Return to search

Vad tycker studenter om sin lärplattform? : En kvalitativ och kvantitativ studie genomförd på ett svenskt lärosätes studenter

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-75320
Date January 2019
CreatorsMalik, Haris, Skarehag, Alexander
PublisherÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds