Return to search

Nu är det dags för programmering i grundskolan! : En studie om programmeringsundervisningen i grundskolan, årskurs F-6, med fokus på vilka läromedel lärarna använder och hur de värderar dessa

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-72642
Date January 2019
CreatorsWallgren, Henrik, Johansson, Maria, Nehr-Ghennam, Malin
PublisherÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0116 seconds