• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 272
 • 87
 • Tagged with
 • 359
 • 223
 • 221
 • 163
 • 136
 • 127
 • 111
 • 102
 • 89
 • 86
 • 78
 • 77
 • 75
 • 74
 • 74
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Gamification : Hur påverkar gamification användarupplevelse?

Hermansson, Love, Laxvik, Felix January 2016 (has links)
Målet med denna uppsats har varit att undersöka för- och nackdelar med gamification (sv. spelifiering). Begreppet innebär att man använder spelelement i icke-spelsammanhang, oftast med avsikt att höja motivation och engagemang. En undersökning som bestod av att låta två skilda grupper med försökspersoner testa en spelifierad och en ickespelifierad version av en applikation utfördes. Information samlades in genom att analysera databasen samt genom att låta testpersonerna svara på en enkät. Undersökningen visade att testgruppen med den spelifierade versionen var mer positivt inställd till applikationen och mer aktiv under försöksperioden.
2

Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användarupplevelse : En studie om att skapa riktlinjer för att förena tillgänglighet och användarupplevelse på responsiva webbplatser

Strömberg, Johanna, Bolmgren, Beatrice January 2016 (has links)
Digitaliseringen har skapat förutsättningar för människor att kommunicera och utföra uppgifter som tidigare gjordes analogt. För att alla människor ska kunna ta del av digital teknik ställs emellertid krav på att utvecklare och designers anpassar plattformar efter olika människors behov och önskemål. För att göra webben mer tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer finns idag riktlinjer att följa. Dessa riktlinjer betraktas som verktyg för att mäta hur väl kod möter tillgänglighetsbehov, men tar inte hänsyn till en användares upplevelse. Genom en designorienterad ansats ämnar denna studie undersöka hur responsiva webbplatser kan designas för ökad tillgänglighet och användarupplevelse, såväl för personer med funktionsvariation som personer utan. Studien inleddes genom att riktlinjer identifierades i en förstudie. Dessa riktlinjer byggdes in i en prototyp, som sedan utvärderades. Studien resulterade i ett ramverk med sju designriktlinjer som förenar tillgänglighet och användarupplevelse, oberoende av enhet och skärmstorlek.
3

Mot en bättre upplevelse : Hur användarupplevelsen kan förbättras på webbplatsen hagabadet.se med fokus påinformationsarkitekturen. / Towards a better experience : How user experience can beimproved on the website hagabadet.se with a focus on theinformation architecture.

Alsterberg, Matilda January 2016 (has links)
User Experience plays a big part in web design. A bad UX can lead to users not finding what they´re looking for, or not understanding how to use the website. This study uses fou rmethods to examine User Experience on the website hagabadet.se. It starts of with a survey and a contextual inquiry to generate data that will show the main issues of the website. From the result of the two studies, two new method sare created to continue analysing the issues and to find a solution to them. The following methods are card sorting and CI with prototypes. These methods focus on analysing how the users want information to be structured. The result of the study show that the users need a better structure of information to find what they need, and that they are missing some important elements to be able to accomplish what they want on the website. New prototypes combined with examples are made to illustrate a development proposal that could improve the UX of the website.
4

Design av användarupplevelse : i författande av ljudburen text

Boman, Jan January 2011 (has links)
Detta arbete undersöker hur information kan författas och hanteras genom en produktionskedjas olika medier och aktörer med medvetenhet om dess destination och utan att innebörd förvrängs. Vidare om en instruktion för författande kan underlätta författarprocessen samt att öka användarupplevelsen av producerad text. För att svara på forskningsproblemet utförs en teoretisk analys på litteratur förenlig med interaktionsdesign som mynnar i 35 stycken riktlinjer för design av talad text. Vidare genomförs en målinventering med tre textförfattare och med 13 museibesökare. Med utgångspunkt i framtagna riktlinjer och resultat av målinventering skapas en skrivinstruktion. Skrivinstruktionens funktionalitet valideras i en användartest med textförfattare. Resultatet tyder på att skrivinstruktionen sannolikt hjälper författare i sin arbetsprocess och att författares uppfattning är att text skriven med instruktionen är mer tillgänglig. Detta tillsammans med stöd av riktlinjer och validerande intervjuer indikerar att budskap kan författas och passera en informationskedjas olika aktörer med minimal förvrängning; Om medvetenhet om uppgift, innebörd och omfattning finns hos dess aktörer, samt om medvetenhet finns om andra aktörer, mottagare och deras informations- och upplevelsebehov. Vidare om text semantiskt kan anpassas till kommunikationens slutdestination
5

Digitalt stöd för personer med ADHD : Hur en digital tjänst bör utformas och anpassas / Digital support for people with ADHD : How it should be designed and adapted

Linnarsson, Henrik January 2019 (has links)
Tillsammans med företaget Usify genomfördes en intervjustudie som en del av deras projekt där de utvecklar ett behandlingsprogram riktat till vuxna personer med ADHD. Studien hade sex deltagare vilka var diagnostiserade med antingen ADHD eller ADD. Syftet med studien var att ta reda på vilka upplevelser deltagarna hade gällande video-, text- och ljudmaterial som utformats för behandlingsprogrammet. I materialet gavs förklaringar till de problem ADHD kan ge upphov till samt så presenterade konkreta sätt att hantera dessa på. Intervjuerna analyserades med tematisk analys och resulterade i åtta teman som återspeglade deltagarnas upplevelser, åsikter och reflektioner kring materialet. Deltagarna hade i vissa fall en gemensam uppfattning medan de i andra fall tänkte olika. De var positivt inställda till vissa aspekter av materialet och negativt inställda till andra. Utifrån resultatet diskuteras det hur Usify kan utforma materialet för att ta fram en tjänst som på bästa sätt möter användares behov och önskemål. Ett av de viktiga fynden var att ifall användare ska uppleva sig motiverade att använda tjänsten så behöver videor och texter hållas korta samtidigt som det ges fördjupad information som ger nya insikter och ny förståelse till användaren. Denna information bör ges både i text- och videoformat då båda formaten har olika styrkor jämfört med varandra. / An interview study was carried out together with the company Usify who are developing a treatment program for adults diagnosed with ADHD. The study had six participants who were diagnosed with either ADHD or ADD. The aim of the study was to hear what experiences the participants had after using the material consisting of videos, texts and audio files that had been made for the treatment program. In this material there were explanations of the different difficulties that ADHD give rise to and practical ways to cope with these. The interviews were analyzed using thematic analysis which resulted in eight themes that reflected the participants experiences, opinions and reflections regarding the material. In som cases the participants agreed with each other whereas they disagreed in others. They were positive regarding some aspects of the material and negative regarding others. Based on the results the discussion elaborates on how Usify can go about to design a service that meets user needs and requests. One of the important findings was that in order to have the user motivated to use the service the videos and texts must be kept short, but at the same time there must be depth to the information that gives new insights and understanding to the user. This information should be given in both text- and video format since the two formats have different strengths compared to each other.
6

Faktorer som påverkar användandet av hälsotjänster

Kullgren, Frans January 2016 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka hur användarupplevelse förändras över tid, kopplat till receptplaneringstjänsten Plan Eat Smile. För att undersöka detta har användarintervjuer genomförts samt en enkät skapats och skickats ut till två grupper av användare, en grupp somär aktiva och en grupp som är inaktiva. Genom att jämföra dessa två grupper har målet varit att se vilka aspekter av användande som skiljer dem åt. Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna men av användarintervjuerna kunde vissa tendenser identifieras som visade på att när användares syfte med att använda en tjänst uppfylls behövs ytterligare incitament för att stanna kvar.
7

Riktad marknadsföring inom sociala medier : en undersökning av hur riktad annonsering påverkar användarupplevelsen / Targeted marketing in social media : A study of how targeted advertising affects the user experience

Karlsson, Amanda, Clausen, Felix January 2022 (has links)
This bachelor thesis is about how targeted marketing affects the user experience on Facebook and Instagram. This study has both been looking at the number of ads in users' feeds but also the structure of each individual ad because the information architecture behind every information campaign, not only affects the user experience but has also shown that it determines how users view the company behind the ad. The success of social media has resulted in most marketing strategies now being shifted to social media platforms and the newest phenomenon is to target customized ads to a specific audience based on detailed data from users such as age, gender and previous searches in various search engines. In this study a group of a total of six participants was selected to analyze their feed on Instagram and Facebook every day for a week and write down discoveries according to a template with questions related to issues such as number of ads, how relevant the ads were to the participants and general thoughts about targeted marketing. The study finished with an interview with each participant where the participants were asked more in-depth questions about the participants notes and targeted marketing in general. Finally, we analyzed both the daily notes and the answers from the interview and were able to draw conclusions about how ads structure and design in combination with relevance affect the user experience and how users' emotions are affected negative by different targeted ads aimed at the wrong target gro
8

Informationsarkitektur för användarbehov : en användarcentrerad analys av Oatly.com / Information Architecture for User Needs : a usercenteredanalysis of Oatly.com

Olin, Paulina January 2016 (has links)
The purpose of this bachelor thesis is to examine the usabilityof Oatly.com, using qualitative as well as quantitative methodswithin usercentereddesign and information architecture, inorder to propose ways of developing and improving it. Byanalyzing the content of the website’s home page, andcomparing it to the home pages of similar websites usingcompetitive benchmarking, suggestions are made on how toimprove the home page of the website, along with results fromcontextual inquiries carried out using participants representingthe company’s target group. The methods used are followedout from a usability perspective, and are focused on the needsand preferences of the target group. The conclusion reached inthis thesis suggests that the overall quality of Oatly.com iswell thought out and adjusted to appeal to the desired targetgroup. However suggestions are made on how the website canbe adjusted and improved in order to appeal to the targetaudience, as well as ways for Oatly to continue the assessmentand analysis of how to continually evolve and improve thewebsite. The suggestions for development of the websiteinclude adding a search function, adding significant content tothe productandcontact pages, adding content which explainsto the user how the company’s products can be utilized, aswell as changing the current utilization of the slider on thehome page.
9

Se mig, rör mig, hör mig! : En kvalitativ studie om hur konstupplevelsen på museum kan förhöjas med hjälp av teknik / See Me, Feel Me, Hear Me! : A Qualitative Study of How the Art Experience Can Be Enhanced By Technology

Donka Thormann, Julia, Sundin, Pelle January 2018 (has links)
This essay presents a qualitative study of how an interactive audio guide can influence the experience of art in an art museum. The study was performed at Moderna Museet in Stockholm, by testing the audio guide of Moderna Museet and two self-produced audio guides at the exhibition Samlingen. Observation studies combined with interviews were conducted to understand how the visitors are using the audio guides and what advantages and disadvantages the different design parameters had. The results showed that there where specific advantages and disadvantages within the different parameters. It also indicated that an audio guide should not contain too much or too little interaction and should thereby concentrate on frictionless operating. A usage that was cancelled resulted in making the user feel misplaced and unwilling of understanding the art. When the usage was frictionless, the audio guide also served mediating and contributed to the overall experience. / Denna uppsats presenterar en kvalitativ studie av hur en interaktiv audioguide kan påverka upplevelsen av konst på ett konstmuseum. Studien utfördes på Moderna Museet i Stockholm, genom att testa Moderna Museets audioguide och två versioner av en egenutvecklad audioguide på utställningen Samlingen. Djupgående studier där observationer kombinerat med intervjuer gjordes för att skapa förståelse för hur besökare använde audioguiderna och vilka för- samt nackdelar de olika designparametrar i dessa hade. Resultatet innehöll data där specifika för- och nackdelar med de olika parametrarna kunde identifieras. Framförallt framgick det att en audioguide inte bör innehålla varken för mycket eller för lite interaktion, utan bör fokusera på att fungera friktionsfritt. Ett användande där avbrott skedde resulterade i att användaren kände sig bland annat malplacerad och oförstående inför konsten. Ett friktionsfritt användande bidrog till att audioguiden fungerade medierande och bidrog till en helhetsupplevelse.
10

3D på webben : nästa steg för E-handeln? Stereoskopisk 3D som produktpresentation. / 3D on the web : Next step for the E-commerce Business? Stereoscopic 3D as product presentation.

Bågmark, Per January 2013 (has links)
Inom den kraftigt växande E-handeln råder stark konkurrens. Metoder att öka marknadsandelar och sälja mer produkter är viktigare än någonsin. I denna studie utvärderas metoden att presentera produkter med hjälp av stereoskopisk 3D. En fördel som kan konstateras är att kunderna får en mer verklighetsnära uppfattning av produkten än med traditionella bilder av tvådimensionell typ. Den tydligaste förbättringen är kopplad till upplevelsen av djup. Den verkar ge användaren en bättre bedömning av en produkts rymlighet.Då stereoskopisk 3D inom E-handeln är helt oexploaterad är det också intressant att fördjupa sig i eventuella orsaker till detta. En sådan är säkerligen att tekniken är ung, och därmed inte färdigutvecklad. I denna studie kan bland annat konstateras att användare upplever 2D-bilder som skarpare än 3D-bilder. Även andra egenskaper som bedömts med hjälp av bilder har rankats som sämre av de som sett bilderna i 3D jämfört med de som sett de i 2D. Dock har sådana egenskaper som kan kopplas till djupupplevelse en stark positiv korrelation med just 3D-bilder.Det finns också indikationer på att upplevelsen av 3D påverkas av hur testen designas. I denna studies Tänka-högt-test var respondenterna mer positiva till användningen av 3D-bilder än vad som kunde konstateras i en omfattande enkät i samband med en uppföljande test. / Program: Kandidatutbildning i informatik

Page generated in 0.0607 seconds