• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 946
 • 931
 • 1
 • Tagged with
 • 1878
 • 1728
 • 1687
 • 1663
 • 1662
 • 1654
 • 554
 • 274
 • 274
 • 229
 • 179
 • 175
 • 170
 • 168
 • 165
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att utveckla användbara gränssnitt till komplexa webbaserade system

Holmgren, Erika January 2014 (has links)
Arbetet har utförts hos företaget CGI som idag är ett av världens största IT-företag. Genom att sätta sig in i hur CGIs centrala system, beståendes av tre fristående webbplatser, fungerar har designförslag på gränssnitt utvecklats för att skapa en tydligare visuell samhörighet dem emellan. Arbetet har också resulterat i designförslag på hur dessa webbplatser på lång sikt skulle kunna integreras ur gränssnittssynpunkt för att, istället för tre, utgöra en gemensam enhet. Användbarhet är ett återkommande begrepp och en röd tråd genom hela arbetet. Användbarhet kan definieras på många olika sätt men här reds det ut vilka faktorerna somhar störst påverkan på en webbplats användbarhet och några konkreta tips ges på hur de bör utformas för att uppnå bäst resultat.
2

Ansiktsigenkänning somidentikationsmedel; frånvision till färdiginpasseringsprototyp

Lindström, Annica January 2014 (has links)
Det FInns många typer av identikationsmedel och i denna rapport redovisas uppbyggnaden av en prototyp som använder ansiktsigenkänning för identifiering vid en dörr. Prototypen är ett resultat av ett examensarbete på företaqet Wawo Technology AB och författarens roll i projektet var som projektledare. Projektledarens fokus låg på kommunikation med teammedlemmarna, på att driva projektet framåt samt på att användartesta systemets alla delar. Resultatet av projektet blev en prototyp som i dagsläget är monterad på ett kontor och används av personalen. Registreringen till systemet sköts viaen hemsida av en administratör. Fotograferingen till registreringen genomförs med protoypen och det är möjligt att lagra era bilder per person vilket medföratt användarna kan lagra bilder på olika utseenden, exempelvis med och utan glasögon. Interaktionen med systemet har hållits enkelt och för att bli insläppt behövver användaren ställa sig framför prototypen och titta mot skärmen. Är användaren registrerad och blir igenkänd kommer en grön välkomstskärm att visas och dörren, som prototypen är kopplad till, låses upp. Fördjupningsavsnittet om ansiktsdetektering resulterade i ett förslag till Wawo Technology AB om en kombination av olika metoder för detektering, färginformation och en utseendebaserad metod. Förslaget är teoretiskt användbart både i prototypen och i en övervakningssituation med Wawos algoritm men skulle behöva testas i ett skarpt läge.
3

Design av en interaktiv tjänst för en bred målgrupp

Vahlstedt, Robin January 2015 (has links)
När du som designer får i uppdrag att designa ett system där det finns ett flertal olika målgrupper av användare uppstår en komplex situation som måste hanteras. I denna rapport härleds en sådan situation från start till mål där jag som designer med hjälp av metoden mock upskapar ett system åt Fagersta Golfklubb, där man som läsare får följa med och läsa hur användarna reflekterat över designen och se steg för steg hur jag som designer har tolkat användarnas reflektioner för att uppnå en passande design. En empirisk studiehar även gjortsdär målgrupperna som används under designprocessendefinieras. Efter att ha gjort flertalet tester på personer som kantänkas använda systemet kan jag konstatera att designen inte alls ser ut som den design jag själv tänkte ut från början. Det låg en stor utmaning i att de vitt skilda målgrupperna har haft olika synsätt på hur designen ska se ut och fungera, och att jag som designer måsteanpassa designen utifrån allas behov. När den som designar arbetar mot flera målgrupper är det flera olika upplevelser som designern måste ta i beräkningen, för attdesignen ska bli välgenomarbetat och anpassad utifrån många olika vinklar. Om jag jämför användarsidanmot den administrativa sidan var den administrativa sidan betydligt enklare att designa då det var endast en målgrupp den berörde. Slutligen avslutas rapporten med de resultat jag fått under mitt arbete som jag hoppas kan vara till hjälp för någon som ska bygga ett system som riktar sig till flera olika slag av målgrupper. / When you as a designer is commissioned to design a system where there are several different groups of users a complex situation emerge that the designer must handle. In this report,such a situationis derivedfrom start to finish where I as a designer,with the help of the method mock up,createsa system to Fagersta Golfclub, where the reader can follow along and learn how people thought about the design and see step by step how I as a designer has interpreted the users' reflections to achieve a suitable design. Also, an empirical study has been carriedout,where the target groups which are used during the design processare defined. After doing several tests on people who may use the system, I can conclude that the design does not at all look like the design I myself thought out from the beginning. It was challenging that the different target groups had such different views on how the design will look and work, and that I as a designer had to customize the design according to everyone's needs. When thedesignerwork with respect to several target groups, there are severalexperiences that the designer must take into accountin order to make the design well-made and appropriatefrom many different angles. If I compare the user side to the administrative side, the administrative side was considerably easier to design,since it was only one much more uniform target group concerned. Finally, the report ends with the results I got frommy work,which I hope may be helpful forsomeone who will build a system where there are several target groups involved.
4

