• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3638
 • 23
 • Tagged with
 • 3661
 • 1546
 • 1375
 • 959
 • 671
 • 583
 • 439
 • 437
 • 431
 • 427
 • 383
 • 376
 • 312
 • 304
 • 295
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Migrän-patienters upplevelser

Stolpe, Maria, Överby, Kari January 2014 (has links)
No description available.
2

Sjuksköterskans och patientens upplevelse i samband med sjukvårdsrådgivning

Astner, Linda-Mari, Jonsson, Eva Camilla January 2011 (has links)
Introduktion: Telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen har ökat och telefonsjuksköterskan har en svår roll att utan visuell kontakt bedöma individens behov. Patienter som ringer är sårbara och beroende av hjälp. De flesta samtal resulterar i råd om egenvård. Syfte: Var att belysa sjuksköterskor och patienters upplevelser i samband med sjukvårdsrådgivning. Metod: En litteraturöversikt har gjorts och resultatet av 17 artiklar sammanställdes. Resultat: Fem huvudkategorier framkom: Saknad av visuell kontakt, svåra samtal, sjuksköterskans arbetssituation, sjuksköterskans egenskaper och patientens upplevelse av sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskan hade en komplicerad arbetsuppgift med att guida och bedöma vården för vårdsökande. De ansåg att de hade ett värdefullt arbete som var både utvecklande och stimulerande. För patienterna var det viktigt att bli bemötta med respekt och bli betrodda. Diskussion: Det kunde skapa en oro och osäkerhet i bedömningen att inte få tala till den berörda personen direkt. Sjuksköterskan förlitade sig på sin erfarenhet då beslutstöden kunde brista i informationen. För patienten var det viktigt att få delta i beslutsprocessen och få ett gott bemötande för att känna tillfredställelse. Slutsats: Denna studie visar att mer forskning kring patientens upplevelse är nödvändig för att utveckla sjukvårdsrådgivningen ytterligare.
3

Den närproducerade måltiden : En studie om svensk matturism utifrån de tre perspektiven möjligheter, upplevelser och marknadsföring

Häggebjer, Gina, Södergren, Lina January 2011 (has links)
Matturism och närproducerade måltider har fått allt mer uppmärksamhet inom turismnäringen på senare år. I skrivande stund pågår ett projekt kallat Sverige – det nya matlandet som åsyftar att göra Sverige bäst på mat i Europa. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som finns till att skapa närproducerade måltider och hur dessa i sin tur kan bidra till besökarens helhetsupplevelse. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där personliga intervjuer ägt rum med personer från projektet Sverige – det nya matlandet eller som på annat sätt är involverade i matturism. Stockholms skärgård med öarna Utö och Ornö har fått svara för det lokala perspektivet på undersökningen. Utifrån intervjuerna har flera slutsatser framkommit. Det finns möjligheter att bedriva matturism med närproducerade råvaror och efterfrågan växer, men en viss problematik har dock kunnat identifieras. Det krävs bättre samverkan, större vilja, mer kunskap och mod för att satsa på närproducerat i större utsträckning, i synnerhet i skärgården. Restaurangerna måste inse betydelsen av det närproducerade och upplevelsen kring måltiden och därmed arbeta mer med exempelvis marknadsföring. Projektet Sverige – det nya matlandet tycks inte nått ut tillräckligt på lokal nivå varför vetskap om finansiella stöd och liknande inte finns, vilket kan innebära att möjligheter går förlorade. Vi tror att allt är sammankopplat då de problem som finns hindrar aktören att erbjuda närproducerat i större utsträckning vilket resulterar i att de heller inte marknadsför något de inte kan lova kunden. / The purpose of this thesis is to analyze the opportunities of creating locally produced meals and how these in turn can contribute to the visitor's overall experience. The study was conducted with a qualitative approach in which depth interviews were held with people involved in the project Sweden – the culinary nation or with other persons within the food tourism. The islands of Utö and Ornö in the Stockholm archipelago constitute the local perspective in this essay. Several conclusions emerged from the interviews. Even though there are opportunities to form business activities within food tourism and locally produced food we have recognized some issues. Improved interaction, willingness, more knowledge and courage to invest in local food appear necessary to a greater extent. The restaurants need to realize the importance of locally produced food and the significance of the experience. Problems reduce the possibilities for the actors within food tourism to enhance their supply which further results in marketing difficulties.
4

Föräldrars upplevelser av missfall

Aptowitzer, Camilla, Berglund, Therese January 2018 (has links)
Bakgrund: Missfall innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt. Vilket förekommer i mer än hälften av alla kända graviditeter. Missfall har ofta en negativ påverkan på hälsa. Även om missfallet fysiskt drabbar kvinnan är det viktigt att den tillhörande partnern ej glöms bort. Kvinnor som genomgått missfall och inte bearbetat förlusten löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Därav är det som sjuksköterska viktigt att bemöta dessa patienter med en professionell och empatisk omvårdnad.   Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser av missfall samt vilka undersökningsgrupper som beskrivs i studierna.   Metod: En deskriptiv design av tio artiklar med kvalitativ ansats har använts i litteraturstudien.     Huvudresultat: Ett missfall kan medföra stor sorg med emotionell och fysisk påverkan hos föräldrarna. I denna utmanade sorgeprocess finns ofta behov av vägledning och stöd som innebär att sjuksköterskans omvårdnadsroll blir ovärderlig genom att erbjuda stöd och bekräftelse till dessa patienter. Den metodologiska aspekten i studierna var undersökningsgrupper där majoriteten av deltagarna var kvinnor. Åldersspannet på deltagarna var 22–47 år och samtliga missfall inträffade före graviditetsvecka 20.   Slutsatser: Missfall upplevdes vanligtvis som en svår händelse, emotionellt påfrestande för föräldrarna där sorg ofta infann sig. Därav sågs ett stort behov av emotionellt stöd hos de drabbade. Föräldrar som i sorgeprocessen blev bekräftade och fick stöd upplevde att de hade en förmåga att kontrollera sin sorg på ett bättre sätt än de som inte blev bekräftade eller där stöd uteblev. Sjuksköterskor bör således besitta god kunskap i att bemöta dessa patienter med empati, bekräftelse och vägledning.
5

Att påverka och att påverkas : en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter på beroendemottagningar / To affect and to be affected : an interview study on nurses’ experiences of meetings with patients in addiction care units

Björk, Ida, Jonsson, Angelica January 2012 (has links)
No description available.
6

Mitt barn skadar sig själv : En litteterurstudie om föräldrars upplevelser

Viker, Martina January 2013 (has links)
No description available.
7

Fyra elevers upplevelser kring grupparbeten

Licina, Melida January 2012 (has links)
The purpose of this study is to investigate four students in grades six by interviewing them. It will find out how they personally perceive their own learning in group work and why they work in groups. In my investigation, I will rely on these two questions: How do my subjects reflect on their own learning during group work? Why do my subjects think that they work in groups? For my study, I selected four students from the same school, two girls and two boys, who are 11 to 12 years old. The interviews were individual because I wanted to get a deeper view of how students perceive their own learning in groups and why they are working with a group of other students. Within my thesis, I have focused on the social constructivist theory. Other terms used are "life-world", the "horizon of understanding" and "learning by doing". The study shows that students develop their social and democratic skills, along with their individual knowledge and learning when they work together in a group. Students agreed that language is the key to communicating and understanding the knowledge of social interaction. They felt that their individual learning was strengthened and developed as they shared their knowledge and experiences. Students felt that they learn many things, but above all to work together and explain things to each other, both of which are very important concepts. Students also felt that the democratic learning develops the most when they are happier and will practice listening to and respecting each other's thoughts and ideas in social relationships. The results show that students think that they should learn to work with everyone. Students agree that it is important that they help each other to understand, whether Swedish is their mother tongue or an additional language. Moreover, students feel that they learn how theory and reality are related better, when they understand in a concrete way.
8

Fostran i skolans verksamhet : Lärares upplevelser kring fostran

Karlsson, Frida, Bernhardsson, Linda January 2013 (has links)
No description available.
9

Kvinnors upplevelser i samband med kejsarsnitt : En systematisk litteraturstudie

Johansson, Anna, Petersson, Cecilia January 2012 (has links)
Bakgrund: Kejsarsnitt kan utföras både som ett planerat respektive akut ingrepp. Allt fler kvinnor önskar genomgå planerat kejsarsnitt. En förlossning är en individuell upplevelse. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta en kvinnlig patient på bästa sätt, bör hon förstå kvinnans upplevelse i samband med kejsarsnitt. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser i samband med kejsarsnitt. Metod: En litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Analys av resultatet inspirerades av innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen skapades fyra huvudteman: känslomässiga reaktioner, bemötande, kommunikation och delaktighet. Kvinnorna hade upplevelser av både vänligt och okänsligt bemötande från personalen. Flera kvinnor upplevde att personalen var stressad och att det var för stor personalomsättning. Upplevelsen av bristande kommunikation förekom till större del än upplevelsen av god kommunikation. Kvinnorna upplevde sig delaktiga när de kände att de hade kontroll och var trygga i situationen. Kvinnans upplevelser beskrevs innehålla många olika känslor såsom rädsla, glädje och besvikelse. Slutsats: Kvinnans upplevelse är komplex och består egentligen av flera delar som är sammanvävda till en helhet. Kvinnans upplevelse kan vara både positiv och negativ. Det är för sjuksköterskan viktigt att förstå kvinnans upplevelser, särskilt de negativa som kan påverka kvinnan under lång tid. Genom att lyssna kan sjuksköterskan se och förstå hela patienten.
10

Omvårdnad är inte ett kvinnoarbete: det är ett arbete för sjuksköterskor : – Manliga sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll / Nursing is not a woman’s work: it is a nurses’ work : – Male nurses' experiences of their professional role

Eliasson, Adam, Andreas, Gustafsson January 2013 (has links)
Sjuksköterskeyrket har historiskt setts som ett typiskt kvinnligt yrke och än idag finns det kvar en föreställning om att män inte lämpar sig för yrket. Manliga sjuksköterskor utmanar därför samhällets normer om vad en man ska arbeta med. Syftet med studien var att belysa hur manliga sjuksköterskor upplever sin yrkesroll ur ett genusperspektiv. Studien genomfördes som en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. I resultatet framkom det att manliga sjuksköterskor ansåg att yrkets passade dem, förmågan att bry sig om andra människor kunde blandas med kunskaper om teknik, kemi samt biologi. Manliga sjuksköterskor såg sin fysiska styrka som en fördel jämfört med deras kvinnliga kollegor. Manliga sjuksköterskor ville dock bli accepterade av sina kvinnliga kollegor för sina professionella omvårdnadskunskaper och inte enbart för sin fysiska styrka. Resultatet visade även att manliga sjuksköterskor kunde uppleva ett motstånd för sitt yrkesval. Många manliga sjuksköterskor hade även blivit avrådda att utföra basal omvårdnad på kvinnliga patienter då det ansågs finnas en risk att det skulle uppfattas som sexuella närmanden. Mer forskning och ett aktivt arbete inom hälso- och sjukvården behövs för att göra det mer accepterat för män att utbilda sig till och arbeta som sjuksköterska. Inom utbildningen bör det även finnas ett genusperspektiv som inkluderar män.

Page generated in 0.0728 seconds