• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 195
 • 14
 • Tagged with
 • 209
 • 104
 • 67
 • 59
 • 58
 • 48
 • 40
 • 37
 • 35
 • 32
 • 31
 • 31
 • 30
 • 29
 • 28
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Analys och förbättring av webbplatsen Grangärde fiske

Bergkvist, Lina, Norrström, Linda January 2006 (has links)
No description available.
2

Hur designar man en e-handelssite: : är designers och dokumenterad forskning överens?

Andersson, Therese, de Jong, Jonathan January 2012 (has links)
This paper examines and summarizes rules, guidelines and methods for how an e-commerce site should be designed, which elements it should contain and where these should be placed. Our approach consists of two phases. First we comprise relevant research within the target area. This is then divided into logical themes and is used as a foundation for an interview guide, which will be used in the second phase. After this, in the second phase, we conduct qualitative interviews with designers that are actively working with design of e--‐commerce  sites. These can be part of a larger team or work more or less alone, i.e. the participants are not limited to being part of a larger or smaller company or project. The purpose of this is to establish if the relevant research is coherent with how designers work within the area of  Västra Götaland. The result will also serve as a kind of general template, which can be used as support or inspiration while creating an e--‐commerce site, supported by the research material as well as the interviews. We concluded that the research and the way the designers work were mainly coherent. The difference between the research and the result of the interviews were mainly that the people in the business develop more methods and guidelines in a faster pace than the research can keep up with. This is because they are actively developing the business as part of the design community.
3

Webbdesign : En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande

Eriksson, Stefan January 2015 (has links)
The purpose of this paper is to form an understanding of how to use the demand for usability and accessibility. Requirements for usability and accessibility are available from several agencies, an example is Myndigheten för delaktighet. Through literature studies, I get answer to what are usability and accessibility and the demands that can be set on a public website. In this study of three municipalities you get a glance how local authorities have been working on their web pages and if they fulfill the requirements so that the disabled would consider that the page has good usability and accessibility. In the interviews conducted in one of the municipalities you will receive information how they plan, organize, implement, monitor and develop their websites. In summary, the municipal websites are developed highly for usability and accessibility.
4

Innehållsdesign : principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning /

Langerth Zetterman, Monica. January 2008 (has links)
Disputats, Uppsala universitet, 2008.
5

Målfokuserad webbdesign

Edström, Jonas, Friedner, Sol January 2016 (has links)
HTH är ett danskt bolag som främst säljer exklusiva och kvalitativa kök. HTH har tre mätbara mål för sin webbplats, att besökarna når avdelningarna för e-shop, för boka möte samt använder den digitala designtjänsten. Få besökare når webbplatsens avdelningar för målen, därför är studiens syfte att undersöka hur en webbdesign kan påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål för en webbplats. De frågor som har undersökts är vad som är viktigt i utvecklingen av en målanpassad webbdesign, samt hur en redesign kan påverka i vilken grad besökarna når fastställda mål och samtidigt får en positiv upplevelse. Teorikapitlet redogör för litteratur inom design och beteendevetenskap för att förstå olika aspekter av design samt hur en design påverkar användarens upplevelse. Studien har genomförts med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där samtliga användartester har använt metoderna Tänka-högt och Semantic differential. För att fullfölja studiens syfte delades studien in i tre steg. Första steget var att utifrån HTH:s mål för webbplatsen, analysera den befintliga webbdesignen, där analysen kopplades till litteratur. Utifrån resultatet från steg ett utvecklade studiens författare ett förslag på en korrigerad webbdesign i form av en digital prototyp. Avslutningsvis utfördes användartester för att jämföra och utvärdera den befintliga webbdesignen med författarnas designförslag. Användartesterna utvärderades med fem kriterier för en användbar design, samtidigt som data kopplades till litteratur och analyserades. Det framgick av utvärderingen att webbdesignens struktur och visuella uttryck påverkar hur effektivt besökaren noterar de primära målen för webbplatsen. En mer avskalad webbdesign utför en mindre risk att användaren blir distraherad påväg mot webbplatsens fastställda mål och därmed en ökad chans att de fastställda målen enklare och effektivare nås.
6

Modernisering och uppdatering av receptsidan vegania.net / Modernization and update of the recipe site vegania.net

Bergström, Anna January 2015 (has links)
Syfte – Ta reda på hur man utformar en receptsida i avseende på design och anpassning för mobila enheter samt hur mycket detta påverkar den dagliga datatrafiken på webbplatsen. Metod – Litteratursökning, kvantitativ webbenkät, webbaserad intervju samt mätning och jämförelse av datatrafik på webbplatsen. Resultat – Navigation (struktur) på en webbplats är enligt många den viktigaste delen av webbplatsens innehåll. Navigationen ska även följa med i en mobilanpassning – för att användaren ska kunna känna igen sig på webbplatsen ska både strukturen och designen vara konsekvent. Smartphones är framtidens datorer, vi blir bara fler och fler som surfar via mobila enheter. Ska en webbplats hållas modern och kunna konkurrera med liknande sidor så måste den vara mobilanpassad. På så sätt tappar inte webbplatsen några besökare, och användarna stannar längre på webbplatsen eftersom de även kan navigera från sin smartphone (eller surfplatta). Begränsningar – Studien går endast på ytan av några av problemen som beskrivs i rapporten, eftersom en fysisk webbplats gjordes utöver studien. Empirin består mestadels av litteratursökning och en kvantitativ enkät. Den kvalitativa aspekten av en utav metodvalen försvann under arbetets gång och blev mest en blandning mellan kvantitativ/kvalitativ. Därför förlitade jag mig mest på min webbenkät när jag besvarade min första frågeställning. Nyckelord – användbarhet, navigation, datatrafik, responsiv webbdesign
7

Om användbarhet på NU-sjukvårdens webbplats

Aminshahidi, Mahnoush, Broms, Michael, Elmi, Mubarak January 2004 (has links)
No description available.
8

Webbreklamens synlighet och attraktionskraft

Pelli, Fredrik January 2005 (has links)
No description available.
9

Lansering av The Richard Juhlin Champagne Club Introducing The Richard Juhlin Champagne Club

Hampus, Sofia January 2009 (has links)
Richard Juhlin är världens främste champagneexpert. Han har tillsammans med ett antal andra aktörer startat The Richard Juhlin Champagne Club. Det är en klubb för den totala champagne älskaren. De vill utveckla sin webbplats och därmed knyta an fler medlemmar till klubben. Detta arbete innebär att skapa en ny design, se över struktur och gränssnitt för sidan samt att bilder ska uppdateras och texter ska redigeras. En redesign av webbplatsen www.champagneclub.com har resulterat i ett luftigt och sofistikerat utseende med god läsbarhet. Webbplatsen är lättnavigerad och ger ett inbjudande intryck för besökaren. Webbplatsen ska hela tiden uppdateras och hållas aktuell med nyheter kring de tillhörande barerna, andra aktiviteter som medlemmar blir inbjudna till samt nya tastingnots som är The Rickard Juhlin Champagne Clubs specialitet. Dessa notes är gjorda av Richard Juhlin och fylls ständigt på allt eftersom att nya champagner provas och bedöms.
10

Hållbar utveckling, ett laddat ämne : En undersökning om sambandet mellan hållbar utveckling och webbutveckling

Nilsson, Petra, Thuresson, Alexander, Mellquist, Jesper January 2016 (has links)
No description available.

Page generated in 0.057 seconds