Return to search

Logistiikan osaamisen vahvistaminen aluekehittämisen välineenä:case Kemi

Globaali talouden kasvu ja kauppa ovat kasvattaneet edelleen logististen toimintojen määrää ja monimutkaisuutta. Tämän seurauksena elinkeinoelämältä vaaditaan yhä enemmän parempaa ja edullisempaa logistista toimintaa. Yksi potentiaalinen mahdollisuus valtiolle ja kunnille on vaikuttaa logistisiin toimintoihin logistiikan osaamisen kehittämisen kautta. Logistiikan osaaminen antaa myös yrityksille mahdollisuuden saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

Tämä tutkimus liittyy läheisesti logistiikan osaamisen yhteistyö Kemissä taustatutkimukseen. Taustatutkimus suoritettiin vuoden 2011 tammikuun ja syyskuun välisenä aikana. Taustatutkimukseen osallistujat olivat Kemin kaupunki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Tavoitteena tällä tutkimuksella oli selvittää logistiikan osaamisen kehittämisedellytyksiä Kemin alueella. Tämä tutkimus on luonnollinen jatko taustatutkimukselle ja yhtenä tavoitteena on aiheen syvällisempi ymmärrys sekä tiedon tuottaminen.

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen case -tutkimus ja edustaa normatiivista tutkimusta. Tässä tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimusotetta, joka pyrkii tietyllä tavalla yhdistämään analyyttisen mallinrakennuksen, tieteellisen ongelmanratkaisutoiminnan sekä konsultoinnin. Konstruktiivisessa tutkimuksessa korostuu luovuus, innovatiivisuus ja heuristisuus. Tutkimusaineiston keruu perustuu sekä sekundäärisiin lähteisiin että primääriseen aineistoon, jonka keskiössä ovat teemahaastattelut. Teemat ovat seuraavat: logistiikan merkitys seudulle ja sen elinkeinoelämälle, tutkimus- ja kehitystoiminta, koulutus ja logistiikan osaamiskeskittymä. Teemahaastatteluja tutkimuksessa tehtiin seitsemän kappaletta.

Tämän tutkimuksen aihe keskittyy logistiikan osaamiseen. Tarkoituksena oli selvittää logistiikan osaamisen vahvistamisen merkitystä kaupunkiseutujen aluekehityksen tukemiseen ja elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Tutkimuksessa pyrittiin havainnoimaan ne asiat, jotka ovat jokaisessa teemassa keskeisimpiä alueen menestymisen kannalta. Haastateltavilta henkilöiltä haettiin erityisesti vastauksia niihin asioihin, jotka ovat heidän mielestään tärkeitä. Lisäksi yhtenä tutkimusaiheena oli logistiikkakeskus, koska niiden arvioidaan tuovan positiivista kehitystä alueille. / Global economic growth and trade have increased the amount and complexity of logistic activities. As a result business will need better and more cost effective logistics. The government and municipalities have a potential opportunity to affect on logistic operations by developing logistic competence and skills. Effective logistics will also give companies significant competitive advantage.

This study is closely related to the Logistic Know-how Co-operation in Kemi background research which was carried out January–September in 2011. The participants were City of Kemi, Kemi-Tornio Polytechnic, and University of Oulu. The goal of this study was to survey the development potential in logistic competence in Kemi region. This study is a natural continuation to the mentioned background research. One of the aims is to gain deeper understanding of the matter and to provide information.

This thesis is a qualitative case study and it is a representative of normative research. Constructive approach has been used in this study, combining analytic model building, scientific problem-solving and consulting. Constructive approach lays emphasis on creativity, innovativeness and heuristic nature. The research material is based on both secondary sources and primary data consisting mainly of theme interviews. The themes are as follows: the significance of logistics to the region and its business, research and development, education and logistic Centre of Expertise. Seven theme interviews were done for this study.

This study is focused on logistic competence. The purpose is to survey the role of improving the quality of logistic competence in supporting regional development and creating competition advantages for business. This study concentrates on observing issues that are essential for each theme in terms of regional welfare. Special emphasis is put on the interviewees’ estimations of future priorities. Additionally, one topic is the logistic centres, because they are estimated to contribute to positive regional development.

Identiferoai:union.ndltd.org:oulo.fi/oai:oulu.fi:nbnfioulu-201306061550
Date13 June 2013
CreatorsNiskanen, H. (Hannu)
PublisherUniversity of Oulu
Source SetsUniversity of Oulu
LanguageFinnish
Detected LanguageFinnish
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, © Hannu Niskanen, 2013

Page generated in 0.0214 seconds