• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 229
 • 121
 • 83
 • 51
 • 15
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 530
 • 530
 • 116
 • 112
 • 103
 • 100
 • 66
 • 58
 • 57
 • 56
 • 55
 • 53
 • 49
 • 46
 • 44
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lean Production und Fertigungstiefenplanung /

Wollseiffen, Barbara. January 1999 (has links)
Zugl.: Hagen, FernUniversiẗat, Diss., 1999.
2

Värdeflödesanalys i samband med layoutförändringar : En fallstudie på Shiloh Industries

Löfqvist, Ellen January 2015 (has links)
I en global marknad blir det allt mer viktigt för svenska industrier att effektivisera sina produktionsprocesser genom ständiga förbättringar och en offensiv kvalitetsutveckling. Shiloh Industries i Olofström vill öka sin konkurrenskraft genom att fullt ut implementera filosofin Lean Production i sin verksamhet och i enlighet med detta ska en helt ny produktionslayout tas fram. Studien syftar till att finna aspekter för beaktning vid utformning av en produktionslayout som finner stöd i Lean Production. Då detta är en tidskrävande och kostsam process är en noggrann undersökning kring detta av stor vikt. Aspekterna som tas fram appliceras direkt på Shiloh Industries för att utforma ett förslag på layout för Cellområde Fyra. För att mäta, analysera och värdera den framtagna layouten har värdeflödesanalyser utförts på två skilda produkter, Alfa och Beta. Genom dessa har studiens andra syfte uppfyllts, vilket var att ta reda på hur lång genomloppstid och transportsträcka som kunde besparas med en övergång till flödeslayout. All empiri samlades in på fabriken i Olofström och det gjordes med hjälp av observationer, intervjuer och samtal, workshops och dokumentstudier. Detta har bidragit med en stor mängd primärdata, vilket är studiens styrka. Även en litteraturstudie har gjorts och denna sammanställs i ett teoretiskt ramverk, där huvudrubrikerna Lean Production, Produktionslayout och Offensiv kvalitetsutveckling återfinns. Resultaten har tagits fram genom att analysera och jämföra framtagen empiri med ramverket. Studien har resulterat i åtta aspekter som varit avgörande för val av layout. Dessa aspekter är: Utrymmeseffektivisering, Kvalitet, Transportväg, Arbetsyta, Ergonomi, Informationsutbyte, Materialhantering och Överskådlighet. Genom den nya layoututformningen minskar genomloppstiden med 75% och transportsträckan med 53%. Då framtagna resultat finner starkt stöd i empiri såväl som i teori anses de vara tillförlitliga och kan med fördel användas av företag med liknande tillverkningsstrategi som Shiloh Industries för att minimera spill och öka lönsamheten.
3

Lean Production vs Lean Healthcare : En jämförelse inom sjukvården

Camber, Henrik January 2014 (has links)
This thesis focuses on how to describe how Lean adapts within the healthcare. Lean has become a control system   as more and more companies are using in order to create competition in order to increase the quality and efficiency. This theory has now become implemented in the healthcare. The project has been organized with patients and that has created a flow in the daily work. Our study has used qualitative research strategy where we have started from secondary data presented for hospitals in the Stockholm area and a report written by John Rognes and Anna Svarts “Lean i vården” (2011). To map which hospitals are using Lean. The purpose is to identify how lean production has been implemented into four hospitals in the Stockholm area, to study how the difference are between the hospitals version of Lean compare to the fundamental, Lean production. The study describe that Lean within the healthcare is not so different compared to Lean Production in the industry. But the big different is that Lean within the healthcare is more focused on the patients and their process during the hospital visit. Lean Production is more focused on the production to the final product.
4

Inside the tier model : product development organization and strategies in automotive supplier firms

SoÌ?derquist, Klas Eric David January 1997 (has links)
No description available.
5

Produktionsanalys på Efterbehandling

Sundbäck, Erik January 2010 (has links)
Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where each company has a quest for perfection. Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department includes the production steps blasting, quality control and packaging. The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations for selected reference period Q4 2009th. The basis for the situation analysis has been carried out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the goal of an e-factor of 1.0. The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important key figure. A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as inspiring ideas for further work. The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence of a well-established production system, for example Lean Production together with communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster machines represents another significant part.
6

