• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 27
 • 25
 • 8
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 63
 • 63
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lean Production vs Lean Healthcare : En jämförelse inom sjukvården

Camber, Henrik January 2014 (has links)
This thesis focuses on how to describe how Lean adapts within the healthcare. Lean has become a control system   as more and more companies are using in order to create competition in order to increase the quality and efficiency. This theory has now become implemented in the healthcare. The project has been organized with patients and that has created a flow in the daily work. Our study has used qualitative research strategy where we have started from secondary data presented for hospitals in the Stockholm area and a report written by John Rognes and Anna Svarts “Lean i vården” (2011). To map which hospitals are using Lean. The purpose is to identify how lean production has been implemented into four hospitals in the Stockholm area, to study how the difference are between the hospitals version of Lean compare to the fundamental, Lean production. The study describe that Lean within the healthcare is not so different compared to Lean Production in the industry. But the big different is that Lean within the healthcare is more focused on the patients and their process during the hospital visit. Lean Production is more focused on the production to the final product.
2

Lean i Sjukvården : En komparativ studie på två statliga sjukhus

Linderman, Magdalena, Afonina, Alexandra January 1900 (has links)
Syftet med denna uppsats är huvudsakligen att ta reda på hur det kommer sig att Lean har implementerats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med stor framgång, medan det inte fått samma genombrott på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Empirin är baserad på  semistrukturerade intervjuer som genomförts med tre intervjupersoner från respektive sjukhus för att få både ledningens och medarbetarnas uppfattning. Empirin har sedan analyserats utifrån våran teoretiska referensram som omfattar New Public Management, Service Management Theory, Värdestjärnan, Lean, Lean Healthcare samt Värdebaserad Vård. Vi har kunnat urskilja skillnader mellan sjukhusens sätt att förbereda och implementera Lean samt effekterna av arbetet. Bland annat visar resultatet att Karolinska Universitetssjukhuset varit bättre på att utbilda och informera sina arbetare och därmed motivera och engagera dem, samt varit bättre på att mäta och därmed har konkreta resultat att visa på.
3

Lean Healthcare och verksamhetsstyrning : En fallstudie på sex svenska sjukhus

Persson, Moa, Sundqvist, Alexander January 2014 (has links)
Bakgrund: Under de senaste decennierna har den offentliga svenska sjukvården genomgått stora förändringar. Ett av de begrepp som implementeras är Lean Healthcare. Begreppet bör ses som en filosofi och strategi. Verksamhetsstyrningen bör anpassas efter vald stra-tegi, som exempelvis Lean Healthcare. Det finns dock inte en universell metod för hur styrningen bör anpassas efter Lean Healthcare, utan styrningen bör vara individuellt anpas-sad. Syfte: Syftet med denna studie är att genom att studera sex sjukhus utreda hur sjukhusens verksamhetsstyrning stödjer strategin Lean Healthcare. Metod: Vi uppfyllde vårt syfte genom att göra en multipel fallstudie på sex sjukhus tillhö-rande två landsting, Skåne och Jönköping Vi har intervjuat personer med olika befattningar på sjukhusen för att skapa oss en uppfattning om hur Lean Healthcare stöds i sjukhusens verksamhetsstyrning. Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultat/Slutsats: Vi har med utgångspunkt i den teori som sammanställts och den empiri som insamlats kommit fram till att olika delar av verksamhetsstyrning i olika stor utsträck-ning stödjer Lean Healthcare. I analysen av de fem kategorierna framgår det att de olika delarna på olika sätt stödjer Lean Healthcare.
4

Samordning för barn och ungdomar med frekvent behov av sjukvård / Coordination for children and youth with frequent need for medical care

