• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 363
 • 145
 • 1
 • Tagged with
 • 509
 • 497
 • 495
 • 82
 • 80
 • 65
 • 38
 • 34
 • 33
 • 33
 • 33
 • 33
 • 31
 • 29
 • 28
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Målningens scen

Lundgren, Lisa January 2019 (has links)
No description available.
2

Beskrivning av marken

Lövheim, Ivar January 2019 (has links)
I denna text försöker jag beskriva vad jag tänker kring mitt måleri och hur jag använder mig av mina synintryck. I bearbetningen av intrycken upplever jag att det inte finns några barriärer mellan det ena och det andra, så när det fungerar bra är en målning en uppvisare av vad perceptionen håller på med. Den spelar fritt. Den far runt hur den vill. Målningen kan hamna nära min visuella uppmärksamhet.
3

Inte bara nostalgi : En semiotisk analys av analoga gestaltningsmetoder i musikvideor

Flink, Tommy January 2018 (has links)
No description available.
4

Deep compositing in VFX : Creating a framework for deciding when to render deep images or traditional renders.

Kylén, Jonas January 2019 (has links)
No description available.
5

Non-destructive compositing

Saxlund, Juan January 2018 (has links)
This paper presents problems that may occur during transformations, color correctionsand incorrect use of data of a digital image. The theoretical part will go into the depth of what a digital image is. It will explain whata pixel is, how color depth and channels work, what filtering is and what the differenttransformation operations are. A series of test are then made where different kinds oftransformations and color corrections are tested one by one, pre-comps will then berendered with some missing data to show what can happen to a composite wheninformation is lacking. Finally a test of different workflows is done. When making a composite it is important tomask out the parts of the image that needs to be corrected. By doing so you canminimize the destruction of the image. Two kinds of workflows for masking the imageand handling the masked part will be compared.
6

Grey Flowers

Marinina, Nina January 2018 (has links)
This paper presents my master project “Grey Flowers” which is an incarnation of a poetic metaphor to a ceramic flower sculpture. The project is an installation of crafted flowers as a strong symbol of a short lived moment which has now stopped for ages. This sculptural work is based on the notion of decadence of the 19th century and presents a new way which it can been interpreted. Ceramics, clay and firing processes are used as a methods of unpredictability and a “happy accident”. The main aim of the project is to create a feeling of abandonment by showing decaying and dying beauty. The sculptural work investigates the different aspects of the flower and its representation trying to show different approaches tothinking and working while telling about the same idea.
7

Verkstaden för potentiell keramik : Eadem Mutata Resurgo

Larsson, Jakob January 2018 (has links)
No description available.
8

Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt : En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden

Mounzer, Nicolina Linnea January 2018 (has links)
Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. I centrala begrepp som känslor, tankar och inre subjektivitet samt objektivitet analyseras karaktärerna för att utifrån detta försöka att se ett sammanhang inom det fenomenologiska perspektivet. Som inledning introduceras det olika teorier som berör karaktärer i helhet och fenomenologi i allmänhet samt i filmiskt sammanhang. Utifrån centrala figurer inom fenomenologi redogör Maurice Merleau-Ponty och Gilles Deleuze samt Vivian Sobchack teorier om människans tänkande och varande i världen. Således belyser de hur människan kan agera och betraktas som objekt och subjekt. De påpekar även människans relation till objekt i omvärlden samt hur dessa kan komma att skapa en djupare mening. Fenomenologi introduceras som ett filosofiskt tankesätt men även en metod i filmiskt sammanhang, denna kunskap används därmed för att analysera Malicks filmer och undersöka karaktärers förhållningssätt. Sammanfattningsvis upptäckte jag i denna studie att fenomenologin följer en stark röd tråd, trots att det är tre olika filmer. De alla tre filmer innehöll därför ett spår av fenomenologin, oavsett om den var tydligare i en av de andra filmerna eller inte så fanns den tydligt där ändå. Vidare kom jag fram till att fenomenologin i alla tre filmer yttrar ett gemensamt syfte genom undersökningsområdena i det icke-kronologiska, karaktärers relation till objekt och gestaltningsstrategier som används.
9

Uppsats

Karlsson, Nils January 2015 (has links)
No description available.
10

The smile that hides the soul

Versteegh, Axel January 2018 (has links)
An artist essay written by Axel Versteegh regarding his artist practice and his graduation show at Galleri Mejan in February 2018 / Documentaion of the show, The smile that hides the soul

Page generated in 0.0592 seconds