Return to search

Spel om hierarkier : En kulturanalytisk studie av digitala krigsspel och spelkultur

Det digitala krigsspelet Squad är mötesplats för flera olika föreställningar som rör manlighet och gemenskap. Föreställningar om maskulinitet kopplad till soldaten, spelaren och krig påverkar handlingsutrymmet för de som exkluderas av hegemoniska maskuliniteter som reproduceras utifrån den tänkta demografin: män. Gamer-identiteten har historiskt betraktats som en manlig arena och har således skapat en stereotyp som ihärdigt håller sig kvar. Soldaten inom spel och populärkulturen har primärt berättats ur mannens perspektiv och vidare bidragit till stereotypen av ett manligt ideal och ett maskulint förhållningssätt. Olika krigsspel väljer att använda sig av olika schabloner kring hur maskuliniteten kommer till uttryck. Squad värderar samarbete, grupptillhörighet och ledarskap högt vilket lämnar lite utrymme åt hypermaskuliniserade actionhjältar som återfinns i bland annat Call of Duty. De som hamnar i kläm och exkluderas är främst kvinnor, vilket har lett till att de som historiskt sett gjorts osynliga i termer av representation och strukturella limitationer ofta väljer att förbli dolda för att undvika bli den som sticker ut från normen. Squad och tillhörande gemenskaper speglar ett samhällspolitiskt klimat där konservativa och progressiva värderingarna står mot varandra. Dessa har lämnat ett starkt avtryck och påverkar synen på tillhörande genus- och speldiskurser.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-160204
Date January 2019
CreatorsNorberg Jansson, Christoffer
PublisherUmeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.013 seconds