Interaktion med en digital tjänst : En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare / Interaction with a digital service : A qualitative study on how good interaction for a community service can be designed for citizens

Ahlstrand, Marcus January 2019 (has links)
I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. Samtidigt innebär interaktion med digitala tjänster en utmaning för användarna. Dessa utmaningar kan vara orsaken till att användare av Konsumentverkets digitala tjänst Budgetkalkylen uttryckt möjligheter för förbättring. I detta examensarbete används teori inom användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning för att undersöka interaktionen mellan användare och Budgetkalkylen. Detta för att bidra med förbättringsförslag för ökad användarnytta, användbarhet samt minimal kognitiv belastning. Teorin beskriver hur den kognitiva belastningen av vårt arbetsminne påverkar användbarheten hos ett system. Användbarheten, som är av vikt då den skapar förutsättningar för bra samspel med en produkt, bildar tillsammans med nyttan produktens användarnytta. Med användarnytta menas att systemet erbjuder de funktioner och information som möjliggör måluppfyllelse för användaren. För att undersöka detta har en kvalitativ undersökning genomförts där intervjuer och användartester använts som insamlingsmetoder. Datainsamlingen utfördes med studenter som inte tidigare använt tjänsten. Resultatet visar att det fanns delar av interaktionen som utgjorde hög kognitiv belastning och minskade systemets användbarhet. Att dela upp uppgifterna och informationen i mindre steg, ge tydliga instruktioner och anpassa designen efter användarens kunskapsnivå anses minska den kognitiva belastningen. Nyttan låg i att skapa en helhetssyn över sin ekonomi, där hälften mer proaktivt ville sätta upp sparmål och den andra hälften ville använda den mer reaktivt. Litteratur som beskriver att kognitiv belastning påverkar användbarheten fick stöd genom denna undersökning. Metoden för att undersöka den kognitiva belastningen för att finna brister i interaktionen fick samtidigt stöd. / In modern society, our interaction with services is continuous and offers opportunities for a richer everyday life. One example is that state agencies provide their services digitally to simplify and improve community services to citizens. At the same time, interaction with digital services poses a challenge for users. These challenges can be the reason why users of the Swedish Consumer Agency’s service Budgetkalkylen expressed opportunities for improvement. In this thesis, usefulness, usability and cognitive load is used to examine the interaction between users and the service Budgetkalkylen. This is to contribute with proposals for improvement concerning usefulness, usability and cognitive load. The theory describes how the cognitive load on our working memory affects the constituents of the usability of a system. Usability, which is important when interplay with a product is of concern, form together with utility the products usefulness. The usefulness of a system is the reason why a product is used to achieve goals. To investigate this, a study with a qualitative approach has been conducted containing interviews and user testing. The data collection was carried out with students who had no prior experience with the service. The result shows that parts of the interaction that constituted high cognitive load reduced the usability of the service. Splitting up the tasks and information in smaller steps, giving more clear instructions and adapting the instructional design to the users level of knowledge is considered to reduce the cognitive load. The utility was expressed as a means to create a holistic view of their finances. Some wanted more proactivity through being able to set up saving goals and some wanted to use it more reactively. Literature describing that cognitive load affects usability was supported by this study. The method of examining the cognitive load to find definices in the interaction was also supported. / <p></p><p></p><p></p><p></p>
5

Design och användbarhetstestning av webbplats

Jönsson, Olof January 2011 (has links)
I detta projekt har en webbplats utformats enligt måldriven design. Arbetssättet har delvis följt den agila metoden scrum. Syftet med webbplatsen är att fungera som ett verktyg för praktiserande tjänstedesigners samt studenter i processen att välja visualiseringsteknik för att representera data. Begreppet användbarhet samt olika metoder för att testa detta har utretts. Intervjuer har genomförts, dessa har legat till grund för personor och scenarier. Två prototyper av webbplatsen har skapats och användartestats i två iterationer, en för varje prototyp. Det sista användartestet kompletterades med System Usability Scale (SUS) för att få fram ett värde på användbarhet. Användartesterna gjordes i två iterationer och resulterade i en lista med förslag på hur prototyperna kan ändras. Generellt gav användartesterna och SUS en positiv bild av prototyperna, men prototyperna bör testas och utvecklas ytterligare för ett ännu bättre slutresultat.
6

Detektering av in- och utandning vil bilkörning med hjälp av Matlab

Johansson, Filip January 2012 (has links)
Volvo Human Monitoring (VHM) is an ongoing project at Volvo Cars where they measure, amongst other parameters, inhalation and exhalation through a device called Respiratory Inductance Plethysmograph (RIP), on drivers. RIP measures changes in the cross-sectional area of the chest and abdomen. When the driver is in motion, such as when she is turning the vehicle, the cross-sectional area changes and noise in the RIP signal may arise.The noise results in a large number of manual adjustments in the analysis of the RIP signal, which is very time consuming and the validity of the device for measuring inhalation and exhalation is questioned.The purpose of this study was to improve the efficiency of the analysis of the RIP signal. The goal was to create a new data processing tool in Matlab that automatically detects inhalation and exhalation from a RIP signal with higher validity compared to the previous data processing tool.In this study, nine tests were performed on drivers while they were driving in different scenarios such as highway, country road and in city traffic. Inhalation and exhalation was measured using a RIP, a pneumotachograph with a tightly sealed facemask and a thermocouple placed between the nose and mouth, which was used as reference to the RIP.The result of this study was a data processing tool that automatically detects inhalation and exhalation with higher validity compared to the previous data processing tool. The tool marks the sequences where the risk is high that the RIP measures inhalation and exhalation in a faulty way or removes inhalations and exhalations during these sequences, depending on the user’s preference.This study has also contributed new knowledge about an alternative device, thermocouple, for detecting inhalation and exhalation with higher validity than with the RIP while driving. / VHM
7

Vinylskivor på webben : en ny webbshop

Flyckt, Magnus, Stenbacka, Erik January 2012 (has links)
This exam work has been done for an external client, Snickars Records a record shop specialized in vinyl records with a niches in dance music. The shop is located at Heleneborgsgatan 5A södermalm, Stockholm. The client was in a big need for a new webshop due to the old one was missing a lot of functionality. The project resulted in an almost complete product that’s ready to be implemented and was built after the specifications that was set together with our client. This report describes from start to finish and how we have proceeded in the execution of the project.
8

Vad händer när konsulten gått hem? : Kvalitativ utvärdering av målstyrning inom interaktionsdesign

Hamsis, Ali January 2009 (has links)
<p>Som konsult gör man oftast en punktinsats och går sedan vidare. Hur ska man gå tillväga för att försäkra sig om att sin insats fortsätter att ha påverkan även efter att man har lämnat organisationen? I denna studie har fyra olika målstyrningsprojekt kvalitativt undersökts. Gemensamt för projekten har varit att de är hämtade från verkligheten och är nyligen avslutade. I studie insamlades 14 enkätsvar och 15 intervjuer utfördes med folk från projektledarroller i projekten. Genom att utgå från målstyrningsmetoden och tidigare resultat vad gällande delade mentala modeller, upptäcktes det elva faktorer, delade på tre huvudgrupper, nämligen kundspecifika, projektspecifika och konsultspecifika faktorer. De elva faktorerna påvisades påverka projektens upplevda framgång i varierande mängd. För att komma åt dessa faktorer föreslås det fem tillvägagångssätt, (1) skapa en gemensam vision (2) skapa realistiska förväntningar (3) anpassa metoden efter projekttyp (4) förstå sin beställare och (5) fokusera mer på resultat än metod. Studien avslutas med ett förslag på en utökad process av målstyrningsmetoden baserad på dessa fem tillvägagångssätt.</p>
9

Användning av informationsgrafik i personas / Using information graphics in personas

Sandström, Jonas January 2013 (has links)
Denna rapport beskriver en explorativ fallstudie inom området interaktionsdesign. Studien har genomförts i syfte att identifiera en riktlinje för utformningen av informationsgrafik i personas. Ett grundantagande har varit att informationsgrafik kan förbättra personans roll som kunskapsöverförande artefakt.
10

Vägen till ett snusfritt liv : Examensarbete i interaktionsdesign

Hedman, John January 2017 (has links)
Vägen till ett snusfritt liv är ett arbete som formats utifrån idén att med applikationens hjälp skapa en fungerande lösning för att sluta snusa. Idag tar många hjälp av mediciner för att på kemisk väg bli av med sitt beroende. Min idé bygger istället på att med rätt motivation och hjälp klarar alla av att sluta utan dessa hjälpmedel. I arbetet går jag igenom olika lösningar och hur de fungerar samt ställer de mot min lösning för att kunna utvärdera om mina tankar och idéer verkligen fungerar. Det finns även en kortare bakgrundshistoria om snuset och dess påverkan på kroppen samt statistik på hur många som faktiskt använder sig av snus idag.

Page generated in 0.1711 seconds