• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 240
 • 127
 • 83
 • 51
 • 15
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 549
 • 549
 • 122
 • 118
 • 109
 • 103
 • 68
 • 61
 • 59
 • 58
 • 58
 • 55
 • 53
 • 48
 • 45
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lean Production und Fertigungstiefenplanung /

Wollseiffen, Barbara. January 1999 (has links)
Zugl.: Hagen, FernUniversiẗat, Diss., 1999.
2

Inside the tier model : product development organization and strategies in automotive supplier firms

SoÌ?derquist, Klas Eric David January 1997 (has links)
No description available.
3

Produktionsanalys på Efterbehandling

Sundbäck, Erik January 2010 (has links)
<p>Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where each company has a quest for perfection.</p><p>Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department includes the production steps blasting, quality control and packaging.</p><p>The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations for selected reference period Q4 2009<sup>th</sup>. The basis for the situation analysis has been carried out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the goal of an e-factor of 1.0.</p><p>The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important key figure.</p><p>A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as inspiring ideas for further work.</p><p>The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence of a well-established production system, for example <em>Lean Production</em> together with communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster machines represents another significant part.</p>
4

Produktionsanalys på Efterbehandling

Sundbäck, Erik January 2010 (has links)
Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where each company has a quest for perfection. Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department includes the production steps blasting, quality control and packaging. The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations for selected reference period Q4 2009th. The basis for the situation analysis has been carried out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the goal of an e-factor of 1.0. The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important key figure. A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as inspiring ideas for further work. The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence of a well-established production system, for example Lean Production together with communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster machines represents another significant part.
5

Värdeflödesanalys i samband med layoutförändringar : En fallstudie på Shiloh Industries

Löfqvist, Ellen January 2015 (has links)
I en global marknad blir det allt mer viktigt för svenska industrier att effektivisera sina produktionsprocesser genom ständiga förbättringar och en offensiv kvalitetsutveckling. Shiloh Industries i Olofström vill öka sin konkurrenskraft genom att fullt ut implementera filosofin Lean Production i sin verksamhet och i enlighet med detta ska en helt ny produktionslayout tas fram. Studien syftar till att finna aspekter för beaktning vid utformning av en produktionslayout som finner stöd i Lean Production. Då detta är en tidskrävande och kostsam process är en noggrann undersökning kring detta av stor vikt. Aspekterna som tas fram appliceras direkt på Shiloh Industries för att utforma ett förslag på layout för Cellområde Fyra. För att mäta, analysera och värdera den framtagna layouten har värdeflödesanalyser utförts på två skilda produkter, Alfa och Beta. Genom dessa har studiens andra syfte uppfyllts, vilket var att ta reda på hur lång genomloppstid och transportsträcka som kunde besparas med en övergång till flödeslayout. All empiri samlades in på fabriken i Olofström och det gjordes med hjälp av observationer, intervjuer och samtal, workshops och dokumentstudier. Detta har bidragit med en stor mängd primärdata, vilket är studiens styrka. Även en litteraturstudie har gjorts och denna sammanställs i ett teoretiskt ramverk, där huvudrubrikerna Lean Production, Produktionslayout och Offensiv kvalitetsutveckling återfinns. Resultaten har tagits fram genom att analysera och jämföra framtagen empiri med ramverket. Studien har resulterat i åtta aspekter som varit avgörande för val av layout. Dessa aspekter är: Utrymmeseffektivisering, Kvalitet, Transportväg, Arbetsyta, Ergonomi, Informationsutbyte, Materialhantering och Överskådlighet. Genom den nya layoututformningen minskar genomloppstiden med 75% och transportsträckan med 53%. Då framtagna resultat finner starkt stöd i empiri såväl som i teori anses de vara tillförlitliga och kan med fördel användas av företag med liknande tillverkningsstrategi som Shiloh Industries för att minimera spill och öka lönsamheten.
6

Lean Production vs Lean Healthcare : En jämförelse inom sjukvården

Camber, Henrik January 2014 (has links)
This thesis focuses on how to describe how Lean adapts within the healthcare. Lean has become a control system   as more and more companies are using in order to create competition in order to increase the quality and efficiency. This theory has now become implemented in the healthcare. The project has been organized with patients and that has created a flow in the daily work. Our study has used qualitative research strategy where we have started from secondary data presented for hospitals in the Stockholm area and a report written by John Rognes and Anna Svarts “Lean i vården” (2011). To map which hospitals are using Lean. The purpose is to identify how lean production has been implemented into four hospitals in the Stockholm area, to study how the difference are between the hospitals version of Lean compare to the fundamental, Lean production. The study describe that Lean within the healthcare is not so different compared to Lean Production in the industry. But the big different is that Lean within the healthcare is more focused on the patients and their process during the hospital visit. Lean Production is more focused on the production to the final product.
7

Förändringsarbete mot en resurssnål tillverkning : Lean production i ett svenskt tillverkande företag

Larsson, Jonas, Lundin, Martin January 2014 (has links)
Vilken strategi ett tillverkande företag arbetar efter kan variera och bero på en mängd olika faktorer. En effektiv tillverkning kan bli komplicerad när marknaden efterfrågar allt mer skräddarsydda produkter med varierande egenskaper. För att bemöta denna typ av komplexitet finns en rad strategier och modeller som har fått global spridning. En av dessa strategier är lean production, ett begrepp som vuxit fram utifrån studier genomförda på den japanska tillverkningsindustrin. I denna studie undersöktes varför lean production valdes som styrningsfilosofi i ett svenskt tillverkande företag, vilka förändringar detta inneburit samt vilka åsikter som fanns kring förändringsarbetet. Insamling av empiri har skett genom att genomföra en fallstudie på företaget Trioplast Sifab. Målet med fallstudien var att genom observationer, intervjuer och frågeformulär fånga alla anställdas bild av förändringsarbetet. Kortfattat syftar lean production till att bedriva en resurssnål tillverkning där slöseri skall elimineras. För att besvara studiens syfte har en analys om motivet till förändringsarbetet gjorts. Flertalet studier pekar på att förändringsarbete kan vara komplicerat och att en stor del av alla förändringsprojekt misslyckas med att leda till långsiktig förbättring. Nyckelfaktorer för ett lyckat förändringsarbete är bland annat kommunikation, delaktighet och ledarskap. Studien visar att lean production infördes med målet att minska kostnader i form av slöseri av resurser. Trioplast Sifab använder sig av vissa omarbetade delar ur filosofin och har skapat en tilltro till förändringsarbetet hos samtliga anställda på företaget.
8

Lean production Philosophy and practices /

Baur, Philip. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
9

Lean production Philosophy and practices /

Baur, Philip. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
10

Optimierung von Wirtschaftlichkeit und Humanität bei der rechnergestützten Planung von Gruppenarbeit /

Arendt, Michael. January 1997 (has links)
Zugl.: Braunschweig, Techn. Universiẗat, Diss., 1996.

Page generated in 0.1077 seconds