Return to search

Förändringsarbete mot en resurssnål tillverkning : Lean production i ett svenskt tillverkande företag

Vilken strategi ett tillverkande företag arbetar efter kan variera och bero på en mängd olika faktorer. En effektiv tillverkning kan bli komplicerad när marknaden efterfrågar allt mer skräddarsydda produkter med varierande egenskaper. För att bemöta denna typ av komplexitet finns en rad strategier och modeller som har fått global spridning. En av dessa strategier är lean production, ett begrepp som vuxit fram utifrån studier genomförda på den japanska tillverkningsindustrin. I denna studie undersöktes varför lean production valdes som styrningsfilosofi i ett svenskt tillverkande företag, vilka förändringar detta inneburit samt vilka åsikter som fanns kring förändringsarbetet. Insamling av empiri har skett genom att genomföra en fallstudie på företaget Trioplast Sifab. Målet med fallstudien var att genom observationer, intervjuer och frågeformulär fånga alla anställdas bild av förändringsarbetet. Kortfattat syftar lean production till att bedriva en resurssnål tillverkning där slöseri skall elimineras. För att besvara studiens syfte har en analys om motivet till förändringsarbetet gjorts. Flertalet studier pekar på att förändringsarbete kan vara komplicerat och att en stor del av alla förändringsprojekt misslyckas med att leda till långsiktig förbättring. Nyckelfaktorer för ett lyckat förändringsarbete är bland annat kommunikation, delaktighet och ledarskap. Studien visar att lean production infördes med målet att minska kostnader i form av slöseri av resurser. Trioplast Sifab använder sig av vissa omarbetade delar ur filosofin och har skapat en tilltro till förändringsarbetet hos samtliga anställda på företaget.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-24315
Date January 2014
CreatorsLarsson, Jonas, Lundin, Martin
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0029 seconds