Return to search

Digitala plattformar – strategisk marknadsföring och värdeskapande processer : En kvalitativ studie om utveckling och tillväxt av SVT recept i sociala medier / Digital platforms – value creating processes and strategic marketing : A qualitative study on the development and growth of SVT recept in social media

I hela världen har förändrade konsumtionsmönster och den tekniska utvecklingen lett till omställning för olika medier. Mängden av information har ökat och utbudet har globaliserats. Denna utveckling har därför medfört möjligheter och utmaningar för såväl nya aktörer som mer etablerade medier. Idag beskrivs sociala medier som en ny plattform för marknadsföring, där det finns obegränsat med olika kommunikationskanaler, där svårigheter uppstår i hur nyetablerade varumärken ska förhålla och anpassa sitt innehåll efter de nya kanalerna.   Följande examensarbete redogör för hur ett mediaföretag anpassar sig till nya format och digitala plattformar i takt med den digitala utvecklingen. Examensarbetet har baserats på hur en webbredaktion på företaget SVT arbetar och hur framväxten av en den nya plattformen SVT recept har påverkat deras arbetssätt. Examensarbetet har formats och angripits utefter kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier. Ämnet som avhandlas har redogjorts i form av en vetenskaplig teori och studiens utfall presenteras i form av ett resultat och en slutsats. Under dessa redovisas påföljden av de semistrukturerade intervjuerna och slutligen jämförs teori samt resultat, med en analys av studiens utfall. Kontentan av arbetet sammanfattas under kapitlet för slutsatser, där potentiella utvecklingsmöjligheter för SVT.se/recepts digitala plattformar presenteras.   Studien har gett svar på hur ett företags marknadsföring och digitala strategier förändras utefter det föränderliga medielandskapet och hur dessa måste anpassa sig efter de regelverk som innefattas av public service. Vidare har studien gett konkreta råd för fortsatt vidareutveckling av SVT recepts digitala plattformar. Studien visar även på relevansen av att i ett tidigt skede deklarera en tydlig strategi, genomföra en konkurrens- och omvärldsanalys, samt få en tydlig bild av användarnas behov och beteendemönster på plattformarna. / The consumption patterns have changed in the whole world and the technological evolvement has led to a reform of different kinds of media in peoples everyday lives. The amount of information has increased and the supply has become globalized. This development have brought opportunities and challenges for both newcomers in the media industries, but also to more established ones. Today social media is described as a new platform for marketing. Where there is an unlimited variation of channels for communication. Difficulties arise when the newly-established brands need to respond and adapt their content and strategies to the new platforms.   The following thesis describes how a media company adapts to new formats and digital platforms, in pace with digital development. The thesis is based on how the organisation SVT is adapting to the new platforms that emergence. And how these platforms have changed SVT’s way of working at the editorial office that represents the trademark SVT recept. The thesis has been formed and engaged with a qualitative method along with semi-structured interviews, participating observations, and literature studies. The head topic has been described with a scientific theory based on literature and studies in the field. During these chapters the outcome of the semi-structured interviews are compared with the theory, including an analysis based on the results throughout the study. The potential development opportunities for SVT recepts digital platforms, will also be presented under the last chapter. Where the thesis will be summarized along with several conclusions for development processes.   The study has provided answers to how a company's marketing and digital strategies must evolve along the changing media landscape. And how SVT must adapt to the rules contained in the public service. Furthermore, the study has provided practical advice for continued developments of SVT recepts digital platforms. The study also demonstrates the values and the importance of declaring a strategy, implement a competitive and business analysis. As well as getting a clear perspective of the needs and behaviour patterns on the digital platforms.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-121730
Date January 2016
CreatorsPersson, Yrla
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0043 seconds