Return to search

Föräldrars omvårdnad av sina spädbarn : - En validering av The Baby Care Questionnaire i en svensk kontext

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-323199
Date January 2017
CreatorsBjörkenbeck, Tove, Magnusson, Ida
PublisherUppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds