Return to search

Från IAS 39 till IFRS 9 : En förenklad och förbättrad standard?

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-17932
Date January 2013
CreatorsRebermark, Izabella, Rydell, Ellinor
PublisherMälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0015 seconds