Return to search

Häxjakten på Miley Cyrus : Ett queert läckage / Häxjakten på Miley Cyrus : En retorisk normativitetsstudie

Häxjakten på Miley Cyrus: en tesdrivande uppsats vars syfte är att bevisa den samhälleliga tendensen att provoceras av avvikelser från hur kön och genus normalt görs i populärkulturen. Materialet består av Miley Cyrus hitsingel We Can't Stop, samt dess musikvideo. Uppsatsen har en retorisk metodik, med utgångspunkt i Fanny Ambjörnssons definition av queer, samt de teorier som Judith Butler, med flera, tidigare lanserat.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-354999
Date January 2018
CreatorsLarnhed, Kajsa
PublisherUppsala universitet, Avdelningen för retorik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds