Return to search

Dålig kunskap hos kunderna om företags CSR-arbete : En studie av Max Hamburgerrestauranger ABs arbete med miljö- och hälsofrågor

CSR har bara blivit mer och mer populärt under åren. Idag engagerar sig många fler företag på något sätt i CSR än för 10 år sedan. CSR brukar sägas bestå av tre delar - miljöansvar, socialt ansvar, där hälsa ingår, och ekonomiskt ansvar. Vi har i denna uppsats valt att fokusera på miljö- och hälsoansvar. Ett stort fokus i dagens samhällsdebatt är just CSR och att företag måste ta mer ansvar även för miljö och hälsa. Om företagen inte gör det kommer det få negativa konsekvenser då CSR är allt viktigare för konsumenterna. Men stämmer detta? Eftersom att företagens satsningar på CSR ökat och fortsätter att öka undersöker vi i denna uppsats om företagen lyckats kommunicera ut detta till sina kunder. Har kunderna vetskap om hur företagen arbetar med CSR? För att avgränsa oss har vi i denna uppsats valt att fokusera på Max Hamburgerrestauranger AB, vilket är ett av de ledande företagen inom sin bransch. För att få bättre förståelse om vad som kan påverka om kunderna har kunskap eller inte om hur Max arbetar med miljö och hälsa har vi använt oss av forskning inom kommunikation och marknadsföring. Vi kom fram till att en enkätstudie var det bästa sättet att kartlägga kundernas syn på Max sociala ansvar. Genom att stå utanför Max restauranger i Umeå och Stockholm samlade vi in 103 enkätsvar från Max kunder. Resultaten av vår studie visade att få kunder kände till hur Max arbetade med miljö och hälsa och därmed var kunskapen om detta låg. Majoriteten ansåg att de själva var miljö- och hälsomedvetna men intresset för Max arbete var nästintill obefintligt. Miljö- och hälsoansvar låg långt ner på listan av faktorer som påverkar valet av snabbmatsrestaurang och istället var det smak och pris som var avgörande. Vår studie säger egentligen att kunderna inte har kunskap om Max sociala ansvarstagande vilket kan bero på dåliga marknadsföringsstrategier eller ett lågt intresse från kundernas sida när det gäller miljö- och hälsofrågor. Om Max genom satsning på miljö och hälsa har haft som avsikt positionera sig som ett ansvarsfullt företag och därigenom nå ut till fler kunder är denna satsning misslyckad. Max borde istället fokusera på andra faktorer som smaken och priset på maten ifall de vill öka sin kundbas eftersom dessa faktorer var viktigare för kunderna.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-66147
Date January 2012
CreatorsGranskog, Kristoffer, Nilsson, Lisa
PublisherUmeå universitet, Företagsekonomi, Umeå universitet, Företagsekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds