• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 19
 • 8
 • 3
 • Tagged with
 • 54
 • 16
 • 13
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Exteriördesign av miljöbil

Karvonen, Henrik, Kahlman, Erik January 2007 (has links)
Sedan ett år tillbaka på företaget Elitkomposit AB pågår ett fordonsprojekt som syftar till att ta fram konstruktionsunderlag för en fyrhjulig miljöbil för två passagerare och hundra liter bagage. Bilen ska byggas huvudsakligen i kompositmaterial. Syfte och mål med arbetet är att presentera ett nytt sportigt karosskoncept som ska vara en blandning av ett segelflygplan, formel 1 bil och en stridslysten kräfta. Förhoppningarna är att Elitkomposit kommer uppskatta den nya designen och använda sig av den när dem senare tillverkar miljöbilen. Endast bilens exteriördesign kommer att formges och presenteras till Elitkomposit AB. Arbetet är designinriktat och ingen hänsyn till fordonsbestämmelser eller teknisk funktion kommer att tas i beaktande. För att lösa uppgiften skapades först en idébas, åtta koncept valdes sen ut för att genomgå en concept screening. Fem koncept gick vidare till en concept scoring där tre koncept gick vidare. Slutligen valdes tillsammans med Elitkomposit ett vinnande koncept som konstruerades i NX och sedan renderades i Alias. Det slutgiltiga konceptet infriar de krav Elitkomposit uttalat med undantag av att den ska liknas vid en kräfta. För att bilen ska få en mer aggressiv framtoning har den istället fått influens av en stridslysten skorpion i attackställning.
2

Exteriördesign av miljöbil

Karvonen, Henrik, Kahlman, Erik January 2007 (has links)
<p>Sedan ett år tillbaka på företaget Elitkomposit AB pågår ett fordonsprojekt som syftar till att ta fram konstruktionsunderlag för en fyrhjulig miljöbil för två passagerare och hundra liter bagage. Bilen ska byggas huvudsakligen i kompositmaterial. Syfte och mål med arbetet är att presentera ett nytt sportigt karosskoncept som ska vara en blandning av ett segelflygplan, formel 1 bil och en stridslysten kräfta. Förhoppningarna är att Elitkomposit kommer uppskatta den nya designen och använda sig av den när dem senare tillverkar miljöbilen. Endast bilens exteriördesign kommer att formges och presenteras till Elitkomposit AB. Arbetet är designinriktat och ingen hänsyn till fordonsbestämmelser eller teknisk funktion kommer att tas i beaktande. För att lösa uppgiften skapades först en idébas, åtta koncept valdes sen ut för att genomgå en concept screening. Fem koncept gick vidare till en concept scoring där tre koncept gick vidare. Slutligen valdes tillsammans med Elitkomposit ett vinnande koncept som konstruerades i NX och sedan renderades i Alias. Det slutgiltiga konceptet infriar de krav Elitkomposit uttalat med undantag av att den ska liknas vid en kräfta. För att bilen ska få en mer aggressiv framtoning har den istället fått influens av en stridslysten skorpion i attackställning.</p>
3

Theoretische und experimentelle Untersuchungen über den Bodeneinfluss auf Tragflügel mit Klappen

Bock, Karl-Wilhelm, January 1983 (has links)
Thesis (Doctoral)--Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 1983.
4

Grobstruktursimulation der abgelösten Strömung um ein angestelltes Tragflügelprofil

Evans, Gary S. January 2004 (has links) (PDF)
München, Techn. Universiẗat, Diss., 2004.
5

Numerical methods for aerodynamic shape optimization /

Amoignon, Olivier, January 2005 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2006. / Härtill 4 uppsatser.
6

Flow structure and stability of a turbocharger centrifugal compressor /

Schleer, Matthias. January 2006 (has links)
Zugl.: Zürich, Techn. Hochsch., Diss.
7

Verfahren zur Simulation der nichtlinearen Aerodynamik von Luftschiffkonfigurationen /

Jakobi, Andreas. January 2007 (has links)
Zugl.: Stuttgart, Universiẗat, Diss., 2007.
8

Aerodynamiskt fotstöd : Utveckling av individanpassat fotstöd för paracyklist

Edman, Fredrik, Jansson, Jonathan January 2016 (has links)
This project has focused on aerodynamics in hand cycling. Hand cycles are used by people with disabilities, paralysis or amputation of a lower limb. The idea for the project was initiated by a para-cyclist who suspected that his feet were causing an unnecessarily large air resistance when racing. The aim of this project was therefore to investigate this suspicion. If the excessive air resistance was confirmed, a new footrest would be developed to reduce it. The project was conducted in collaboration with the orthopedic clinic Team Olmed who had previously had contact with the user. Simulations on the feet were carried out in FloEFD to investigate the air resistance caused by the feet. Any excessive air resistance could then be confirmed and the development of a new footrest that would reduce drag could begin. Through literature studies regarding aerodynamics and analogies, brainstorming and brainwriting and with help from experts different concepts were generated. The concept of a streamlined footrest served as a basis to reduce the air resistance. Two of the concepts were modeled with a rounded shape that gently breaks the air and forms a streamline along the body. New simulations were conducted and later compared with the old footrest and the new streamline characteristics could then be confirmed. The result of the post simulations cannot be definitively quantified, but they indicate that air resistance is reduced by about 0,3 N for the two new footrests. This represents an improvement of 12-15 seconds for the cyclist on a 20 km race, which could be crucial in future competitions. The concept that provided the lowest air resistance was also developed as a prototype. The prototype was tested on the user's bicycle and feet with a satisfactory result. The project shows that it is relevant to develop more aerodynamic footrests in the sport hand- cycling. The time saved with the footrest developed in this project had meant the difference between victory and a fourth place at the Paralympics in 2008.
9

Berechnung und Verminderung von Strömungsgeräuschen an Profilen

Guidati, Gianfranco. January 2004 (has links)
Stuttgart, Univ., Diss., 2003.
10

CFD beräkning på en jetmotorinstallation / CFD Computation of a Jet Engine Setup

Jain, Arnav January 2013 (has links)
Hawk Turbine AB tillverkar mindre jetmotorer som ofta används i små obemannade och radiostyrda flygplan. I flygplansmodellen Lockheed T-33 Shooting Star är motorn monterad inuti planet varför luften måste ledas ut till atmosfären. För bästa möjliga prestanda måste ejektorn och utblåsröret som leder luften dimensioneras efter motor och flyghastighet. En 3-dimensionell CAD modell av flygplanets installation skapades och därefter simulerats i en virtuell vindtunnel med hjälp av datorprogrammet SolidWorks Flow Simulation. Flera olika utblåsrör i varierande storlekar samt olika former har testats för att avgöra om ändringar kan förbättra prestandan ytterligare. Simulationsresultat visar att det går att förbättra nuvarande konfiguration med 5,99 % om diametern på utblåsröret minskas från 75 mm till 70 mm med en bibehållen form på utblåsröret. / Hawk Turbine AB is a company that manufactures small jet engines which are often used in smaller unmanned and radio-controlled aircrafts. In the Lockheed T-33 Shooting Star aircraft the engine is mounted in the center of the aircraft and therefore requires ducts to be used for directing the exhaust to the atmosphere. For optimum performance the ejector and the exhaust manifold must be designed for the engine and the flight velocity. A 3-dimentional CAD model of the aircrafts ducts was created. The model was then used in virtual wind tunnel testing using the software SolidWorks Flow Simulation. Different shapes and sizes of the manifolds were tested in the simulations to determine if modifications can further improve the performance. The simulations show that the performance of the current manifold can be improved by 5,99 % if the diameter of the manifold is reduced from 75 mm to 70 mm while keeping the shape of the manifold unaltered.

Page generated in 0.0685 seconds