Return to search

NANDA International, ett verktyg för evidensbaserad omvårdnadsdiagnostik : en studie om identifiering av omvårdnadsdiagnoser inom neurokirurgisk och thoraxkirurgisk omvårdnad

Studiens syfte var att undersöka hur klassificeringsverktyget NANDA International fungerade för att identifiera och belysa panoramat av omvårdnadsdiagnoser, på en neurokirurgisk och en thoraxkirurgisk vårdavdelning. NANDA International är ett evidensbaserat och standardiserat diagnosverktyg för omvårdnad. 40 patienter studerades jämnt fördelade på respektive vårdavdelning. Datainsamlingen följde sjuksköterskans gängse arbetsmetodik med patientbedömning enligt VIPS-modellen. Utifrån delmomenten dokumentationsgranskning, observation/bedömning och samtal, identifierades omvårdnadsdiagnoser. NANDA International visade sig vara ett användarvänligt och exakt verktyg för omvårdnadsdiagnostik. 243 omvårdnadsdiagnoser identifierades fördelat på 49 unika diagnoser. De två vanligaste diagnoserna var Risk for Infection och Risk for Bleeding. Tidigare forskning bekräftar att infektion och blödning utgör betydande riskfaktorer efter kirurgiska ingrepp. Resultatet visar att tre av domänerna i NANDA International omfattade de 12 unika, mest förekommande omvårdnadsdiagnoserna. Dessa 12 unika diagnoser täckte in 67 % av vårdavdelningarnas omvårdnadsproblem. Ett tiotal diagnoser torde räcka för att för att identifiera majoriteten av omvårdnadsdiagnoserna på de aktuella vårdavdelningarna. Omvårdnadsdiagnoserna enligt NANDA International bygger på evidens och beprövad erfarenhet, vilket bidrar till att omvårdnadsprocessen kan genomföras på ett för patienten och sjuksköterskan, enhetligt och säkert sätt. För att kliniskt införa NANDA International i svensk sjukvård krävs en anpassning till sökorden i VIPS dokumentationsmodell. / The aim of the study was to investigate how well the classification tool NANDA International worked to identify and elucidate the panorama of nursing diagnoses, on a neurosurgical and a thoracic surgical ward. NANDA International is an evidence-based and standardized diagnostic tool for nursing. 40 patients were studied equally distributed to each ward. The data collection followed the nurse's usual work method of patient assessment as VIPS model. Based on the course moments documentation review, observation/assessment and conversation, nursing diagnoses were identified. NANDA International proved to be a user-friendly and accurate tool for nursing diagnoses. 243 nursing diagnoses were identified distributed on 49 unique diagnoses. The two most common diagnoses were Risk for Infection and Risk for Bleeding. Previous research confirms that infection and bleeding are significant risk factors after surgery. The result shows that three of the domains in NANDA International covered the 12 unique, most appropriate nursing diagnoses. These 12 unique nursing diagnoses covered in 67% of health department nursing problems. A dozen diagnoses should be enough to identify the majority of nursing diagnoses in the current health care services. Nursing diagnosis as NANDA International is based on evidence and best practices, thus contributing to the nursing process can be implemented for the patient and nurse, uniform and safe manner. In order to clinically implement NANDA International in Swedish health care requires an adjustment to the keywords in the VIPS model for documentation.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:rkh-84
Date January 2009
CreatorsHöghielm, Ylva, Stenberg, Björn
PublisherRöda Korsets Högskola, Röda Korsets Högskola
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds