Return to search

STUDIE AV INITIALA BROKOSTNADER FÖR LCC-ANALYSER / A STUDY OF INITAL COSTS OF A BRIDGE CONSTRUCTION IN LIFE CYCLE ANALYZES.

Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag på brons utformning finns som underlag. Idag används ofta ett schablonvärde från trafikverkets för pris/m2 för att bestämma den kostnaden, vilket ger ett väldigt grovt pris. Studien ska undersöka om ett mer exakt värde kan tas fram för den initiala kostnaden. Litteraturstudier samt intervjuer med branschkunniga personer har utförts för att öka förståelse inom LCC-analyser och brons uppbyggnad. Information från trafikverkets tidigare broprojekt har samlats in för att ta reda på en bros beståndsdelar samt dokumentationer av priser. Från resultaten av den insamlade informationen har bron delats upp i två delar och ett pris tagits fram för varje brodel. Uträkningen av dessa priser har gjorts med hjälp av egenkomponerade formler i flera olika Excel-snurror som enkelt kan användas i framtiden för kommande broar. Denna rapport kommer endast studera investeringskostnaderna för en bro under dess livscykel. Två vanliga brotyper har studerats så att resultatet kan tillämpas i många framtida beräkningar av LCC-analyser. Av resultaten framgår att två olika m2-priser kan användas på plattrambron och ett pris/m2 kan användas för samverkansbro. Spännvidd under 17m för plattrambro resulterade i värdet 8 000kr/m2 och över 17m resulterade i 10 000kr/m2, för samverkansbroar blev resultatet 26 000kr/m2. Dessa värden viktas sedan med hjälp av en Excel-snurra beroende på brons utformning för att ett individuellt kvadratmeterpris för varje bro ska fås fram. Slutsatsen är att det är svårt att få fram bättre underlag för beräkning av investeringskostnader som används i livscykelkostnadsanalysberäkning (LCC) för broar på grund av broars komplexitet. Men ett resultat har tagits fram och kan användas som ett ungefärligt värde. Om undersökningen görs på fler broar, blir resultatet ännu säkrare. / To calculate the final costs of a bridge before the bridge is built, a method called life- cost-analysis (LCC) is used. In the early stages of the design of a bridge, it is difficult to calculate the initial costs that are required for the LCC because usually a proposal of the drawings is used. Today, a standard value is often used from the Swedish Transport Administration (price per area) to determine the initial cost, which gives a very rough price. The study should examine whether a more accurate value can be produced for the initial cost.   Literature studies and interviews with industry experts have been done in order to increase understanding within LCC-analyzes and bridge construction. Information from the Swedish Transport Administrations previous bridge project has been collected to find out the components of a bridge and documentation of prices. From the results of the collected information, the bridge has been divided into two sections and a price has been produced for each bridge section. The calculation of these prices has been made using self-formulated formulas in several different excel rounds that can easily be used for future bridge designs.   The main focus in this study has been the initial costs of a bridge design during its lifecycle. Two commons types of bridges have been used in order to make it easier to apply the results on future bridges.   The results show three different prices per area that can be used. Two different prices per area on the rigid-frame bridge and one price per area for the collaborative bridge. Rigid-frame bridge with a span below 17m resulted in a value of SEK 8,000/m2  and a span over 17m resulted in SEK 10,000/m2, for composite bridges the result was SEK 26,000/m2. These values are then weighted in an excel round depending on the design of the bridge, in order to obtain an individual square meter price for each bridge.   The conclusion is that it is difficult to achieve a better way of calculating investment costs used in life cycle cost analysis (LCC) for bridges since every bridge is unique and complex. But a result has been produced and can be used as an approximate value for future calculations. Had this survey been done on more bridges, the result would have been more accurate.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-76593
Date January 2019
CreatorsMineur, Therése, Löfstedt, Viktoria
PublisherÖrebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0031 seconds