Nilsson, Hanna, Johansson, Julia January 2014 (has links)
Purpose- The purpose of this project is to contribute to the knowledge of creating customer value through streamlining and coordination of patient flows for children and youth with frequent need of care on child and youth medical clinics. Method- One of the methods used for achieving the project's purpose is a case study on the Child and Youth Medicine Clinic at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping. The case study has been used for collecting the empirical data that has been generated through interviews, observations and documents from the Child and Youth Health Clinic. Except the case study the authors also made studies in literature, which the collected empirical data has been anchored and related to. Together this led to the project's analysis and results. Results- When investigating the questions found in chapter one, it was determined standardized work is of great importance to create structure and implement procedures for the patient flows. A weak link in the patient flow has been identified, which is the sub-process coordination and planning. This constraint includes three types of requirements: patient requirements, requires of health professionals and legislated requirements. By paying attention to and taking into account these requirements a coordination function can be designed to streamline patient flows and increase the customer value. The authors concluded that a specific employment as a coordinator should be appointed. A coordinator provides opportunities for a personal communication between patients and health professionals. At the same time the coordinator is able to work with techniques for efficiency while taking into account the soft values in health care. Conclusions- There is a demand for coordination from health professionals and patients. A coordination function would streamline operations and contribute to increase the customer value. Taking into account the identified wastes and limitations a coordination can be possible. Research limitations- The project's data is collected during the case study that was conducted at the Child and Youth Health Clinic. Further case studies are desirable in other clinics and in other hospitals country wide. These studies will allow for a higher security when generalizing the results of the project. / Syfte- Syftet med projektet är att bidra till kunskapen om att skapa kundvärde genom effektivisering och samordning av patientflöden för barn med frekvent behov av vård på barn- och ungdomsmedicinska kliniker. Metod- För att uppnå projektets syfte har bland annat en fallstudie på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomförts. Fallstudien har använts för insamling av empiri, genom intervjuer, observationer samt dokument från Barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Utöver denna fallstudie har även en litteraturstudie bedrivits, som den insamlade empirin har förankrats och relaterats till. Detta har gemensamt lett till projektets analys och resultat.  Resultat- Det har framkommit att ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att skapa struktur och införa rutiner gällande samordning för patientflöden. En svag länk i patientflödet har identifierats vilken är delprocessen samordning och planering. Denna länk innefattar tre typer av begränsningar, patientrelaterade begränsningar, begränsningar kopplade till vårdpersonal samt lagstiftade begränsningar. Genom att uppmärksamma och ta hänsyn till dessa begränsningar kan en samordningsfunktion utformas för att effektivisera patientflödet och höja kundvärdet. En specifik befattning som samordnare bör tillsättas, vilket ger möjlighet till personlig kontakt mellan patienter och vårdpersonal och kan även arbeta med tekniker för effektivisering samtidigt som hänsyn tas till mjuka värden. Slutsatser- Det finns en efterfrågan om samordning för såväl vårdpersonal som patienter. En samordningsfunktion skulle effektivisera verksamheten och bidra till ett ökat kundvärde. Genom att ta hänsyn till identifierade slöserier i patientflödet och begränsningar i vårdprocessen kan samordning möjliggöras. Begränsningar- Projektets empiri är insamlad under den fallstudie som bedrevs på Länssjukhuset Ryhov. Författarna hade önskat utöka sina perspektiv genom att involvera fler intervjupersoner för att ge projektet högre reliabilitet och validitet. Eftersom majoriteten av all personal med planeringsansvar på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken intervjuats hade författarna behövt intervjua personal utanför det avgränsade området. Det hade även varit önskvärt att göra ytterligare fallstudier på andra kliniker och möjligtvis även på andra sjukhus i landet för att med högre säkerhet kunna generalisera projektets resultat. På grund av sekretesslagar och geografiska avstånd var detta inte möjligt.
5

Desenvolvimento de uma abordagem estatística dos tempos para o Lean Healthcare: uma proposta para análise dos tempos nos processos hospitalares / Development of a statistical approach of the time for lean healthcare: a proposal for the analysis of the time in hospital processes

Turati, Ricardo de Carvalho 17 December 2015 (has links)
Os hospitais são grandes organizações de serviços responsáveis pelo bem estar da população. Desempenham um papel importante na sociedade e também são responsáveis por boa parte dos recursos financeiros destinados a saúde. Diante deste cenário, os hospitais tem demandado um aumento no uso de ferramentas de gestão e melhoria de seus processos de negócio. Uma proposta para auxiliar neste processo, tem sido reportada na literatura como Lean Healthcare. Desse modo, o objetivo deste trabalho constituiu na proposição de uma abordagem estatística dos tempos para a análise das atividades nos processos hospitalares, de modo a identificar as variações existentes e contribuir com o gerenciamento do processo. A proposta foi desenvolvida utilizando a pesquisa teórica. Este método orientou o processo de desenvolvimento da AET- Abordagem Estatística dos Tempos, uma vez que a motivação para a sua elaboração estava alicerçada em uma proposta que pudesse contribuir com o aprimoramento do Lean Healthcare em hospitais. Os resultados teóricos da AET foram apresentados em três simulações (cenários I, II e III) para dois setores do hospital. Essas simulações atestaram que a variabilidade existente pode afetar diretamente os esforços de melhoria envolvidos, principalmente quando realizada a comparação de tempos de atividade em plantões diferentes Foi também realizada uma aplicação piloto em um processo de atendimento ambulatorial de um hospital regional no Estado de Mato Grosso do Sul. Na aplicação piloto foram utilizados os parâmetros comparativos, que ilustraram, de forma quantitativa, a influência que a variabilidade dos tempos pode desencadear na dinâmica do processo. Esta aplicação ocorreu em um pronto socorro, onde foi possível observar a variabilidade dos tempos em uma situação real. Essa aplicação demonstrou uma melhora na quantificação da variabilidade, pois analisou a variabilidade com base no comportamento dos dados, e não apenas pela média dos tempos ou pelos valores inferiores e superiores de uma amostra de tempos. Dessa aplicação resultou também a identificação de que a padronização do trabalho em ambientes hospitalares pode demandar mais esforços do que em ambientes de manufatura. Isto pode ser observado quanto ao distanciamento no atendimento da demanda, identificado pelo parâmetro LMV - Limite Máximo da Variação. Assim, a AET contribuiu para avaliar melhor a capacidade em atividade que agregam valor, e em relação as atividades que não agregam valor, ela auxiliou na identificação das possíveis causas dos desperdícios. A AET pode ajudar no planejamento das ações de melhoria, pois trouxe para a discussão um importante aspecto de o processo hospitalar: a variação existente nos tempos das atividades. / Hospitals are big organizations services responsible for the welfare of the population. They play an important role in society and are also responsible for much of the financial resources for health. In this scenario, the hospital has demanded an increase in the use of management tools and improves their business processes. A proposal to assist in this process has been reported in the literature as Lean Healthcare. Thus, the objective of this work consisted in proposing a statistical approach of the times for the analysis of activities in the hospital processes in order to identify existing variations and contribute to the management of the process. The proposal was developed using theoretical research. This method guided the development process of SAT- Statistical Approach of the Times, since the motivation for its development was founded on a proposal that could contribute to the improvement of Lean Healthcare in hospitals. The theoretical results of SAT were presented in three simulations (scenarios I, II and III) for two hospital sectors. These simulations testified that the variability can directly affect the improvement efforts involved, especially when performed comparing activity times in different shifts. A pilot application was also performed in an outpatient service process of a regional hospital in the state of Mato Grosso do Sul. In the pilot application were used comparative parameters, which illustrated, in a quantitative manner, the influence of the variability of time may initiate the dynamics of the process. This application was in an emergency room, where it was observed in real situation. This application showed an improvement in quantification of variability because analyzed the variability based on data behavior, and not just the average of the time or the lower and upper values of a sample times. This application also resulted in the identification of the standardization work in hospital settings may require more effort than in manufacturing environments. This can be seen as the distance in meeting demand, identified by MLV parameter - Maximum Limit Variation. Thus, the SAT contributed to better assess the capacity of activity that add value, and in relation to activities that do not add value, it assisted in the identification of possible causes of waste. The SAT can help in the planning of improvement actions, as brought to the discussion an important aspect of the hospital process: the variation in the times of activities.
6

Lean healthcare: recomendações para implantações dos conceitos de produção enxuta em ambientes hospitalares / Lean healthcare: recommendations for implementations of the concepts of lean production in hospital environments

Bertani, Thiago Moreno 14 September 2012 (has links)
O sistema de produção que foca na geração de valor para o cliente e na eliminação de desperdícios já demonstrou seu poder no setor manufatureiro e agora começa a chamar a atenção do setor de bens e serviços. Um enfoque crescente, em particular, está sendo dado à aplicação dos conceitos lean no setor de saúde, sendo comumente denominado lean healthcare. A literatura apresenta diversos casos de hospitais que iniciaram sua jornada lean e já colhem seus resultados. Este trabalho visa analisar alguns desses casos, acompanhar e relatar uma aplicação prática conduzida pelo autor e, como resultado, contribuir com recomendações para condução de futuras implantações de conceitos lean em hospitais. / The production system that focuses on eliminating waste and generating value for the customer has already demonstrated its power on manufacturing sector and now is beginning to draw the attention of industry goods and services. An increasing focus, in particular, is being given to the application of lean concepts in the health sector, commonly known as Lean Healthcare. The literature contains several cases of hospitals that began their lean journey and most have good results. This paper aims to examine some of these cases, report a practical application conducted by the author and, as a result, to contribute with recommendations for future implementations of lean concepts in hospitals.
7

Aplicação de ferramentas de gestão da qualidade em ambientes de serviços hospitalares: estudo de medidas de melhoria em Santa Casa de Misericórdia no interior do estado de São Paulo / Application of quality management tools in healthcare service environments: study of improve measures in a non-profit hospital inside the state of São Paulo

Honda, Ana Carolina 27 October 2017 (has links)
Nesta dissertação foi estudada a aplicabilidade de ferramentas e técnicas da qualidade em um hospital filantrópico, através da execução de projetos de melhoria seguindo a abordagem Lean. Objetivou-se verificar a possibilidade destas de ser uma solução para problemas de gestão de recursos enfrentados por hospitais públicos e filantrópicos brasileiros. Foi feita revisão de literatura sobre o assunto e um estudo de caso foi conduzido em uma Santa Casa de Misericórdia no interior do estado de São Paulo, onde foram aplicadas ferramentas lean. Foram relatadas diversas melhorias, dentre elas uma enorme redução de estoque, eliminação de desperdícios como excesso de deslocamento/transporte e fluxo contínuo. Foi possível concluir que o Lean foi efetivo no hospital estudado e que ainda possui grande potencial de exploração no contexto da gestão da qualidade. / In this master thesis presents the study of the applicability of quality tools and techniques in a philanthropic hospital, through the execution of improvement projects following the Lean approach. The objective was to verify the possibility of these as a solution to the problems of resource management, common problem faced by Brazilian public health hospitals. A literature review on the subject and a case study were conducted at a non-profit hospital in the interior of the state of São Paulo, where lean tools were applied. Several improvements have been reported, among them a huge reduction of stock, elimination of wastes such as excess displacement/transport and continuous flow. It was possible to conclude that the Lean was effective in the studied hospital and still has great potential for exploration in the context of quality management.
8

Lean healthcare: recomendações para implantações dos conceitos de produção enxuta em ambientes hospitalares / Lean healthcare: recommendations for implementations of the concepts of lean production in hospital environments

Thiago Moreno Bertani 14 September 2012 (has links)
O sistema de produção que foca na geração de valor para o cliente e na eliminação de desperdícios já demonstrou seu poder no setor manufatureiro e agora começa a chamar a atenção do setor de bens e serviços. Um enfoque crescente, em particular, está sendo dado à aplicação dos conceitos lean no setor de saúde, sendo comumente denominado lean healthcare. A literatura apresenta diversos casos de hospitais que iniciaram sua jornada lean e já colhem seus resultados. Este trabalho visa analisar alguns desses casos, acompanhar e relatar uma aplicação prática conduzida pelo autor e, como resultado, contribuir com recomendações para condução de futuras implantações de conceitos lean em hospitais. / The production system that focuses on eliminating waste and generating value for the customer has already demonstrated its power on manufacturing sector and now is beginning to draw the attention of industry goods and services. An increasing focus, in particular, is being given to the application of lean concepts in the health sector, commonly known as Lean Healthcare. The literature contains several cases of hospitals that began their lean journey and most have good results. This paper aims to examine some of these cases, report a practical application conducted by the author and, as a result, to contribute with recommendations for future implementations of lean concepts in hospitals.
9

Aplicação de ferramentas de gestão da qualidade em ambientes de serviços hospitalares: estudo de medidas de melhoria em Santa Casa de Misericórdia no interior do estado de São Paulo / Application of quality management tools in healthcare service environments: study of improve measures in a non-profit hospital inside the state of São Paulo

Ana Carolina Honda 27 October 2017 (has links)
Nesta dissertação foi estudada a aplicabilidade de ferramentas e técnicas da qualidade em um hospital filantrópico, através da execução de projetos de melhoria seguindo a abordagem Lean. Objetivou-se verificar a possibilidade destas de ser uma solução para problemas de gestão de recursos enfrentados por hospitais públicos e filantrópicos brasileiros. Foi feita revisão de literatura sobre o assunto e um estudo de caso foi conduzido em uma Santa Casa de Misericórdia no interior do estado de São Paulo, onde foram aplicadas ferramentas lean. Foram relatadas diversas melhorias, dentre elas uma enorme redução de estoque, eliminação de desperdícios como excesso de deslocamento/transporte e fluxo contínuo. Foi possível concluir que o Lean foi efetivo no hospital estudado e que ainda possui grande potencial de exploração no contexto da gestão da qualidade. / In this master thesis presents the study of the applicability of quality tools and techniques in a philanthropic hospital, through the execution of improvement projects following the Lean approach. The objective was to verify the possibility of these as a solution to the problems of resource management, common problem faced by Brazilian public health hospitals. A literature review on the subject and a case study were conducted at a non-profit hospital in the interior of the state of São Paulo, where lean tools were applied. Several improvements have been reported, among them a huge reduction of stock, elimination of wastes such as excess displacement/transport and continuous flow. It was possible to conclude that the Lean was effective in the studied hospital and still has great potential for exploration in the context of quality management.
10

Desenvolvimento de uma abordagem estatística dos tempos para o Lean Healthcare: uma proposta para análise dos tempos nos processos hospitalares / Development of a statistical approach of the time for lean healthcare: a proposal for the analysis of the time in hospital processes

Ricardo de Carvalho Turati 17 December 2015 (has links)
Os hospitais são grandes organizações de serviços responsáveis pelo bem estar da população. Desempenham um papel importante na sociedade e também são responsáveis por boa parte dos recursos financeiros destinados a saúde. Diante deste cenário, os hospitais tem demandado um aumento no uso de ferramentas de gestão e melhoria de seus processos de negócio. Uma proposta para auxiliar neste processo, tem sido reportada na literatura como Lean Healthcare. Desse modo, o objetivo deste trabalho constituiu na proposição de uma abordagem estatística dos tempos para a análise das atividades nos processos hospitalares, de modo a identificar as variações existentes e contribuir com o gerenciamento do processo. A proposta foi desenvolvida utilizando a pesquisa teórica. Este método orientou o processo de desenvolvimento da AET- Abordagem Estatística dos Tempos, uma vez que a motivação para a sua elaboração estava alicerçada em uma proposta que pudesse contribuir com o aprimoramento do Lean Healthcare em hospitais. Os resultados teóricos da AET foram apresentados em três simulações (cenários I, II e III) para dois setores do hospital. Essas simulações atestaram que a variabilidade existente pode afetar diretamente os esforços de melhoria envolvidos, principalmente quando realizada a comparação de tempos de atividade em plantões diferentes Foi também realizada uma aplicação piloto em um processo de atendimento ambulatorial de um hospital regional no Estado de Mato Grosso do Sul. Na aplicação piloto foram utilizados os parâmetros comparativos, que ilustraram, de forma quantitativa, a influência que a variabilidade dos tempos pode desencadear na dinâmica do processo. Esta aplicação ocorreu em um pronto socorro, onde foi possível observar a variabilidade dos tempos em uma situação real. Essa aplicação demonstrou uma melhora na quantificação da variabilidade, pois analisou a variabilidade com base no comportamento dos dados, e não apenas pela média dos tempos ou pelos valores inferiores e superiores de uma amostra de tempos. Dessa aplicação resultou também a identificação de que a padronização do trabalho em ambientes hospitalares pode demandar mais esforços do que em ambientes de manufatura. Isto pode ser observado quanto ao distanciamento no atendimento da demanda, identificado pelo parâmetro LMV - Limite Máximo da Variação. Assim, a AET contribuiu para avaliar melhor a capacidade em atividade que agregam valor, e em relação as atividades que não agregam valor, ela auxiliou na identificação das possíveis causas dos desperdícios. A AET pode ajudar no planejamento das ações de melhoria, pois trouxe para a discussão um importante aspecto de o processo hospitalar: a variação existente nos tempos das atividades. / Hospitals are big organizations services responsible for the welfare of the population. They play an important role in society and are also responsible for much of the financial resources for health. In this scenario, the hospital has demanded an increase in the use of management tools and improves their business processes. A proposal to assist in this process has been reported in the literature as Lean Healthcare. Thus, the objective of this work consisted in proposing a statistical approach of the times for the analysis of activities in the hospital processes in order to identify existing variations and contribute to the management of the process. The proposal was developed using theoretical research. This method guided the development process of SAT- Statistical Approach of the Times, since the motivation for its development was founded on a proposal that could contribute to the improvement of Lean Healthcare in hospitals. The theoretical results of SAT were presented in three simulations (scenarios I, II and III) for two hospital sectors. These simulations testified that the variability can directly affect the improvement efforts involved, especially when performed comparing activity times in different shifts. A pilot application was also performed in an outpatient service process of a regional hospital in the state of Mato Grosso do Sul. In the pilot application were used comparative parameters, which illustrated, in a quantitative manner, the influence of the variability of time may initiate the dynamics of the process. This application was in an emergency room, where it was observed in real situation. This application showed an improvement in quantification of variability because analyzed the variability based on data behavior, and not just the average of the time or the lower and upper values of a sample times. This application also resulted in the identification of the standardization work in hospital settings may require more effort than in manufacturing environments. This can be seen as the distance in meeting demand, identified by MLV parameter - Maximum Limit Variation. Thus, the SAT contributed to better assess the capacity of activity that add value, and in relation to activities that do not add value, it assisted in the identification of possible causes of waste. The SAT can help in the planning of improvement actions, as brought to the discussion an important aspect of the hospital process: the variation in the times of activities.

Page generated in 0.0692 seconds