Return to search

Är sexismen verkligen välvillig? : Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av välvillig sexism

Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av välvillig sexism. Syftet med denna studie var att belysa individers attityd och uppfattningar av välvillig sexistiskt tankesätt. Totalt 10 deltagare intervjuades om deras uppfattningar och inställning till 2 profiler varav en porträtterar välvillig sexism. Genom en kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk ansats utformades 4 teman och 1 underteman. Resultatet visade att välvilligt sexistiskt tankesätt uppfattades som kontrollerande, emotionellt instabilt, dysfunktionellt och med gömda avsikter. Studiens resultat stödjer inte tidigare forskning när det kommer till positiva attityder och förhållningsätt till välvillig sexism. Däremot kompletterar resultatet tidigare kvantitativ forskning med nya data om individers negativa syn på välvillig sexism. Framtida studier inom ämnet skulle kunna utformas med mer fokus på enskilda grupper med andra sexuella läggningar.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-52523
Date January 2020
CreatorsUzbekova Kandel, Sabrina
PublisherMälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds