• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6
 • Tagged with
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Digitala plattformar – strategisk marknadsföring och värdeskapande processer : En kvalitativ studie om utveckling och tillväxt av SVT recept i sociala medier / Digital platforms – value creating processes and strategic marketing : A qualitative study on the development and growth of SVT recept in social media

Persson, Yrla January 2016 (has links)
I hela världen har förändrade konsumtionsmönster och den tekniska utvecklingen lett till omställning för olika medier. Mängden av information har ökat och utbudet har globaliserats. Denna utveckling har därför medfört möjligheter och utmaningar för såväl nya aktörer som mer etablerade medier. Idag beskrivs sociala medier som en ny plattform för marknadsföring, där det finns obegränsat med olika kommunikationskanaler, där svårigheter uppstår i hur nyetablerade varumärken ska förhålla och anpassa sitt innehåll efter de nya kanalerna.   Följande examensarbete redogör för hur ett mediaföretag anpassar sig till nya format och digitala plattformar i takt med den digitala utvecklingen. Examensarbetet har baserats på hur en webbredaktion på företaget SVT arbetar och hur framväxten av en den nya plattformen SVT recept har påverkat deras arbetssätt. Examensarbetet har formats och angripits utefter kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier. Ämnet som avhandlas har redogjorts i form av en vetenskaplig teori och studiens utfall presenteras i form av ett resultat och en slutsats. Under dessa redovisas påföljden av de semistrukturerade intervjuerna och slutligen jämförs teori samt resultat, med en analys av studiens utfall. Kontentan av arbetet sammanfattas under kapitlet för slutsatser, där potentiella utvecklingsmöjligheter för SVT.se/recepts digitala plattformar presenteras.   Studien har gett svar på hur ett företags marknadsföring och digitala strategier förändras utefter det föränderliga medielandskapet och hur dessa måste anpassa sig efter de regelverk som innefattas av public service. Vidare har studien gett konkreta råd för fortsatt vidareutveckling av SVT recepts digitala plattformar. Studien visar även på relevansen av att i ett tidigt skede deklarera en tydlig strategi, genomföra en konkurrens- och omvärldsanalys, samt få en tydlig bild av användarnas behov och beteendemönster på plattformarna. / The consumption patterns have changed in the whole world and the technological evolvement has led to a reform of different kinds of media in peoples everyday lives. The amount of information has increased and the supply has become globalized. This development have brought opportunities and challenges for both newcomers in the media industries, but also to more established ones. Today social media is described as a new platform for marketing. Where there is an unlimited variation of channels for communication. Difficulties arise when the newly-established brands need to respond and adapt their content and strategies to the new platforms.   The following thesis describes how a media company adapts to new formats and digital platforms, in pace with digital development. The thesis is based on how the organisation SVT is adapting to the new platforms that emergence. And how these platforms have changed SVT’s way of working at the editorial office that represents the trademark SVT recept. The thesis has been formed and engaged with a qualitative method along with semi-structured interviews, participating observations, and literature studies. The head topic has been described with a scientific theory based on literature and studies in the field. During these chapters the outcome of the semi-structured interviews are compared with the theory, including an analysis based on the results throughout the study. The potential development opportunities for SVT recepts digital platforms, will also be presented under the last chapter. Where the thesis will be summarized along with several conclusions for development processes.   The study has provided answers to how a company's marketing and digital strategies must evolve along the changing media landscape. And how SVT must adapt to the rules contained in the public service. Furthermore, the study has provided practical advice for continued developments of SVT recepts digital platforms. The study also demonstrates the values and the importance of declaring a strategy, implement a competitive and business analysis. As well as getting a clear perspective of the needs and behaviour patterns on the digital platforms.
2

Ett gammalt mossigt apotek? : Hur marknadsföringsarbetet förändras vid en omreglering

Larsson, Marit, Ringqvist, Joacim January 2009 (has links)
<p>Den första juli i år ska Sveriges apoteksmarknad omregleras, efter ett 40-årigt monopol. I och med förändringen, från att verka på en monopolmarknad till en konkurrensutsatt, ska Apoteket gå från ett tydligt samhällsuppdrag till en marknad med flera konkurrenter, vilket medför en stor omställningsprocess för Apoteket AB. </p><p>Då Apoteket står inför stora utmaningar måste de anpassa både sin verksamhet och marknadsandel till den nya apoteksmarknaden. Apotekets målsättning är att fortsätta vara marknadsledare, vilket kräver att de måste förändra sig för att i framtiden kunna axla rollen som marknadsledare. Det blir viktigt för Apoteket att strategiskt arbeta med sitt varumärke för att sedan kunna använda det som en värdeskapande konkurrensfördel och lyckas kommunicera denna fördel för att skapa en stark relation till konsumenterna på en omreglerad marknad.</p><p>Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett företag som verkar på en monopolmarknad förändrar sin marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i sådana fall hur marknadsföringen förändras. En fallstudie om Apoteket AB undersöker syftet.</p><p>Studien visar att det uppstår förändringar i en organisations marknadsföring vid en omreglering av en monopolmarknad. En viktig slutsats är att det är viktigt att arbeta bort känslan av det trögföränderliga, statliga monopolet och positionera om företaget för att inte sammankopplas med monopolet. Det är viktigt att se över varumärket och skapa en varumärkesidentitet som kan särskilja organisationen från de kommande konkurrenterna.</p>
3

Ett gammalt mossigt apotek? : Hur marknadsföringsarbetet förändras vid en omreglering

Larsson, Marit, Ringqvist, Joacim January 2009 (has links)
Den första juli i år ska Sveriges apoteksmarknad omregleras, efter ett 40-årigt monopol. I och med förändringen, från att verka på en monopolmarknad till en konkurrensutsatt, ska Apoteket gå från ett tydligt samhällsuppdrag till en marknad med flera konkurrenter, vilket medför en stor omställningsprocess för Apoteket AB.  Då Apoteket står inför stora utmaningar måste de anpassa både sin verksamhet och marknadsandel till den nya apoteksmarknaden. Apotekets målsättning är att fortsätta vara marknadsledare, vilket kräver att de måste förändra sig för att i framtiden kunna axla rollen som marknadsledare. Det blir viktigt för Apoteket att strategiskt arbeta med sitt varumärke för att sedan kunna använda det som en värdeskapande konkurrensfördel och lyckas kommunicera denna fördel för att skapa en stark relation till konsumenterna på en omreglerad marknad. Syftet med denna uppsats är att undersöka om ett företag som verkar på en monopolmarknad förändrar sin marknadsföring vid vetskapen om en framtida marknad med konkurrens och i sådana fall hur marknadsföringen förändras. En fallstudie om Apoteket AB undersöker syftet. Studien visar att det uppstår förändringar i en organisations marknadsföring vid en omreglering av en monopolmarknad. En viktig slutsats är att det är viktigt att arbeta bort känslan av det trögföränderliga, statliga monopolet och positionera om företaget för att inte sammankopplas med monopolet. Det är viktigt att se över varumärket och skapa en varumärkesidentitet som kan särskilja organisationen från de kommande konkurrenterna.
4

Den anpassningsbara småföretagaren : - ett annat sätt att se på klassiska marknadsföringsmodeller

Sundqvist, Kristin, Gustafsson, Charlotte January 2011 (has links)
TITEL: Den anpassningsbara småföretagaren – ett annat sätt att se på klassiska marknadsföringsmodeller. FÖRFATTARE: Charlotte Gustafsson och Kristin Sundqvist HANDLEDARE: Urban Ljungquist NIVÅ: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 hp, VT 2011 NYCKELORD: Små företag, Småföretagare, Marknadsföring, Kärnkompetens, Produkt- och marknadsmatrisen, BCG-matrisen, strategisk marknadsföring, stora företag PROBLEM- FORMULERING: Hur kan marknadsföringsmodeller, initialt anpassade för stora företag, appliceras på små företags verksamheter? SYFTE: Syftet med uppsatsen är att redogöra för om kärnkompetens, produkt- och marknadsmatrisen samt BCG-matrisen behöver anpassas utefter ett litet företags förutsättningar för att kunna integreras i det vardagliga marknadsföringsarbetet. METOD: En forskningsansats av kvalitativ karaktär med ett deduktivt angreppssätt har använts där fem företag, Mom2Mom, Hemsida24, SEE U, Apping och Ecopower Academy har intervjuats inom ämnet. Samtliga företag passar in på studiens definition av små företag. TEORETISKT PERSPEKTIV: Avsnittet inleds med en beskrivning av marknadsföring samt marknadsföringsarbetet i förhållande till företagsstorlek. Där efter redogörs för hur studiens utvalda marknadsföringsmodeller kärnkompetens, Produkt- och marknadsmatrisen och BCG- matrisen används. EMPIRISKT PERSPEKTIV: I empirin presenteras de fem djupintervjuer som genomförts under studiens gång. SLUTSATS: Studien visar på att samtliga modeller går att applicera på ett litet företags verksamhet om en anpassning först äger rum. Dock finns det kritiska punkter som avgör huruvida de anpassade modellerna kommer att appliceras då steget till att implementera dem är långt för en små företagare.
5

Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker / Risk management in strategic marketing : A qualitative study of how e-commerce companies perceive and manage risks

Holmensköld, Malou, Palmberg, Adrian January 2021 (has links)
Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. Coronapandemin betraktas som en kris som inneburit ett förändrat konsumentbeteende, inte minst inom klädbranschen. På grund av det förändrade konsumentbeteendet har pandemin blivit en av de mest betydande förändringarna i modern marknadsföringshistoria där tidigare långsiktiga strategier blivit begränsade. Hur marknadsföringen fungerade tidigare, innan pandemin, har förändrats för att möta den nya verkligheten. I den alltmer föränderliga miljön som företagen befinner sig i kommer vikten av riskhantering öka i betydelse och det kommer bli mer betydelsefullt att kunna agera snabbt vid förändringar.  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur e-handelsföretag inom klädbranschen skapar en riskuppfattning inom strategisk marknadsföring. Vidare undersöks hur e-handelsföretag integrerar riskhantering i deras marknadsföringsstrategier för att underlätta vid eventuella kriser. Det genom att studera hur e-handelsföretag har uppfattat och hanterat coronapandemin. Metod: För att uppfylla vårt informationsbehov bestod studiens empiri av kvalitativ data i som samlades in genom semistrukturerade intervjuer med totalt 16 informanter. Urvalet bestod av personer som hade en beslutsfattande roll på företagets marknadsföringsavdelning. Intervjuerna baserades på en intervjuguide som grundades på studiens teoretiska referensram. Resultat: Informanterna beskrev att det råder en pågående diskussion angående interna och externa dimensioner samt tidsdimensionen för att identifiera eventuella risker. Samtidigt identifierar vi att företagen mer eller mindre arbetar med de fem olika stegen i riskhanteringsprocessen. Slutsatser: Vi kan dra slutsatsen att företagen använder sig av de tre subdimensionerna för att rama in företaget situation och bilda sig en riskuppfattning. Riskhanteringsprocessen används i stor utsträckning av företagen. Dock på ett mer ostrukturerat sätt än det linjära sättet som teorin förespråkar. Det är däremot få företag som genomför en kvalitativ riskanalys vidutvärdering av riskers sannolikhet och konsekvens. / Background: Risk management is about preventing risks from arising within a company. Due to the ever changing environment in which companies find themselves, efficient and integrated risk management has become particularly crucial. The coronavirus pandemic is seen as a crisis that has led to a change in consumer behavior, which affects the clothing industry. The changing consumer behavior has made the pandemic into one of the most significant changes in modern marketing history, where previous long-term marketing strategies have been limited and marketing has changed to meet the new reality. The importance of risk management will increase following the changing environment and acting more quickly in the event of changes will become more important.  Purpose: The purpose of the study is to contribute to knowledge about how e-commercecompanies in the clothing industry create a risk perception in strategic marketing.Furthermore, how a risk management process is integrated into companies' marketingstrategies to facilitate possible crises is also examined. This after studying how companieshave perceived and handled the corona pandemic. Methodology: To fulfill the purpose of the study, our empirical data consisted of qualitative data collected through semi-structured interviews with a total of 16 informants. The sample consisted of people who had a decision-making role in the company's marketing team. The interviews were based on an interview guide which originated from the theoretical frame of reference.   Findings: All the informants described that discussions about the company's internal, external and temporal subdimensions were used to identify possible risks. All companies were using the five steps of the risk management process to a different extent. Conclusion: We can conclude that companies use the three sub-dimensions to frame the company's situation and form a risk perception. The risk management process is widely used by companies. However, it is used in a more unstructured way than the linear process that the theory advocates. It is a few companies that evaluate the probability and consequence of the risk using a qualitative risk analysis
6

Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

Hansell, Ebba, Harbi, Wurood January 2020 (has links)
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. Inom marknadsföring har SCRM samt RACE marketing planningframework modellerna tillämpats och inom krishantering har krisprocessen och kriskurvanmodellerna. Vad gäller organisationsteori har fokus varit på organisatoriskt lärande och teoriernasingle-, double- och triple-loop learning samt learning in crisis.Metod: Studien omfattar en kvalitativ undersökning av två hotell och två resebyråer grundad på ensemistrukturerad intervjumetod.Slutsatser: Covid-19 pandemin har tvingat respondenterna att vara flexibla och att göra kortsiktigaanpassningar av sina marknadsföringsmetoder. Den taktiska marknadsföringen har skett genom enökad användning av digitala kanaler som lyhört anpassats till kundernas behov av hälsa ochsäkerhet. Det var ännu för tidigt för att bedöma eventuella förändringar i den strategiskamarknadsföringen men några respondenter förväntade sig ett större fokus på värde begrepp somhälsa och trygghet. Samtliga respondenter har i praktiken ägnat sig åt krishantering och de flestarespondenterna hade någon form av förberedda krisplaner, som dock inte varit anpassade till en såomfattande och djup kris som den förevarande. Samtliga respondenter verkar ha fått en större insikti vikten av att ha en effektiv och tät intern och extern kriskommunikation. Den yttre situationen harskapat ett stort tryck på respondenterna och har givit dem lärdomar som de möjligen inte hade fåttunder normala omständigheter, inklusive att på ett flexibelt och lättrörligt sätt anpassa sig till nyaoch föränderliga situationer. Även om Covid-19 pandemin framkallat mycket stress och ångest såhar den även haft positiva effekter som kan ge upphov till mer varaktiga förändringar. / Purpose: The purpose of this study is to shed some light on how some hotels and travel agenciesin the Swedish tourism and hospitality industry have adapted to and managed the effects of theCovid-19 pandemic, particularly in terms of strategic and tactical digital marketing as well as crisismanagement, and the lessons learned from this crisis.Theory: The theoretical foundations for this paper include digital marketing theories, crisismanagement and organizational theory. In marketing theory, the SCRM and the RACE marketingplanning framework models have been applied and in terms of crisis management, the crisismanagement process as well as the crisis curve models have been applied. In terms oforganizational theory, focus has been on organizational learning and the theories single-, doubleand triple-loop learning as well as learning in crisis.Method: This study is a qualitative study of two hotels and two travel agencies based on semistructured interviews.Conclusions: This study demonstrates that the Covid-19 pandemic has forced the respondents tobe flexible and to make short-term adjustments to their marketing tactics. The tactical marketinghas included an increased use of digital channels and an adaptation of their marketing to theircustomers' needs for health and safety. It was too early to assess any changes in strategicmarketing, but some respondents planned to place a greater focus on value concepts such ashealth and safety. In practice, all respondents were engaged in crisis management and most of therespondents had some form of prepared crisis plans, which, however, were not adapted to such anextensive and protracted crisis as the Covid-19 pandemic. All respondents seemed to have gainedgreater insight into the importance of having effective and frequent internal and external crisiscommunication. The external situation has put a great deal of pressure on the respondents and hasgiven them lessons that they might not have acquired under normal circumstances, including acapacity to adapt flexibly and easily to new and changing situations. Although the Covid-19pandemic has caused a lot of stress and anxiety, it has also had positive effects that could triggerchanges in their longer term strategic marketing.

Page generated in 0.1354 seconds