• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 781
 • 44
 • Tagged with
 • 825
 • 172
 • 164
 • 160
 • 122
 • 118
 • 102
 • 93
 • 85
 • 67
 • 67
 • 67
 • 64
 • 64
 • 54
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Transformatorers tekniska och ekonomiska livslängd : En jämförande studie mellan torrisolerade och oljeisolerade transformatorer som resulterar i en rekommendation för framtida inköp

Ataniyazov, Ataniyaz January 2014 (has links)
Detta examensarbete är utfört på WSP i Skellefteå på uppdrag av Rönnskärverket i Skelleftehamn. Rönnskärverkets började byggas av Boliden AB 1928 och var färdigt för produktion år 1930. Man producerar koppar, bly, zinkklinker, guld och silver. År 2010 producerade Rönnskär 190 000 ton koppar och år 2013 producerades 206 000 ton. Här jobbar 866 medarbetare i dagsläget. Elförbrukningen för verksamheterna inom NEW Bolidens uppgår till ca 1,2 TWh/år. Rönnskärs industriområdes elförsörjning är mycket högprioriterad och transformatorhaverier leder till långa stilleståndstider och dyra reparationer. Krafttransformatorerna måste ha hög drifttillgänglighet och transformatorerna som inhandlas till produktionsanläggningarna måste vara robusta. Syftet med detta examensarbete är att göra en jämförande studie mellan torrisolerade och oljeisolerade transformatorer som resulterar i en rekommendation med tanke på framtida inköp. Arbetet ska belysa parametrar för drifttillgänglighet och driftsäkerhet, göra beräkningar för korslutningsströmmar och förluster på transformatorer utifrån transformatortillverkarens uppgifter. Examensarbetets mål är att jämföra olika parametrar på torr- och oljeisolerade transformatorer från olika tillverkare som resulterar i en jämförelsetabell beroende på skenbar effekt och spänning, visar skillnaden mellan olika typer av transformatorer. I arbetet finns en litteraturstudie främst inom transformatorteori som underlag parallellt med en löpande dialog med uppdragsgivaren och transformatortillverkaren. Rekommendationerna ska ses som en förstudie. En djupare analys och ytterligare utredning krävs vid inköp av transformatorer, beroende på omständigheterna och driftsvillkoren. En ekonomisk analys har inte utförts på grund av den begränsade informationen. Nyckelord för examensarbetet är TD: Tillgänglighet, Driftsäkerhet. / This thesis is performed at WSP in Skellefteå, specializing in Rönnskär Education in Skelleftehamn. Rönnskär’s construction began by Boliden AB in 1928 and it was ready for production in 1930. It produces copper, lead, zinc clinker, gold and silver. In 2010 Rönnskär produced 190000 tons of copper and in 2013 it produced 206 000 tons. Current number of employees is 866. The electricity supply of the industrial area of Rönnskär is in very high priority and transformer failures leading to lengthy downtime and expensive repairs. Power transformers must have high operational availability transformers which purchases for production must be robust. This is a comparative study between dry type and oil insulated transformers which summarized in form of recommendation for the future purchases. The work will highlight the parameters of operational availability and operational safety make calculations for rated short time currents and losses in transformers based on manufacturers data. The aim of this thesis is to compare various parameters of dry and oil immersed transformers from different manufacturers summarized in a comparison table according to the apparent power and voltage which shows the difference between various types of transformers. This work is primarily based on the theory of transformers and at the same time on continuous dialogue with the client and the transformer manufacturer. The recommendations should be viewed as a preliminary study, a deeper analysis and further investigation is required when purchasing transformers, depending on the circumstances and the conditions. An economic analysis has not been performed because of the limited information. Keyword for this study is AOS: Availability and Operational Safety
2

BUTIK FÖR ALLA? : Hur tillgängliga är butiker för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?

Nordqvist, Pernilla, Carlgren, Carolin January 2009 (has links)
I samhället i dag finns en mängd olika hinder för människor med fysisk funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta tog regeringen år 2000 fram en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Denna har till syfte att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället. Som ett led i detta arbete har en bestämmelse införts i planoch bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde, och på allmänna platser. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tillgängliga butiker är för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Uppsatsens undersökning bygger på intervjuer med butikschefer, observationer av butiksmiljöer samt observationer av tillgänglighet för att ta reda på hur tillgängliga butiker verkligen är för denna grupp av konsumenter. I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod för informationssamling, eftersom vi ville gå på djupet med vår undersökning. Vi har även använt oss av en deskriptiv utformning eftersom vi inte vill förklara varför det ser ut som det gör utan beskriva fallet som det är. Slutsatserna i uppsatsen är bland annat att butiker överlag är ganska tillgängliga men att det ändå finns vissa brister. Det finns en väsentlig skillnad i tillgängligheten i det nybyggda affärshuset Storken och de äldre butikerna som ligger längs med gågatan i Alingsås. Flera av butikerna är tillgängliga så till vida att det går relativt lätt och enkelt att ta sig in i byggnaden, men sen kan det vara desto svårare att ta sig fram inne i själva butikslokalen. Att det är trångt och svårt att ta sig fram inne i butikerna beror oftast på varuexponeringar som tar upp för mycket plats i gångar och på andra ställen, som till exempel framför kassan. Provrum är också oftast något som inte anpassas efter funktionsnedsatta konsumenter som exempelvis sitter i rullstol. Ett resultat av vår undersökning visar att de flesta butikscheferna tycker att deras butiker är tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta personer, men visar också på att de inte prioriterar denna grupp av konsumenter särskilt mycket. De anser sig vara tillgängliga för alla, men jobbar inte direkt aktivt för att främja denna grupp av kunder, med undantag från några få som exempelvis IKEA och Ica Maxi.
3

Tillgänglighet för rörelsehindrade i Halmstad kommun

Sjöholm, Michaela January 2007 (has links)
FN:s generalförsamling antog den 13 december den nya konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. Målet med den är att människor med funktionshinder skall kunna leva självständigt och delta till fullo i livets alla aspekter. 2001 satte Sveriges regering upp ett mål att alla enkelt avhjälpta hinder i lokaler öppna för allmänheten skall vara åtgärdade senast 2010. Rörelsehindrade motionerar i stor utsträckning för att hålla sig i form och som del av sin rehabilitering. Trots det stannar en del hemma på grund av att tillgängligheten är för dålig. Studien hade följande syfte; Att ta reda på hur tillgängligheten är för rörelsehindrade vid sju träningsanläggningar i Halmstad kommun. Efter en litteraturstudie sattes ett undersökningsprotokoll samman. Detta besvarades med hjälp av visuella inspektioner samt olika mätningar. Därefter sammanställdes resultatet för att få en överblick av situationen i Halmstad. Undersökningen fann både bra och dåliga planlösningar. Även om det inte rör sig om lagbrott bör man ändå se över träningsanläggningarnas lokaler då detaljer som inte följer de allmänna råden leder till försämrad tillgänglighet. Framförallt behöver man se över funktionshindrades parkeringsmöjligheter och inredningens placering.
4

Tillgänglighet för rörelsehindrade i Halmstad kommun

Sjöholm, Michaela January 2007 (has links)
<p>FN:s generalförsamling antog den 13 december den nya konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. Målet med den är att människor med funktionshinder skall kunna leva självständigt och delta till fullo i livets alla aspekter. 2001 satte Sveriges regering upp ett mål att alla enkelt avhjälpta hinder i lokaler öppna för allmänheten skall vara åtgärdade senast 2010. Rörelsehindrade motionerar i stor utsträckning för att hålla sig i form och som del av sin rehabilitering. Trots det stannar en del hemma på grund av att tillgängligheten är för dålig. Studien hade följande syfte; Att ta reda på hur tillgängligheten är för rörelsehindrade vid sju träningsanläggningar i Halmstad kommun. Efter en litteraturstudie sattes ett undersökningsprotokoll samman. Detta besvarades med hjälp av visuella inspektioner samt olika mätningar. Därefter sammanställdes resultatet för att få en överblick av situationen i Halmstad. Undersökningen fann både bra och dåliga planlösningar. Även om det inte rör sig om lagbrott bör man ändå se över träningsanläggningarnas lokaler då detaljer som inte följer de allmänna råden leder till försämrad tillgänglighet. Framförallt behöver man se över funktionshindrades parkeringsmöjligheter och inredningens placering.</p>
5

BUTIK FÖR ALLA? : Hur tillgängliga är butiker för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?

Nordqvist, Pernilla, Carlgren, Carolin January 2009 (has links)
<p>I samhället i dag finns en mängd olika hinder för människor med fysisk funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta tog regeringen år 2000 fram en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Denna har till syfte att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället. Som ett led i detta arbete har en bestämmelse införts i planoch bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde, och på allmänna platser. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tillgängliga butiker är för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Uppsatsens undersökning bygger på intervjuer med butikschefer, observationer av butiksmiljöer samt observationer av tillgänglighet för att ta reda på hur tillgängliga butiker verkligen är för denna grupp av konsumenter. I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod för informationssamling, eftersom vi ville gå på djupet med vår undersökning. Vi har även använt oss av en deskriptiv utformning eftersom vi inte vill förklara varför det ser ut som det gör utan beskriva fallet som det är. Slutsatserna i uppsatsen är bland annat att butiker överlag är ganska tillgängliga men att det ändå finns vissa brister. Det finns en väsentlig skillnad i tillgängligheten i det nybyggda affärshuset Storken och de äldre butikerna som ligger längs med gågatan i Alingsås. Flera av butikerna är tillgängliga så till vida att det går relativt lätt och enkelt att ta sig in i byggnaden, men sen kan det vara desto svårare att ta sig fram inne i själva butikslokalen. Att det är trångt och svårt att ta sig fram inne i butikerna beror oftast på varuexponeringar som tar upp för mycket plats i gångar och på andra ställen, som till exempel framför kassan. Provrum är också oftast något som inte anpassas efter funktionsnedsatta konsumenter som exempelvis sitter i rullstol. Ett resultat av vår undersökning visar att de flesta butikscheferna tycker att deras butiker är tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta personer, men visar också på att de inte prioriterar denna grupp av konsumenter särskilt mycket. De anser sig vara tillgängliga för alla, men jobbar inte direkt aktivt för att främja denna grupp av kunder, med undantag från några få som exempelvis IKEA och Ica Maxi.</p>
6

Anpassning av befintlig byggnad till nutida krav och behov för trygghetsboende / Adaptation of the existing building to modern requirements and needs for sheltered-housing

Rask, Linus January 2014 (has links)
Detta examensarbete utreder nutidakrav, bestämmelser och kvalitéer vid utformning av ett så kallat Trygghetsboende enligt svensk standard. Resultatet av rapporten redovisas i form av ett gestaltningsförslag av en befintligbyggnad utifrån de teorier, litteratur och de studier jag har tagit del av i denna rapporten. Rapporten syftar i att man skall kunna utforma ett trygghetsboende utifrån de bestämmelser som sammanställts i denna rapport och samtidigt beakta de bostads kvalitéer för de äldre generationerna.
7

Hemlösas upplevelse gällande sin egen munhälsa / Homeless individuals´ experience regarding their own oral health

Östlund, Margareta, Stenberg, Maria January 2014 (has links)
Introduktion: Hos hemlösa är behovet av tandvård stort. En frisk mun förknippas med välbefinnande, ökad självkänsla och livskvalité. Syfte: Att beskriva hur tandvårdspersonal, dagcenterpersonal och en socialtjänsteman uppfattar de hemlösas egen syn på sin munhälsa. Material och metod: kvalitativ undersökning där semi-strukturerade intervjuer användes. Urval: Studien baserades på fyra intervjuer. Informanterna i studien var i sin profession tandläkare, tandhygienist, tjänsteman på socialförvaltningen och en person som tjänstgjorde på ett dagcenter. Resultat: Presenterades i fyra kategorier, socialt hinder, tandvårdsrädsla, akut smärta och hopp om förändring. Tandvårdsrädsla har två tillhörande underkategorier, trygghet och tillit och att känna sig utlämnad. Dessa kategorier återger informanternas upplevelse i kontakten med hemlösa. Konklusion: Hemlösa upplever frustration över att det tar lång tid att få hjälp med sin tandvård.
8

Inkludering i skolan : Lärares meningsskapande för möjligheter och förutsättningar till inkludering i skolan

Morén, Fanny January 2015 (has links)
No description available.
9

ARBETSMILJÖ OCH TILLGÄNGLIGHET I BOSTÄDER : Arbetsmiljö för personal inom hemtjänst i relation till svensk bostadsplanering / WORK ENVIRONMENT AND UNIVERSAL HOUSING DESIGN : Home planning for staff in the home care services in relation to Swedish house planning

Binak, Burbuqe, Olsson, Maria January 2015 (has links)
Tack vare tekniska och medicinska framsteg kan idag mycket av den vård som ges på sjukhus och vårdinrättningar tillgodoses i det egna hemmet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en fördel eftersom vård i hemmet är betydligt billigare än en likvärdig behandling med sängplats på sjukhus. Allt eftersom vårdtyngden ökar i hemmen har det visat sig att belastningsskadorna hos den personal som utför arbetet ökat. Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten är nu den yrkesgrupp som står för flest arbetsskador i Sverige. Orsaken är att dagens bostäder inte är anpassade för vård av svårt sjuka och funktionsnedsatta i hemmen. Utrymmesbrist leder till att personalen inte kan ta hjälp av lyfthjälpmedel eller använda sig av intränad lyftteknik vid personförflyttning. Störst risk för skada föreligger i sovrum, på toaletter och i badrum eftersom merparten av förflyttningen sker där. För att hindra detta måste dagens och framtida bostäder byggas med generösare tillgänglighetskrav. Kostnaderna för den utökade tillgängligheten bör finansieras genom subventioner. Genom att bygga bostäder som säkerställer en god arbetsmiljö för omsorgspersonalen kommer samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidig utslagning från arbetsmarknaden att minska.I detta arbete undersöks skillnaderna mellan 1 ordinärtboende, 3 Seniorboenden och 1 trygghetsboende och med hjälp av plananalyser och enkätundersökningar vill vi visa att det finns brister i tillgänglighet fastän de är handikappsanpassade.
10

Jag visste att jag kunde och då svarade jag på frågan! : Tillgänglighet i relation till självbild. Rektorers och förstelärares perspektiv på tillgänglig undervisning samt hur elever upplever tillgänglighet i relation till självbild.

Lindman-Umaerus, Maria, Schmidt, Petra January 2015 (has links)
Syftet med denna studie är att belysa tillgänglighet ur specialpedagogiskt perspektiv. Detta har vi gjort genom att analysera rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglighet i relation till elevers upplevda självbild. Vi har analyserat vad som sker i mötet mellan det beskrivna och det upplevda och om detta kan ses som tillgänglighet. Genom att via inkät, som är ett e-baserat mellanting av intervju och enkät, har rektorer och förstelärare via e-post fått beskriva sin syn på tillgänglig undervisning. Eleverna har i en enkätstudie fått värdera sin självbild i relation till inlärning, ämne och arbete, men också i relation till kamratrelationer.  Sammanlagt har 6 rektorer och 7 förstelärare deltagit i inkätstudien och 154 elevenkäter har sammanställts. Genom att både ha inspirerats av kvalitativ och kvantitativ ansats har vi upplevt flera spännande ingångar i vårt arbete. Vi har valt att utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv, men inspirerats av teori ur den sociokulturella familjen, det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Rektorer och förstelärare har beskrivit hur de ser på tillgänglig undervisning. Elever i årskurs 4-6 har i en enkät uppskattat sin självbild. Elevernas resultat har vi bearbetat statistiskt och analyserat. Vi har värderat rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglig undervisning, mot elevens uppskattade självbild, för att i mötespunkten däremellan söka tillgängligheten. Rektorer och förstelärare beskriver huvudsakligen tillgänglighet som en miljö för alla att delta i, som inbjuder till lärande, är lagom utmanande och där lärarens kompetens skapar möjligheterna för tillgänglighet. Vi tycker oss se att elever med bristande tilltro till sin egen läs - och skrivförmåga uppvisar en något mer negativ självbild i relation till skola och inlärning än jämnåriga, men vi ser inte ett lika tydligt samband i relation till kamrater. Mellan tillgänglighet och självbild tycker vi oss ana ett samband, men vi skulle behöva fördjupa vår studie för att uttala oss säkert om det.

Page generated in 0.0655 seconds