslutas/övervinnas med ökad kunskap. / A qualitative study aimed at investigating how maturity models can support organizations in their operational development. A case study was carried out, along with corresponding interviews. In these case studies a mature model was used for measurement. The measurement assessed two department’s behaviors and preferences, which either hinder or support development within process orientation. The measurement results were then used as the basis for two interviews conducted with the respective case study managers. Additional empirical data was collected through an interview with a research leader at SIQ (Swedish Institute for Quality) who was also involved in developing the maturity model used for measurement. The results of the study indicated that maturity models can play a contributing role in operational development when used in their intended manner. Four distinct themes, namely culture, knowledge, evidence-based decision making and process orientation with nine subthemes were identified where maturity models can have a positive impact on operational development. The culture within an organization plays a central role in the successful implementation of maturity models with process orientation among employees being a vital precondition. It was also found that a lack of knowledge in systems theory could pose certain risks and obstacles for the use of maturity models. This effectively can be overcome through increased knowledge
8

Utvärdering av förbättringsverktyg för granskning av vetenskaplig forskning. : Matris och mognadsmodell i en komparativ studie.

Jakobsson, Per January 2022 (has links)
Ett problem då en akademisk uppsats skall vetenskapligt utvärderas är att examinatorn måste kunna, på ett så objektivt sätt som möjligt, utreda om uppsatsen uppfyller krav på vetenskaplig sannolikhet. Allt för att arbetet skall tillåtas nå den praktiska tillämpningen hos allmänheten. Med vetenskaplig sannolikhet menas alltså den grad som en teori kan användas i verkligheten med lyckat resultat. Detta kräver mer utveckling och anpassning av verktyg att fylla ett gap i den akademiska världens förbättringsarbete. Att släppa en uppsats som ligger långt från sanningen kan vara både farligt och ekonomiskt förödande. Därmed är syftet och målsättningen med denna uppsats att utvärdera hjälpmedel som ger forskare (deltagare) i den akademiska världen (miljö) möjlighet att bedöma (fenomen) eget och andras akademiska vetenskapliga arbeten. Hjälpmedlen (undersökningsobjekten) som används i denna fallstudie är dels en matris och som byggts för ändamålet, dels en klassisk mognadsmodell. För att uppnå syftet genomförs en kvalitativ undersökning med observationsschema och innehållsanalys på verktygen som jämförs i en analys, då denna metod fungerar med vald design (fallstudie, tvärsnittsdesign och komparativ jämförelse). Resultatet av studien visar att förbättringsverktyg kan användas till att utvärdera uppsatser processinriktat med tillägg av etiska ställningstagande. Uppsatsgranskaren påverkar i detta analysen av uppsatsen genom val av strategi, där varje valmöjlighet utgår från samma vision. Det är i detta centralt att välja rätt strategi så att uppsatsförfattarna påverkas positivt. Centralt är också antalet subjektiva beslut, vilket påverkar objektivitetsgraden. Styrkan i slutsatsen är att den behandlar flera dimensioner av uppsatsgranskningen. Dock kan slutresultatet påverkats av det engagemang uppsatsförfattaren, till denna uppsats, känner för innovationen av det nya matrisverktyget. Detta är ett etiskt dilemma. / This thesis raises a problem when an academic paper is to be scientifically evaluated. The examiner must be able to see, in the most objective way possible, whether the thesis meets the requirements of scientific probability, for the work to be allowed to reach the practical application of the public. This requires more development and adaptation of tools to fill a gap in the academic world's improvement work. Releasing an essay that is far from the truth can be both dangerous and financially devastating. Thus, the purpose and goal of this thesis is to evaluate aids that give researchers (participants) in academia (environment) the opportunity to assess (phenomena) own and others' academic scientific work. The means (study objects) used in this case study are partly a matrix and built for the purpose, and partly a classic maturation model. To achieve this purpose, a qualitative survey with observation scheme and content analysis is carried out on the tools, as this method works with the selected design (case study, cross-sectional design, and comparative comparison). The results of the study show that improvement tools can be used to evaluate essays process-oriented with the addition of ethical stances. In this essay, the essay reviewer influences the analysis of the thesis by choosing a strategy, where each choice is based on the same vision. It is central to choose the right strategy so that the essay authors are positively affected. Also central is the number of subjective decisions, which affects the degree of objectivity. The strength of the conclusion is that it deals with several dimensions of the essay review. However, the result may be influenced by the commitment the essay author of this paper feels to the innovation of the new matrix tool, which is an ethical dilemma. / <p>2022-06-05</p>
9

Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

Strömberg, Jonathan January 2019 (has links)
Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. The study consists of two parts: a literature study and a case study at Sweco civil in Sundsvall. The literature study showed that five factors are recurring: strategy, culture, technology, leadership and obstacles. This study confirms similarities with previous research findings regarding strategy, culture, barriers and technology described in similar ways at Sweco. The difference points to the fact that the company focuses more on technology and less on leadership than the literature does. In the literature, the factors are not always structured in a staircase that describes the relationship between levels. However, Sweco has a staircase that goes from standardization to integration and automation and finally transformation of business models. In all levels, the absence of leadership: goals, vision, and governance is an obstacle. To achieve standardization, the absence of a common industry standard was an obstacle and a negative attitude to new technology among employees. The middle level integration has barriers in the form of lack of coordination. The automation level experiences obstacles in the form of a lack of technical competence. The highest level of innovation has barriers in the form of lack of interest for innovation among employees, customers and partners. There is also a shortage of venture capital. / Digital mognad diskuteras flitigt i organisationer och forskning men är inte alltid definierat. Det finns också begränsats med information kring digital mognad inom olika branscher. Syftet med denna undersökning var att jämföra ett teknikkonsultföretags syn på digital mognad jämfört med aktuell forskningslitteratur. Studien består av två delar: en litteraturstudie och en fallstudie hos Sweco civil i Sundsvall. Litteraturstudien visade att fem faktorer är återkommande: strategi, kultur, teknik, ledarskap och hinder. Denna studie bekräftar likheter med tidigare forskningsresultat gällande strategi, kultur, hinder och teknik som beskrivs på liknande sätt hos Sweco. Skillnaden pekar mot att företaget fokuserar mer på tekniken och mindre på ledarskap än vad litteraturen gör. I litteraturen är inte alltid faktorerna strukturerade i en trappa som beskriver relationen mellan nivåer. Sweco har dock en trappa som går från standardisering vidare till integration och automation och till sist transformation av affärsmodeller. I alla nivåer är frånvaro av ledarskap: mål, vision, och styrning ett hinder. För att nå standardisering var en avsaknad av en gemensam branschstandard ett hinder samt en negativ inställning till ny teknik hos anställda. Mellannivån integration har hinder i form av avsaknad av samordning. Automationsnivån upplever hinder i form av brist på teknisk kompetens. Den högsta nivån innovation har hinder i form av att intresse saknas för innovation hos anställda, kunder och partners. Det finns också brist på riskkapital.
10

Self service business intelligence : En fallstudie för kartläggning av mognadsnivåer / Self service business intelligence : A case study for mapping maturity levels

Falkman, Ida January 2018 (has links)
Det här arbetet fokuserar på att kartlägga SSBI-mognadsnivåer för att underlätta för företag att införa SSBI i sina organisationer med ett mer lyckat resultat. Arbetets metodansats är kvalitativ och den vetenskapliga metoden är en fallstudie som består av intervjuer på ett samarbetsföretag. Utmaningar relaterade till självständiga användare ligger till grund för intervjuerna. Olika områden inom utmaningarna har sedan identifierats med samarbetsföretaget genom intervjuerna. De olika områdena är antingen arbetssätt som samarbetsföretaget har börjat arbeta på eller ser behov av att börja arbeta på. En avstämmande intervju genomfördes sedan med en extra kunnig person inom BI på samarbetsföretaget för att fastställa samarbetsföretagets mognadsnivå inom de olika identifierade områdena. Resultatet blev tre olika mognadsnivåer av SSBI som är baserade på samarbetsföretagets mognadsnivå. De tre mognadsnivåerna består i sin tur av 24 stycken olika områden inom utmaningarna relaterade till självständiga användare inom SSBI.

Page generated in 0.0612 seconds