Return to search

Aandrywingstelsels vir elektriese padvoertuie met draaiveldmasjiene gevoed uit wisselrigters met pulswydtemodulasie

M.Ing. (Electrical & Electronic Engineering) / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:12392
Date25 September 2014
CreatorsVan der Merwe, L.
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.0024 seconds