Lean production Philosophy and practices /

Baur, Philip. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
7

Lean production Philosophy and practices /

Baur, Philip. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
8

Optimierung von Wirtschaftlichkeit und Humanität bei der rechnergestützten Planung von Gruppenarbeit /

Arendt, Michael. January 1997 (has links)
Zugl.: Braunschweig, Techn. Universiẗat, Diss., 1996.
9

Produktionsanalys på Efterbehandling

Sundbäck, Erik January 2010 (has links)
<p>Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where each company has a quest for perfection.</p><p>Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department includes the production steps blasting, quality control and packaging.</p><p>The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations for selected reference period Q4 2009<sup>th</sup>. The basis for the situation analysis has been carried out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the goal of an e-factor of 1.0.</p><p>The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important key figure.</p><p>A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as inspiring ideas for further work.</p><p>The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence of a well-established production system, for example <em>Lean Production</em> together with communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster machines represents another significant part.</p>
10

Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

Bartling, Tobias, Sammalisto, San January 2017 (has links)
Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. Värdeflödesanalys är ett verktyg inom lean som kan användas för att få en klarare bild av hur verkligheten ser ut och hjälpa till att få en klarare bild av vart problemen ligger. När en sådan analys har gjorts upptäcks ofta en maskin eller station som saktar ner produktionen. Sådana stationer kallas ”flaskhalsar”. Syftet med denna studie är att utforma en metodik för analys och effektivisering av materialflöden baserat på flaskhalsteori och lean production. Metodiken testas på Företag AB:s filial. Utifrån litteraturstudier arbetades metodiken fram, den består i huvudsak av två steg, nulägesbeskrivning och analyserande diskussion. Dessa steg sker med stöd av olika faktorer inom lean production och flaskhalsteori. Metodiken tillämpades på vårat fallföretag, och visade sig bl.a. vara ett strukturerat sätt för att studera nuläet och diskutera förbättringsförslag. Litteraturstudier har genomförts för insamling av teori. På företaget genomfördes intervjuer och observationer med personal och chefer som var delaktiga i flödet som studerades, SK23DF. Filialen på Företag AB jobbar med 150 olika stålsorter och ca 3000 olika produkter. Flödet är dessutom korsande och prognosstyrt och det medför att det blir ett massivt undertagande att effektivisera dessa på bästa sätt. Slutsatser som nåtts är att personalens nuvarande samsyn för effektiv produktion är ett hinder för detta. Personalen bör utbildas för att få en större bild av helheten och på så sätt ge dem bättre förutsättningar vid förändring och förbättringsarbete. All forskning pekar på att en god förståelse av nuläget, av samtliga inom organisationen, är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete vid effektivisering av flöden. / Companies today are becoming more and more resource-promoting. A way for companies to become more effective with their resources is Lean Production, which is a strategic method that involves eliminating waste. Value stream mapping is a tool that can be used to get a clearer picture of reality and visualize where the problem lies. When the analysis is done, it will often show a machine or station that is slowing down production. Stations like that are called ”bottlenecks”. The purpose with this study is to form a methodology for analysis and efficiency of material flows based on bottleneck theory and lean production. The methodology will be tested on Företag AB:s filial. The methodology was worked out from literature studies. It consists of two main steps, status report and analyzing discussion. These two steps is supported by different factors within lean production and bottleneck theory. The methodology is applied on our business case and showed to be a structured way to study the current state of production and to discuss improvements. Literature studies has been used to gather theoretical knowledge. Within the company interviews and observations were conducted with operators and executives who was involved with the product flow that was investigated, SK23DF. Företag AB:s filial works with 150 different types of steel with about 3000 different products. The production flow is also forecast-controlled and intersecting and it is a massive under-taking to streamline these in the best way possible. Conclusions reached is that the staff's current consensus for efficient production is an obstacle to this. The staff should be trained to get a bigger picture of the whole, thus giving them better prospects for change and improvement. All research points to the importance of fully understanding the current situation, by everyone within the organization. This is the key to succeed with change management at streamlining flows.

Page generated in 0.1061 seconds