Return to search

Development of a Method for GC/MS Analysis of PAHs and Alkylated PAHs for Use in Characterization and Source Identification of PAH Contaminated Sites

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are toxic and carcinogenic environmental contaminants originating from different sources; petrogenic, pyrogenic or biogenic. Depending on the source of contamination there will be different ratios of PAHs and the effects on the environment will differ. Petrogenic sources will be higher in concentration of alkyl substituted PAHs (APAHs) while pyrogenic sources will be higher in parent PAHs. In the present study a GC/MS method was developed to separate and calibrate PAHs, dibenzothiophenes and alkyl substituted PAHs in a mix containing 49 standards. The method was able to differentiate between PAHs and APAHs with the same mass number; up to six different compounds with the same mass number was separated. The developed method was used to analyse six different soil samples from various contamination sites. PAHs, APAHs and dibenzothiophenes were identified and quantified in all samples. In order to establish the source of contamination, the distribution pattern, the ratio between different PAHs, and the ratio between APAHs and parent PAHs were used. There was a higher ratio of APAHs/PAHs and a lower ratio between the parent PAHs in the soil samples from sites contaminated with oils compared to the other samples, indicating petrogenic source. / Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är giftiga och cancerframkallande miljögifter som härstammar från olika källor; petrogena, pyrogena eller biogena. Olika föroreningskällor kommer att ha olika förhållanden av PAH och effekterna på miljön kommer att skilja. Petrogena källor innehåller högre koncentrationer av alkylsubstituerade PAH (APAH) medan pyrogena källor kommer att ha högre koncentration av PAH. I denna studie har en GC/MS-metod utvecklats för att separera och kalibrera PAH, dibensotiofener och alkylsubstituerade PAH i en blandning innehållande 49 standarder. Metoden kunde skilja mellan PAH och alkylsubstituerade PAH med samma masstal; upp till sex olika föreningar med samma masstal särskildes. Den utvecklade metoden användes för att analysera sex olika jordprover från olika föroreningsplatser. PAH, APAH och dibensotiofener identifierades och kvantifieras i samtliga prover. För att fastställa föroreningskällan användes fördelningsmönstret för APAH och PAH, förhållandet mellan olika PAH och ration mellan APAH och PAH. Det fanns en högre kvot APAH/PAH i jordprover från områden som var förorenade med olja, vilket indikerar på petrogena föroreningskällor.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-42008
Date January 2014
CreatorsVestlund, Hanne
PublisherÖrebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds