Return to search

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-1956
Date January 2009
CreatorsFouganthine, Carl Tomas
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds