Return to search

Kvinnors upplevelser av anorexia nervosa : En litteraturstudie

Bakgrund: Trots att alla äter har samhället svårt att förstå tanken av oreglerat ätande. Ätstörningar är ett stort och växande problem runt om i världen, och med förändrade sociokulturella normer och ideal ställs orealistiska krav på många människor, i synnerhet unga kvinnor. Dessa förväntningar tvingar kvinnor att ta till extrema metoder för att gå ner i vikt, följt av en vardag som präglas av dåligt självförtroende och andra psykiska konsekvenser. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av anorexia nervosa. Metod: Tio kvalitativa studier har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts till litteraturstudiens resultat. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier och elva underkategorier. Resultatet visar att de bakomliggande orsakerna upplevs vara en kombination mellan låg självkänsla, lågt självförtroende och yttre förväntningar och påtryckningar. Anorexia nervosa upplevs som ett funktionellt verktyg, men övergår med tiden till en kontrollerande sjukdom som måste förgöras. Konklusion: Att leva med anorexia nervosa präglas av ambivalens och förvirring. Det är svårt att släppa taget om något som har blivit ens identitet. Litteraturstudiens resultat kan ge vårdpersonal ökad kunskap om hur det är att leva med anorexia nervosa och därmed få bättre förutsättningar för att ge stöd och god omvårdnad.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-116682
Date January 2016
CreatorsSöderberg, Marcus, Brännström, Emil
PublisherUmeå universitet, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds