Return to search

Användningen av dataanalys inom e-sport för förbättring och utvärdering av spelare

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-75311
Date January 2019
CreatorsRahimi, Aram
PublisherÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds