• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 305
 • 96
 • 58
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 463
 • 463
 • 310
 • 271
 • 81
 • 38
 • 31
 • 28
 • 27
 • 27
 • 25
 • 21
 • 19
 • 17
 • 17
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Habilitats sociocognitives i de funcionament executiu en nenes i nens amb síndrome de Down d'entre 4 i 12 anys

Amadó Codony, Anna 09 May 2014 (has links)
The study of socio-cognitive skills, and their relationship with executive functions, has generated a large number of studies. In order to assess these skills in children with Down syndrome, we administered a battery of theory of mind tasks, a test of emotion comprehension, and several executive function tasks, to a group of 30 children with Down syndrome aged between 4 and 12 years. Two groups of children with typical development were used as control groups, one for chronological age and the other for linguistic level. The results indicate that participants with Down syndrome have similar socio-cognitive abilities compared to their peers with the same language level and thus, that these skills improve with increasing age. In executive functions we observed differences between the diverse components evaluated, and we can conclude that executive functions are good predictors for socio-cognitive abilities in children with Down syndrome / L’estudi de les habilitats sociocognitives, i la seva relació amb les funcions executives, ha generat un volum important d’estudis. Amb l’objectiu d’avaluar aquestes capacitats en infants amb síndrome de Down, hem administrat una bateria de tasques de teoria de la ment, un test de comprensió emocional, i diverses tasques de funcions executives, a 30 infants amb síndrome de Down d’entre 4 i 12 anys, així com també a dos grups d’infants amb un desenvolupament típic; un d’ells de la mateixa edat cronològica, i l’altre amb un nivell lingüístic similar. Les dades indiquen que els participants amb síndrome de Down tenen unes habilitats sociocognitives similars a les dels seus companys amb el mateix nivell lingüístic i que aquestes milloren amb l’increment de l’edat. En les funcions executives s’observen diferències en el domini dels seus components i es mostren com un bon predictor per al domini en les habilitats sociocognitives en nenes i nens amb síndrome de Down
2

I-daq:desarrollo de un cuestionario libre de sesgos de respuesta para la evaluación de la agresividad

Ruiz Pàmies, Mireia 25 October 2013 (has links)
La presente tesis desarrolla un cuestionario de agresividad física, verbal e indirecta para un amplio rango de edad (desde la etapa adulta hasta la vejez), implementando procedimientos que permiten el control de los principales sesgos de respuesta (deseabilidad social y aquiescencia).Los resultados han mostrado una adecuada validez convergente y de criterio del I-DAQ, además de un mejor ajuste del cuestionario cuando se controlan los sesgos de respuesta. Por lo tanto concluimos que las puntuaciones de agresividad física, verbal e indirecta, conforme avanza la edad, permanecen constantes respecto a las puntuaciones en la adultez. Además, respecto a las diferencias de sexo, los hombres adultos son más agresivos física e indirectamente y las mujeres adultas son más agresivas verbalmente. En la vejez, ambos sexos no muestran diferencias en su nivel de agresividad física, verbal e indirecta. / This dissertation develops a questionnaire of physical, verbal and indirect aggressionfor a wide age range (from adulthood to elderly), implementing procedures that allow the control of the main response bias (social desirability and acquiescence). Results showed adequate convergent and criterion validity of the I-DAQ, and a better fit of the questionnaire when controlling for response biases. Furthermore we concluded that the scores of physical, verbal and indirectaggressionremain constantwith age, when compared to the scores in adulthood. In addition, with respect to gender differences, adult men are more physically aggressive and indirectly aggressive than women and adult women are more verbally aggressive than men. In elderly, both sexes show no difference in their level of physical, verbal and indirectaggression.
3

Evaluar la intensidad del dolor infantil: la escala numérica como alternativa

Castarlenas Solé, Elena Teresa 12 March 2014 (has links)
La Escala Numérica Verbal (vNRS-11) es una de las escalas más utilizadas para evaluar la intensidad del dolor infantil.Y ello, a pesar de que no existían estudios que avalasen sus propiedades psicométricas. Esta tesis contribuye a llenar, en parte, este vacío de información. Los resultados de la tesis muestran que la vNRS-11 es una escala válida cuando se utiliza para evaluar la intensidad del dolor en población infantil en niños a partir de los 6 años de edad. Se han obtenido resultados favorables para la validez de constructo (considerando la validez convergente y discriminante) y validez de criterio (considerandola validez concurrente y predictiva).Además, las puntuaciones de la vNRS-11 han resultado concordantes con las puntuaciones obtenidas con la versión de esta escala administrada en formato electrónico.Como conclusión cabe apuntarque la vNRS-11 es una escala válida para evaluar la intensidad del dolor infantil. / The verbal Numerical Rating Scale (vNRS-11) is one of the most commonly used self-report instruments to measure pediatric pain intensity even though there were no studies supporting its psychometric properties. This dissertation contributes to this gapin the literature. The results of this doctoral dissertation show that the vNRS-11 provides valid pain intensity reports when used with children and adolescents aged 6 years and above. Specifically, favorable results have been obtained for the construct validity (considering the convergent and discriminate validity) and criterion validity (considering the concurrent and predictive validity). In addition, our results indicate that the pain intensity ratings provided with the vNRS-11 agreed with those reported with anelectronic version of the scale (eNRS-11). To sum up, the results of this doctoral thesis show that the vNRS-11 does provide valid pain intensity reports when used in children and adolescents.
4

Increase of egocentrity as an index of psychopathology in personality disorders

Álvarez Segura, Mar 29 May 2015 (has links)
Aquest treball ofereix un estudi del concepte psicològic “d´egocentricitat” per una millor comprensió de les distorsions de la personalitat. Un coneixement escaient del terme ajuda a clarificar com les decisions ètiques poden afectar a certes facultats psicològiques i contribuir en major o menor mesura a la cristal·lització dels trastorns de personalitat. Es tracta per tant, d’un treball que estableix un pont entre l'ètica i la psicologia clínica. Per aquesta comesa s’ha utilitzat un model antropològic catòlic de la personalitat.
5

Construyendo la representación social de la diversidad afectivo-sexual

Dorado Caballero, Antonia 17 July 2015 (has links)
The aim of this work is to understand the social representation sexual-affective diversity (DAS) for later use in educational settings. We used the following techniques: semi-structured individual interview (n = 8), free word association (n = 240) and questionnaire (n = 450). The results showed a social representation of DAS under construction, suggesting a picture of the DAS synthesized in sexual options and emotional and bodily dimensions, entirely away from negative connotations. The results also presented five main dimensions of the social representation of sexual-affective diversity: positive emotions and negative emotions towards the DAS; pathological and immoral beliefs about the DAS; heteronormative practices in DAS; and non-heteronormative groups in DAS. These results allowed us, about DAS, decide the most appropriate term, definition and approach towards this concept, as well as specify the main characteristics that educational actions in DAS should present / Identitats o diversitats afectiu-sexuals resulten violentades, patint nombrosos efectes psicosocials negatius. Amb l’objectiu de conèixer la representació social de la diversitat afectiu-sexual (DAS), per a la seva utilització posterior en l’àmbit educatiu, s’han utilitzat les tècniques d’entrevista semiestructurada, associació lliure de paraules i qüestionari. Els resultats indiquen una representació social de la DAS en procés de construcció, que apunta cap a una imatge sintetitzada en les opcions sexuals i les dimensions emocionals i corpòries, exempta de connotacions negatives. Els resultats també presenten les cinc dimensions principals d’aquesta representació de la DAS (emocions positives i emocions negatives cap a la DAS, creences patològiques i immorals sobre la DAS, pràctiques heteronormatives en la DAS i grups no heteronormatius de la DAS). Aquests resultats permeten decidir sobre la DAS, quin seria el terme, la definició i aproximació més adient, a més d’especificar quines serien les característiques principals d’un treball educatiu en la DAS
6

Benestar i acolliment d'infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats

Montserrat Boada, Carme 04 September 2006 (has links)
La importància que els acolliments en família extensa han assolit en la darrera dècada dins dels sistemes de protecció infantil en la major part dels països occidentals, contrasta tant amb l'escassa i recent investigació científica com amb els pocs recursos destinats als infants i adolescents que hi són acollits. L'objectiu general de la tesi ha estat el d'aprofundir en el coneixement i comprensió d'aquest fenomen dins del sistema de protecció infantil a Catalunya. La present recerca s'ha realitzat recollint els punts de vista dels tres grans conjunts d'agents socials implicats: els acollidors, els infants i adolescents acollits i els professionals dels EAIAs (Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència) que els atenen; explorant les seves percepcions, avaluacions, expectatives i satisfaccions referides a l'acolliment. Així mateix, l'estudi s'ha dut a terme amb una metodologia de disseny mixt, recollint dades quantitatives i qualitatives. Els resultats mostrats ens suggereixen un seguit d'implicacions per a la pràctica i ens obren nous reptes de recerca, per tal de promoure, en definitiva, la qualitat de vida dels nois i noies i dels seus acollidors. / La importancia que los acogimientos en familia extensa han adquirido en la última década dentro de los sistemas de protección infantil en la mayor parte de los países occidentales, contrasta tanto con la escasa y reciente investigación científica como con los pocos recursos destinados a los niños/as y adolescentes que son acogidos. El objetivo general de la tesis ha sido el de profundizar en el conocimiento y comprensión de este fenómeno dentro del sistema de protección infantil en Catalunya. La presente investigación se ha realizado recogiendo los puntos de vista de los tres grandes conjuntos de agentes sociales implicados: los acogedores, los niños/as y adolescentes acogidos y los profesionales de los EAIAs (Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia) que los atienden; explorando sus percepciones, evaluaciones, expectativas y satisfacciones referidas al acogimiento. Asimismo, el estudio se ha llevado a cabo con una metodología de diseño mixto, recogiendo datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados mostrados nos sugieren un conjunto de implicaciones para la práctica y nos abren nuevos retos de investigación científica, con el fin de promover, en definitiva, la calidad de vida de los chicos y chicas y de sus acogedores. / The importance of the increasing use of kinship care in the last decade within the child protection systems in most of the western countries, contrasts so much with the scarce and recent scientific research as well as with the few resources dedicated to the children and adolescents who are in extended family placements. The general objective of the thesis has been to deepen in the knowledge and understanding of this phenomenon within the Catalan child protection system. The present research has been carried out gathering the points of view of the three main stakeholders: the kinship carers, the children who are placed in extended family and the practitioners of the EAIAs (Children and Adolescence Care Teams) in charge of them. It explores their perceptions, evaluations, expectations and satisfactions referred to kinship care. Also, the study has been undertaken with a methodology of mixed design, gathering quantitative and qualitative data. The findings suggest a number of implications for the practice and they open new challenges for scientific research, with the final purpose of promoting the quality of life of children and their kinship carers.
7

Transformación identitaria y subjetiva en historias de violencia de género en la pareja íntima

Vázquez Ahumada, María Andrea 16 December 2014 (has links)
Aquesta tesi es un treball d’investigació en el que s’analitzen les narracions fetes per dones que van patir violencia de génere a dins de la parella. Al llarg de l’investigació es determinen i descriuen els elements del seu discurs que constituexen els moments de transformació identitària i subjectiva d’aquestes víctimes mostrant que el procés de recuperació de la violència s’integra amb tres tipus de transformacions: la transformació epistèmica, la transformació interpersonal i la transformació intrapersonal amb el resultat d’una agentivitat que els permet revalorar-se positivament restaurant, per a elles mateixes, els drets que els havien estat denegats. / The following is a research paper in which the narratives of women who suffered gender violence within the intimate relationship are analized. Along the research project, the discursive elements that constitute the moments of the identitary and subjective transformation of these victims are described, showing that the process of recovering from this violence is integrated by three types of transformation: epistemic transformation, interpersonal transformation, and intrapersonal transformation, all of which give as a result an agentive capacity which allows them to restore to themselves the rights of which they had been denied from.
8

Desarrollo de la teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas en niños de 4 a 12 años

Serrano Ortiz, Jèssica 10 December 2012 (has links)
Considerable attention has focused on the theory of mind (TM) in the past 25 years and it has become a very productive area of research in developmental psychology. Several studies addressed this issue and many researchers have demonstrated this understanding in 4-years-olds. In this field, it seems to be clear that language and executive functions (EF) acquisition foster TM, but it is less evident which particular are related to TM development. For this reason, the current investigation is aimed at exploring the development of the TM in children aged between 4 to 12-years-old and its relation to both abilities. The results support a view according to which there is a developmental progression in the understanding of the mind. In general, both language and EF are involved in the child’s understanding of the mind. However, they are related to the TM development in a different way as a function of age / En els darrers 25 anys la teoria de la ment (TM) ha rebut una considerable atenció i s’ha convertit en una àrea de recerca molt productiva en el camp de la psicologia del desenvolupament. Diversos estudis han mostrat que aquesta comprensió es dóna al voltant dels 4 anys. En aquest àmbit, s’ha observat que el llenguatge i les funcions executives (FE) estan implicats en la TM, però és menys evident quin aspecte particular està relacionat amb el seu desenvolupament. Per aquest motiu, aquesta investigació pretén explorar el desenvolupament de la TM entre els 4 i els 12 anys i la seva relació amb ambdues habilitats. Els resultats indiquen que hi ha una progressió en la TM. En general, tant el llenguatge com les FE estan implicats en la comprensió de la ment del nen. No obstant això, les habilitats lingüístiques i les FE estan relacionades amb la TM d’una forma diferent segons l’edat
9

Evaluación del comportamiento íntegro y de la percepción de la integridad del líder en el trabajo

Mayor Sánchez, Carolina 03 April 2014 (has links)
La presente tesis realiza la evaluación del comportamiento íntegro y la percepción de la integridad del líder en el trabajo. Los resultados muestran lo siguiente: Las puntuaciones de integridad se relacionan con las de Responsabilidad (factor de personalidad). Encontramos que las personas que cometen conductas contraproducentes obtienen puntuaciones más bajas en Integridad y Responsabilidad. En la adaptación de test de percepción de la integridad del líder se obtienen propiedades similares al original. Vemos en su validez como la percepción de la integridad del líder se relaciona con el rendimiento pero también quedan incluidos otros elementos como puede ser la Responsabilidad y la Apertura a la Experiencia (factores de personalidad). Por último destacar como el clima se relaciona con la percepción de la integridad del líder. Los resultados muestran se puede observar como la integridad influye tanto en el ámbito individual como en el grupal y se deben tener en cuenta. / Thisthesis makesthe evaluation ofintegrity behavior andperception ofintegrity of theleaderat work.The results showthe following:integrityscoresrelate to theResponsibility(personality factor). We find that peoplewho commitcounterproductive behaviorsobtainedlower scores onIntegrity andResponsibility. In adaptingperception testthe integrity ofthe originalleadersimilarproperties are obtained. We seeits validity asperceivedleaderintegrityrelates toperformancebutare also includedother elementssuch as theAccountabilityandOpenness to Experience(personality factors). Finally noteas the weatheris related tothe perception ofthe integrity of theleader.Results showcan be seenas the integrityinfluences boththe individual andthegroupandshould be taken intoaccount.
10

La percepción del impacto del coaching y la programación neuro-lingüística en el desarrollo de la carrera profesional

Muñoz Díaz, Pablo 24 July 2014 (has links)
Con esta Tesis doctoral queremos observar y analizar cómo se percibe, por los estudiantes universitarios del área de la Comunicación, la influencia de la recepción de Coaching en el desarrollo de carrera de los empleados. Existen aproximaciones teóricas desde el campo de la Economía, la Psicología y la Sociología que explican en qué consiste el fenómeno de la Movilidad laboral pero según las opiniones de los individuos se creerá en la promoción laboral o no. Es ahí donde el Coaching puede ser decisivo ayudando a la eliminación de creencias limitantes de los individuos para que éstos progresen según sus capacidades innatas y adquiridas. / Amb aquesta Tesi doctoral volem observar i analitzar com es percep, pels estudiants universitaris de l'àrea de la Comunicació, la influència de la recepció de Coaching en el desenvolupament de carrera dels empleats. Existeixen aproximacions teòriques des del camp de l'Economia, la Psicologia i la Sociologia que expliquen en què consisteix el fenòmen de la Mobilitat laboral però segons les opinions dels individus es creurà en la promoció laboral o no. És aquí on el Coaching pot ser decisiu ajudant a l'eliminació de creences limitants dels individus perquè aquests progressin segons les seves capacitats innates i adquirides. / We want with this doctoral thesis observe and analyze as perceived by college students in the area of communication, the influence of the receipt of Coaching in the career development of employees. There are theoretical approaches from the field of economics, psychology and sociology that explain what the phenomenon of labor mobility but according to the opinions of individuals believe in working or promotion. This is where coaching can be instrumental in helping to eliminate limiting beliefs of individuals to enable them to progress according to their innate and acquired abilities.

Page generated in 0.0509 seconds