Return to search

Stabilisering av KL-träbyggnad / Stabilization of CL-timber construction

Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. De två nedersta våningar har sin stomme tillverkad i betong och de resterande åtta våningarna ovan har KL-trä som bärande stomme. Det finns många viktiga punkter att studera i detta exempel. Analysera hur krafter belastar olika delar av byggnader och hur de för vidare kraften till andra element i en KL-träbyggnad. Särskilt den horisontala lasten är intressant när det gäller stabilisering. Detta projekt har kontrollerat en stabiliserande vägg mot lyft, glidning, tvärkrafter, knäckning samt tryck vinkelrätt fibrer mot bjälklag. Dessa faktorer är allt vad en stabiliserande vägg blir påverkad av eller påverkar andra element i brottgränstillstånd när det gäller stabilisering av en byggnad. Beräkningarna behandlas enligt Eurokod 1995-1-1 om dimensionering av konstruktionsvirke och limträ eftersom att det inte finns en Eurokod om KL-trä. Beräkningarna i denna rapport visar att den fördimensionerande väggen klarar av lasterna och står kvar på sin plats om den förankrades på det sätt som visas i rapporten. / Stabilization of a building is an important factor to control. This report will show, with a practical example, how stabilization of a multi-storey building made of cross-glued wood (CL-wood) goes. The building that will be checked is ten stories high above the ground and will be placed in Uppsala. The two lower floors are going to be constructed with concrete and the remaining eight floors above have CL wood as a bearing structure. There are many important points to study in this example. Analyze how forces affects different parts of buildings and how the force transfers to other elements of a CL-wood structure. Particularly the horizontal load is interesting in terms of stabilization. This project has controlled a stabilizing wall against lifting, sliding, cranking and shear force as well as compression perpendicular to fiber direction on floor joints. This is when it comes to stabilize a building, all that a stabilizing wall is affected or affects other elements in ultimate limit state. All the calculations are handled according to Eurocode 1995-1-1, which deals with construction timber and glued wood work, since there are no Eurocode for CL-wood at this moment. The calculations in this report show that the pre-dimensioning wall can handle the force and remains in place if it is anchored in the manner shown in the report.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-156182
Date January 2019
CreatorsSandström Marklund, David
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.1002 seconds