• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 839
 • 262
 • 195
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 1344
 • 314
 • 284
 • 214
 • 165
 • 153
 • 152
 • 139
 • 135
 • 123
 • 121
 • 110
 • 110
 • 109
 • 108
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vertikalisierung als Erfolgsstrategie im Umgang mit Komplexität und Dynamik : Entwicklung eines ganzheitlich-integrierten Logistikansatzes für den Handel /

Thoms, Jack. January 2006 (has links) (PDF)
Techn. Univ., Diss.--Berlin, 2006.
2

Män + E-handel = Sant? : En studie om hur modeföretag boostar sin e-handel

Andersson, Helen, Karlsson, Linda, Andersson, Caroline January 1900 (has links)
No description available.
3

Hur har det svenska handelsmönstret påverkats av ett medlemskap i EU?

Kulander, Maria January 1998 (has links)
No description available.
4

En pilotundersökning om faktorer sompåverkar konsumenters tillit till E-handel.

Shariif, Liiban January 2008 (has links)
No description available.
5

Skapandet av lojala e-handelskunder

Andersson, Tomas, Sjölin, Marcus January 2009 (has links)
<p>Antalet webbutiker med inriktning på kläder och accessoarer ökar ständigt. Dessutom visar forskning på att konsumenter är mindre lojala på Internet än i traditionell handel. Fördelarna ur företagsperspektiv med lojala kunder är flera och ett klassiskt exempel är att det kostar fem gånger så mycket att attrahera en ny kund som att behålla en befintlig. För konsumenterna medför lojalitet att de skapar starka band till företaget. Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv beskriva vilka faktorer som ligger till grund för att en kund ska bli lojal mot en specifik Internethandelsplats. De resultat vi kommit fram till genom kvalitativa intervjuer visar att faktorerna snabbhet, tydlighet, upplevd förväntan och förtroende är väsentliga för att konsumenterna ska bli lojala. Dessa fyra faktorer är återkommande i de svar som respondenterna lämnat i de olika kategorier frågorna kretsat kring.</p>
6

E-handel på små skärmar - En designforskningsstudie

Karlsson, Henrik, Lindau, Emma, Ljungborg, Simon January 2006 (has links)
<p>Etablerade företag har framgångsrikt utökat sin verksamhet med webbutiker. Postorderföretagen har i allt högre grad gått över till att sälja över Internet och företag med specialiserat utbud säljer nu globalt. Denna typ av Internethandel utförs främst på stationära datorer, men försök har även börjat dyka upp på exempelvis mobiltelefoner och små handdatorer. Det mobila Internet har den unika fördelen att det är möjligt att handla var användaren än befinner sig. Forskare menar att denna mobila handel kommer gå om e-handeln på Internet, där skillnaden ligger i att fler kommer handla på små skärmar och mindre på stora skärmar. Ett hot mot den växande mobila handeln anser vi vara den utmaning som mobila enheter ställs inför vid utveckling av gränssnittslösningar som har hög användbarhet.</p>
7

E-handel på små skärmar - En designforskningsstudie

Karlsson, Henrik, Lindau, Emma, Ljungborg, Simon January 2006 (has links)
Etablerade företag har framgångsrikt utökat sin verksamhet med webbutiker. Postorderföretagen har i allt högre grad gått över till att sälja över Internet och företag med specialiserat utbud säljer nu globalt. Denna typ av Internethandel utförs främst på stationära datorer, men försök har även börjat dyka upp på exempelvis mobiltelefoner och små handdatorer. Det mobila Internet har den unika fördelen att det är möjligt att handla var användaren än befinner sig. Forskare menar att denna mobila handel kommer gå om e-handeln på Internet, där skillnaden ligger i att fler kommer handla på små skärmar och mindre på stora skärmar. Ett hot mot den växande mobila handeln anser vi vara den utmaning som mobila enheter ställs inför vid utveckling av gränssnittslösningar som har hög användbarhet.
8

En pilotundersökning om faktorer sompåverkar konsumenters tillit till E-handel.

Shariif, Liiban January 2008 (has links)
No description available.
9

Skapandet av lojala e-handelskunder

Andersson, Tomas, Sjölin, Marcus January 2009 (has links)
Antalet webbutiker med inriktning på kläder och accessoarer ökar ständigt. Dessutom visar forskning på att konsumenter är mindre lojala på Internet än i traditionell handel. Fördelarna ur företagsperspektiv med lojala kunder är flera och ett klassiskt exempel är att det kostar fem gånger så mycket att attrahera en ny kund som att behålla en befintlig. För konsumenterna medför lojalitet att de skapar starka band till företaget. Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv beskriva vilka faktorer som ligger till grund för att en kund ska bli lojal mot en specifik Internethandelsplats. De resultat vi kommit fram till genom kvalitativa intervjuer visar att faktorerna snabbhet, tydlighet, upplevd förväntan och förtroende är väsentliga för att konsumenterna ska bli lojala. Dessa fyra faktorer är återkommande i de svar som respondenterna lämnat i de olika kategorier frågorna kretsat kring.
10

Utvärdering av nyttan av en e-handelsplats för produktupphandlingartill Borlänge kommuns resultatenheter

Johansson, Gunnar, Nielsen, Annica January 2004 (has links)
Med denna rapport vill vi undersöka och beskriva nyttan lokala producenter och Borlänge kommun skulle ha av en e-handelsplats. I rapporten undersöker vi huruvida en ehandelsplats kan underlätta pappersarbetet i samband med tecknandet av avtal mellan Borlänge kommun och producenter, och om det kan resultera i en ekonomisk vinning för parterna. Rapporten behandlar även den miljömässiga vinst som en e-handelsplats skulle generera. Arbetet är uppdelat i två delar; en teori- och en metodstudie. I teoridelen går vi igenom en del av den litteratur som behandlar det valda ämnet. Metoddelen är uppdelad i en praktisk del, bestående av kvalitativa intervjuer, och en modelldel som består av två faser ur Siegels webbutvecklingsmodell. I resultatdelen av rapporten används summan av intervjuerna som indata i webbutvecklingsmodellen och det totala resultatet utgör underlaget för en prototyp av en e-handelsplats.

Page generated in 0.0335 seconds