Return to search

Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid användningen av icke-joniska kontrastmedel

ABSTRAKT Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid användningen av icke-joniska kontrastmedel Bakgrund: Risken för att utveckla kontrastmedelsreaktioner är låg. Frekvensen av kontrastmedelsreaktioner är olika för kön, åldersgrupper, patienter med tidigare kontrastmedelsreaktion, astma/allergi och andra sjukdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för och förekomst av akuta kontrastmedelsreaktioner vid administrering av icke-joniska kontrastmedel. Metod: Sammanställning av åtta kvantitativa studiers resultat avseende kön, ålder och tidigare kontrastmedelsreaktioner, allergi/astma och andra sjukdomar. Analysprocessen utgick från Fribergs trestegsmodell. Resultat: Kvinnligt kön hade ett statistiskt signifikant samband med högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner kontra manligt kön. Högre ålder kan i vissa fall innebära lägre frekvenser av kontrastmedelsreaktioner hos patientgrupper. Tidigare kontrastmedelsreaktioner, astma/allergier och andra sjukdomar kan innebära högre risk för att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Konklusion: Kontrastmedelsreaktioner av icke-joniska kontrastmedel är ovanliga. Denna litteraturstudie bidrar med att ge röntgensjuksköterskor en övergripande bild av frekvensen i de tre kategorier av riskfaktorer. Förhoppningsvis bidrar denna litteraturstudie till en ökad handlingsberedskap. Vidare forskning behövs för att öka förståelsen för orsakerna till kontrastmedelsreaktioner.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-134385
Date January 2017
CreatorsBjörklund, Kristian, Persson, Stefan
PublisherUmeå universitet, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds