Return to search

Sjuksköterskors uppfattning om hantering av sekretess i relation till patienters omvårdnadshandlingar på en postoperativ avdelning - En intervjustudie med kvalitatitv insats. : Nursing´s preception of the management of cinfidentiality in relation to patient´s nursing documents in a post-operative department - an interview study with qualitative efforts.

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:miun-30806
Date January 2017
CreatorsPalmryd, Lena
PublisherMittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds