Return to search

Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma vårdnivå med hjälp av RGS webb vid telefonrådgivning - En enkätstudie i primärvården / Nurses’ experiences by assessing level of care using RGS web in telephone advice - A survey study in primary care

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-56594
Date January 2016
CreatorsHalvarsson, Elisabet, Liljendahl, Linda
PublisherÖrebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds