• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Statinė CIL kodo analizė, remiantis simboliniu vykdymu / Static CIL code analysis using symbolic execution

Neverdauskas, Tomas 26 August 2010 (has links)
Programinės įrangos testavimas ir kokybės užtikrinimas yra svarbus programų sistemų inžinerijos kūrimo uždavinys, siekiant sukurti tinkamą naudojimui produktą. Yra daug skirtingų metodikų kuriamai programinei įrangai testuoti, tačiau vieningos sistemos, kuri būtų universali – nėra. Įvairūs tyrimai vykdomi programinės įrangos testavimo srityje duoda skirtingus rezultatus. Testavimo procesas taip pat svarbus ir praktikoje – be jo negali išsiversti nei vienas organizacija susijusi su programinės įrangos kūrimu ir plėtojimu. Šis darbas remiasi modeliu paremto testavimo paradigma ir simboliniu vykdymo metodika. Darbe apžvelgiamos teorinės simbolinio vykdymo galimybės, jo pritaikymas .Net platformoje ir papildomos priemonės, kurios reikalingos įgyvendinti tokią sistemą. Taip pat trumpai pristatomas magistro projektinis darbas, aprašomi sukurti inžinerinio produkto svarbiausi aspektai. Pagal teorinę medžiaga sukurtas simbolinio vykdymo variklis – Symex. Darbe nagrinėjamas praktinis tokio įrankio pritaikymas generuojant vienetų testus iš išeities kodo – eksperimentiškai tiriamos ir lyginamos simbolinio vykdymo ir atsitiktinių įėjimų vienetų testų kūrimo galimybės .Net platformoje. / Testing complex safety critical software always was difficult task. Development of automated techniques for error detection is even more difficult. Well known techniques for checking software are model checking static analysis and testing. Symbolic execution is a technique that is being used to improve security, to find bugs, and to help in debugging. A symbolic execution engine is basically an interpreter that figures out how to follow all paths in a program. It is a static code analysis technique. This work presents symbolic execution background, current state, analysis the possibilities of implementation on the .Net framework and platform. The work describes the master project – bug tracking software “Crunchbug” and the tool – Symex (symbolic execution engine) for .Net platform. Symex is white box model based automatic unit test generator and it is evaluated against two other tools – Microsoft Pex and framework that generates unit test inputs random. Detailed experiments made to cover symbolic execution possibilities with proprietary benchmarks and real code from the master project.
2

Genetické algoritmy a rozvrhování / Genetic Algorithms and Scheduling

Škrabal, Ondřej January 2010 (has links)
This work deals with scheduling problem in particular plastic production service. The solution is based on heuristic algorithms, programming languages C + +, C # and is built on the .NET framework and LINQ to XML. It provides the users with comparisons of the heuristic approach with genetic algorithms applied to production problem. All methods results are compared in relation to hand-arranged plans.
3

Systém navigace pomocí GPS pro účely cementárenské technologie / GPS Navigation system for cement technology

Mináč, Ján January 2009 (has links)
This diploma work deals with proposal and implementation GPS navigation system. Work includes described basic types of cement quarry and proposal to create mathematical and software model of quarry. Then work is devoted to possibilities of basic described algorithms for searching the shortest way in graph and two algorithms are described. They are Floyd-Warshall and Dikjstra algorithms. The work describe implementation of Dijkstra algorithm to model of quarry and description of the programs Autec RouteEditor and AQL Control Library. MINÁČ, J. GPS navifgation system for cement for cement technology. Brno: Brno university of technology, Faculty of electrical engineering and communication, 2009. 90 p. Supervisor prof. Ing. František Zezulka, CSc.

Page generated in 0.0798 seconds