Return to search

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan : En studie om effekten av genomförd kompetensutvecklingsinsats

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-314969
Date January 2016
CreatorsSchager, Gia
PublisherUppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationExamensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ; 2016ht02204

Page generated in 0.0019 seconds