• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 240
 • 127
 • 83
 • 51
 • 15
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 549
 • 549
 • 122
 • 118
 • 109
 • 103
 • 68
 • 61
 • 59
 • 58
 • 58
 • 55
 • 53
 • 48
 • 45
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

Bartling, Tobias, Sammalisto, San January 2017 (has links)
Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. Värdeflödesanalys är ett verktyg inom lean som kan användas för att få en klarare bild av hur verkligheten ser ut och hjälpa till att få en klarare bild av vart problemen ligger. När en sådan analys har gjorts upptäcks ofta en maskin eller station som saktar ner produktionen. Sådana stationer kallas ”flaskhalsar”. Syftet med denna studie är att utforma en metodik för analys och effektivisering av materialflöden baserat på flaskhalsteori och lean production. Metodiken testas på Företag AB:s filial. Utifrån litteraturstudier arbetades metodiken fram, den består i huvudsak av två steg, nulägesbeskrivning och analyserande diskussion. Dessa steg sker med stöd av olika faktorer inom lean production och flaskhalsteori. Metodiken tillämpades på vårat fallföretag, och visade sig bl.a. vara ett strukturerat sätt för att studera nuläet och diskutera förbättringsförslag. Litteraturstudier har genomförts för insamling av teori. På företaget genomfördes intervjuer och observationer med personal och chefer som var delaktiga i flödet som studerades, SK23DF. Filialen på Företag AB jobbar med 150 olika stålsorter och ca 3000 olika produkter. Flödet är dessutom korsande och prognosstyrt och det medför att det blir ett massivt undertagande att effektivisera dessa på bästa sätt. Slutsatser som nåtts är att personalens nuvarande samsyn för effektiv produktion är ett hinder för detta. Personalen bör utbildas för att få en större bild av helheten och på så sätt ge dem bättre förutsättningar vid förändring och förbättringsarbete. All forskning pekar på att en god förståelse av nuläget, av samtliga inom organisationen, är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete vid effektivisering av flöden. / Companies today are becoming more and more resource-promoting. A way for companies to become more effective with their resources is Lean Production, which is a strategic method that involves eliminating waste. Value stream mapping is a tool that can be used to get a clearer picture of reality and visualize where the problem lies. When the analysis is done, it will often show a machine or station that is slowing down production. Stations like that are called ”bottlenecks”. The purpose with this study is to form a methodology for analysis and efficiency of material flows based on bottleneck theory and lean production. The methodology will be tested on Företag AB:s filial. The methodology was worked out from literature studies. It consists of two main steps, status report and analyzing discussion. These two steps is supported by different factors within lean production and bottleneck theory. The methodology is applied on our business case and showed to be a structured way to study the current state of production and to discuss improvements. Literature studies has been used to gather theoretical knowledge. Within the company interviews and observations were conducted with operators and executives who was involved with the product flow that was investigated, SK23DF. Företag AB:s filial works with 150 different types of steel with about 3000 different products. The production flow is also forecast-controlled and intersecting and it is a massive under-taking to streamline these in the best way possible. Conclusions reached is that the staff's current consensus for efficient production is an obstacle to this. The staff should be trained to get a bigger picture of the whole, thus giving them better prospects for change and improvement. All research points to the importance of fully understanding the current situation, by everyone within the organization. This is the key to succeed with change management at streamlining flows.
12

Lean Production och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ studie om hur arbetsbelastning, stress och minskad autonomi hanteras i högteknologiska tillverkningsföretag / Lean Production and job satisfaction : A qualitative study about how workload, stress and reduced autonomy gets managed by high technology manufacturing companies

Engblom, Simon, Forsell, Eric January 2020 (has links)
Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur arbetsbelastning, stress och minskad autonomi hanteras i en kontext som präglas av Lean Production, med avseende på tillverkande företag.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med ett synsätt utifrån socialkonstruktivismen. En kvalitativ fallstudie har genomförts med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer med respondenter från två tillverkande företag.    Studiens bidrag: Studien visar att de negativa effekter av Lean Production som framgår av tidigare forskning i form av arbetsbelastning, stress och minskad autonomi inte är ett stort problem i den kontext som har studerats. Däremot har studien visat att de hanteringsaspekter som lyfts fram av tidigare forskning är användbara för att uppnå arbetstillfredsställelse, oavsett om de negativa effekterna förekommer eller inte.    Förslag till fortsatt forskning: Att studera mer djupgående huruvida Lean Production påverkar medarbetare i en kontext som präglas av en hög tekniknivå, en hög automationsgrad och komplexa arbetsuppgifter. / Aim: The aim is to increase the understanding about how workload, stress and reduced autonomy gets managed in a context characterized by Lean Production, focusing on manufacturing companies.   Method: The method of this study is based on a hermeneutic science tradition and a social constructivist point of view. A qualitative case study has been made by using ten semi-structured interviews with respondents from two manufacturing companies.   Contribution of the thesis: This study shows that the negative effects of Lean Production as evidenced by previous research in the form of workload, stress and reduced autonomy are not a major problem in the context that has been studied. However, this study has shown that the managing aspects proposed by previous research is useful to create job satisfaction, no matter if the negative effects exists or not.  Suggestions for future research: To study more in-depth whether Lean Production affects employees in a context characterized by a high level of technology, a high degree of automation and complex tasks.
13

Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt / The efficiency of a service provider's processes : Implemented as a case study on kitchen projects

Almén, Christofer, Samzelius, Olof January 2015 (has links)
Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monteringstjänster. Studien baseras på ett rikstäckande avtal som rör all typ av montering av Ikeas sortiment, dock har i denna studie endast monteringen av kök studerats. De förbättringsområden som har identifierats i rapporten har sedan analyserats och diskuterats med hjälp av verktyg från Lean. I rapporten benämns Peab byggservice som tjänsteleverantör och Ikea som leverantör. Syfte: Syftet med arbetet är att effektivisera en byggtjänsteleverantörs processer för att uppnå en ökad lönsamhet. Metod: För att uppnå målet och besvara frågeställningarna har arbetet utförts som en fallstudie av köksprojekt. Kvalitativa intervjuer och dokumentinsamling har använts som metoder och har varit en del av fallstudien. För att inhämta stöd i teorin och metoder som lämpar sig i det aktuella fallet har en litteraturstudie gjorts. För att identifiera slöseri i den befintliga processen har en värdeflödesanalys uppförts, det är ett verktyg från Lean med syfte att synliggöra köer, och andra icke värdeskapande aktiviteter. Resultat: I rapporten har: ● Processen gällande ett köksprojekt kartlagts. ● Olika former av slöseri identifierats. ● Verktyg från Lean analyserats för att minimera slöseri. Detta har lett till förslag på: ● Reducerade ledtider genom kombinerade aktiviteter. ● Kortare processtider genom effektivisering. ● Metoder för långsiktiga lösningar för att på sikt uppnå en effektivare process. Konsekvenser: Utifrån rapportens resultat konstateras möjlighet till förbättring. Slöseri har identifierats och förbättringsåtgärder med hjälp av framtagna teorier bedöms vara möjligt. Begränsningar: Resultatet är kopplat till generella problem och ger förslag på förbättringsarbete i de fall där en entreprenör agerar tjänsteleverantör åt en leverantör. Nyckelord: Processeffektivisering, Lean Production, Slöseri, Värdeflödesanalys.
14

Methodenentwicklung für lean remanufacturing

Dunkel, Mathias January 2007 (has links)
Zugl.: Bayreuth, Univ., Diss., 2007
15

Bewertung und Optimierung der Effektivität von Lean-Methoden in der Kleinserienproduktion

Peter, Kathrin January 2009 (has links)
Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2009
16

Ganzheitliche Produktionssysteme in der pharmazeutischen Industrie

Krieger, Stefan. January 2005 (has links) (PDF)
Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2005.
17

Designansätze zum globalen Wertstrom

Leimer, Roger. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
18

Japanese management techniques and British workers : a study of labour control and conflict on the shop-floor, with special reference to South Wales

Danford, Andrew January 1996 (has links)
No description available.
19

Opportunities for Lean Enterprise in Public Regional Transportation

Baykut, Levent 16 August 2010 (has links)
No description available.
20

Ökat kapacitetsutnyttjande genom reducerad processvariation : / Increased capacity utilization through decreased process variation

Bengtsson, Viktor, Skarheden, Philip January 2016 (has links)
Studien är utförd på ett fallföretag med syftet att skapa en djupare förståelse för hur stabilisering av en produktionsprocess påverkar kapacitetsutnyttjandet. Nuläget analyserades genom observationer, intervjuer och företagets egen dokumentation. Två experiment utfördes vilket resulterade i att ett samband hittades mellan variationer och kapacitetsutnyttjandet i en produktionsprocess. Vidare avgränsades vilka produktionsförutsättningar som gav högst kapacitetsutnyttjande. Slutligen presenteras hur det ökade kapacitetsutnyttjandet påverkar de ekonomiska resultaten samt studiens slutsats och rekommendationer till fallföretaget.

Page generated in 0.1004 seconds