Return to search

Business Intelligence för små företag

Globaliseringen av ekonomin har genererat globaliseringen av information som varje chef har att hantera snabbt och effektivt i beslutsprocessen. Små företag är mer sårbara för att ändra affärsvillkor än större konkurrenter. För att överleva i den instabila ekonomiska miljön där de är verksamma måste småföretag kunna monitorera sina affärer och använda alla sina resurser effektivt, särskilt informationsresurser. Under det senaste decenniet har användningen av business intelligence vuxit fram som ett måste för att inte tappa marknadsfördelar. Huvudsyftet med denna uppsats är att utvärdera hur business intelligence kan tas fram och implementeras i små företag. För att göra detta genomfördes ett design science research projekt där en IT- artefakt utvecklades med CRISP-DM som metod. Både IT-artefakten och metoden CRISP-DM utvärderas i uppsatsens analys. Arbetat mynnar ut i slutsatsen att CRISP-DM inte är lämpad som metod för denna typ av projekt. Slutligen kommer vi fram till de faktorer som härstammar från ett företags storlek som påverkar framtagningen av BI-system.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-386497
Date January 2019
CreatorsLindahl, Alexander, Gustafsson, Joel
PublisherUppsala universitet, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds