• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 717
 • 67
 • Tagged with
 • 784
 • 274
 • 243
 • 234
 • 181
 • 169
 • 165
 • 163
 • 157
 • 149
 • 140
 • 123
 • 111
 • 108
 • 107
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Brister i användbarheten på en Internetbank

Bengtsson, Frida, Bylander, Josefin, Seta, Dzejna January 2007 (has links)
Inom bankbranschen har IT blivit ett betydelsefullt verktyg för att uppnå en ökad kvalitet på service och tjänster. För att företag ska kunna skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag inom samma bransch, krävs det en förståelse för vilka problem som finns idag och som leder till försämrad användbarhet. Syftet med denna studie är att identifiera de brister som är väsentliga ur ett användbarhetsperspektiv för en Internetbank, samt identifiera enskilda funktioner som fungerar sämre ur en användbarhetssynpunkt. Med hjälp av teoretiska ramar har vi genomfört en kvantitativ enkätundersökning på Swedbanks Telefon- och Internetbank. Resultaten av denna enkätundersökning har pekat på de brister som användarna upplever på Internetbanken. Dessa brister är bland annat relaterade till gränssnittet, brist på god dialog, svårigheter med att lära in och memorera funktioner, brist på tydlig feedback till användarna, samt navigeringen. Vidare identifierade vi med hjälp av respondenterna enskilda funktioner som upplevs som problematiska i vissa avseenden. Det handlar bland annat om funktioner som att köpa, sälja och byta fonder, kapitalförsäkringar, överföringar/betalningar, stående överföringar, pensions¬sparande samt historik. Vår slutsats är Swedbank har de resurser som krävs för att utveckla en väl fungerande Internetbank. Vi anser att företaget lyckats skapa en Internetbank med generellt sett hög användbarhet. Därmed är de brister som vi identifierat inte alltför kritiska, men dock förekommande. Vi tycker dock inte att småfel bör ignoreras, utan ansvariga bör vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra Internetbanken och dess befintliga funktioner.
2

Shop4athletes : E-handelswebbplats och användbarhet

Ahlepil, Björn, Jääskeleinen, Marcus January 2003 (has links)
Medvetenheten har ökat hos svenska folket om att det är viktigt att motionera och att det till viss del krävs funktionell utrustning. Situationen idag för svensk friidrott är att sporten är het med alla internationella framgångar samt att tillgången till träningsmöjligheter är stor. Trots detta är det svårt för friidrottare att hitta ett brett sortiment av friidrottsartiklar, speciellt för de som inte bor nära storstäderna. Vår affärsidé är att starta ett e-handelsföretag som ska sälja ett brett sortiment av friidrottsartiklar över Internet där marknaden är Sverige och på sikt kanske även övriga skandinaviska länder. Även om marknaden ofta är för liten i enskilda svenska städer för ett stort sortiment av friidrottsartiklar tror vi att marknaden ändå är tillräckligt stor sammantaget i Sverige. Projektet har utmynnat i en fullt funktionell e-handelswebbplats som ska kunna ligga till grund för startandet av e-handelsföretaget shop4athletes. Förutom att e-handelswebbplatsen ska vara funktionell har fokus legat på att skapa en unik, stilren och lättnavigerad webbplats som genom design och användbarhet ska kunna attrahera målgruppen.
3

Brister i användbarheten på en Internetbank

Bengtsson, Frida, Bylander, Josefin, Seta, Dzejna January 2007 (has links)
<p>Inom bankbranschen har IT blivit ett betydelsefullt verktyg för att uppnå en ökad kvalitet på service och tjänster. För att företag ska kunna skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag inom samma bransch, krävs det en förståelse för vilka problem som finns idag och som leder till försämrad användbarhet. Syftet med denna studie är att identifiera de brister som är väsentliga ur ett användbarhetsperspektiv för en Internetbank, samt identifiera enskilda funktioner som fungerar sämre ur en användbarhetssynpunkt. Med hjälp av teoretiska ramar har vi genomfört en kvantitativ enkätundersökning på Swedbanks Telefon- och Internetbank. Resultaten av denna enkätundersökning har pekat på de brister som användarna upplever på Internetbanken. Dessa brister är bland annat relaterade till gränssnittet, brist på god dialog, svårigheter med att lära in och memorera funktioner, brist på tydlig feedback till användarna, samt navigeringen. Vidare identifierade vi med hjälp av respondenterna enskilda funktioner som upplevs som problematiska i vissa avseenden. Det handlar bland annat om funktioner som att köpa, sälja och byta fonder, kapitalförsäkringar, överföringar/betalningar, stående överföringar, pensions¬sparande samt historik.</p><p>Vår slutsats är Swedbank har de resurser som krävs för att utveckla en väl fungerande Internetbank. Vi anser att företaget lyckats skapa en Internetbank med generellt sett hög användbarhet. Därmed är de brister som vi identifierat inte alltför kritiska, men dock förekommande. Vi tycker dock inte att småfel bör ignoreras, utan ansvariga bör vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra Internetbanken och dess befintliga funktioner.</p>
4

Tunn klientlösning - ett alternativ?

Johansson, Peder, Larsson, Jonas January 2005 (has links)
No description available.
5

Användbarhet hos standardsystem

Drejby, Mattias, Edström, Fredrik January 2002 (has links)
No description available.
6

Internet i bil : nytta eller teknikfrosseri

Torpman, Sara, Johansson, Carina, Lundebacke, Maria January 2002 (has links)
No description available.
7

Webbaserattidbokningssystem med ASP.net

Olsson, Anders, Nordin, Johan January 2003 (has links)
Vi fick av netweb.se uppdraget att tillverka ett webbaserat tidbokningssystem. Detta tidbokningssystem skulle vara möjligt att applicera på många olika typer av verksamheter. Kunden framlade ett önskemål om att systemet skulle byggas i ASP.net.Tillsammans med detta system har vi även fördjupat oss i användbarhet och utnyttjat denna studie till att göra ett användbarhetstest. Resultaten av testet har utvärderats och applicerats på systemet.Projektet ledde till ett färdigt tidbokningssystem. Resultatet av användbarhetstestet visade på skillnader mellan yrkesgrupper, där människor inom databranschen hade störst svårigheter att ta till sig systemet. Anledningar till detta kan vara att utvecklare och datatekniker fokuserar på fel saker när de bedömer ett system, samt inte tänker som en användare. Även skillnader mellan kön och åldersgrupper visade sig i resultatet av användbarhetstestet.
8

Tunn klientlösning - ett alternativ?

Johansson, Peder, Larsson, Jonas January 2005 (has links)
No description available.
9

Användbarhet hos standardsystem

Drejby, Mattias, Edström, Fredrik January 2002 (has links)
No description available.
10

Internet i bil : nytta eller teknikfrosseri

Torpman, Sara, Johansson, Carina, Lundebacke, Maria January 2002 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0679 seconds