• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3645
 • 1033
 • 1
 • Tagged with
 • 4681
 • 4681
 • 4681
 • 4681
 • 4245
 • 567
 • 523
 • 462
 • 462
 • 349
 • 268
 • 243
 • 232
 • 209
 • 199
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Human resource matching through query augmentation for improving search context

Tran, Huy January 2016 (has links)
The objective with the thesis is to research how to match a company's human resources with job assignments received from clients. A common problem is the difficulty for computers to distinguish what semantic context a word is in. This means that for words with multiple interpretations it is hard to determine which meaning is the correct meaning in a given context. The proposed solution is to use ontologies to implement a query augmentation that will improve defining the context through users adding suggestions of relevant words. The intuition is that by incrementally adding words, the context narrows, making it easier to search for any consultant matching a specific assignment. The query augmentation will then manifest in a web application created in NodeJS and AngularJS. The experiments will then measure, based on \emph{precision}, \emph{recall} and \emph{f-measure}, the performance of the query augmentation. The thesis will also look into how to store document-based résumés, .docx file-format, and properly enable querying over the database of résumés. The Apache based frameworks Solr and Lucene, with its inverted indexing and support for HTTP requests, are used in this thesis to solve this problem. Looking at the results, the query augmentation was indicated of having somewhat too strict restrictions for which the reason is that it only permits \emph{AND} conditions. With that said, the query augmentation was able to narrow down the search context. Future work would include adding additional query conditions and expand the visualization of the query augmentation.
42

Static Code Analysis of C++ in LLVM

Kvarnström, Olle January 2016 (has links)
Just like the release of the Clang compiler, the advent of LLVM in the field of static code analysis already shows great promise. When given the task of covering rules not ideally covered by a commercial contender, the end result is not only overwhelmingly positive, the implementation time is only a fraction of what was initially expected. While LLVM’s support for sophisticated AST analysis is remarkable, being the main reason these positive results, it’s support for data flow analysis is not yet up to par. Despite this, as well as a lack of thorough documentation, LLVM should already be a strong rival for any commercial tool today.
43

Semi-automated annotation of histology images : Development and evaluation of a user friendly toolbox / Semi-automatisk uppmärkning av histologibilder : Utveckling och utvärdering av en användarvänlig verktygslåda

Sanner, Alexander, Petré, Fredrik January 2016 (has links)
Image segmentation has many areas of application, one of them being in medical science. When segmenting an image, there are many automatic approaches that generally do not let the user change the outcome. This is a problem if the segmentation is badly done. On the other hand there is the manual approach which is slow and cumbersome since it relies heavily on the users effort. This thesis presents a semi-automated approach that allow user interaction and computer assisted segmentation, which was realized in a hi-fi prototype. The prototype made use of SLIC superpixels which the user could combine with interactions to create segments. The prototype was iteratively developed and tested to ensure high usability and user satisfaction. The final prototype was also tested quantitatively to examine if the process of segmenting images had been made more efficient, compared to a manual approach. It was found that the users got a better result in the prototype than the manual if the same time was spent segmenting. Although it was found that the users could not segment images faster by using the prototype than the manual process, it was believed that it could be made more efficient with superpixels that followed the natural border of the image better. / Bildsegmentering har många användningsområden, där ett av dem är inom medicinsk foskning. Det finns många automatiska algoritmer för att segmentera bilder som generellt inte låter användaren ändra resultatet av segmenteringen. Detta är problematiskt när segmenteringen blir dåligt gjord. Däremot finns det helt manuella tillvägagångssätt som är mer besvärliga och tidskrävande eftersom de kräver mer utav användaren. Det här arbetet presenterar ett semi-automatiskt tillvägagångssätt som tillåter användarinteraktion tillsammans med dator-assistans för att segmentera bilder. Det semi-automatiska tillvägagångsättet realiserades i en hi-fi prototyp som använder SLIC superpixlar. Superpixlarna kan slås samman genom användarinteraktion där de sammanslagna superpixlarna utgör segmenten. Prototypen utvecklades och testades iterativt för att uppnå hög användbarhet och nöjda användare. Prototypen testades även kvantitativt för att undersöka om segmenteringsprocessen hade effektiviserats tidsmässigt jämfört med redan existerande mjukvaran. Det visade sig att användarena fick högre precision i segmenteringen vid användning av prototypen jämfört med den existerande mjukvaran när samma tid lades. Även om det visades att segmenteringen inte var mer tidseffektiv så troddes det att tidseffektiviteten i prototypen kunde ökas genom att superpixlarna föjde de naturliga områdena bättre i bilden.
44

Studentkassen : Utvecklingen av en e-handel för matkassar med fokus på användbarhet / Studentkassen : The development of an e-commerce for grocery bags with focus on usability

Aspholm, Emelie, Berg, Richard, Duvnäs, Vidar, Fjellström, Frida, Höjvall, Olof, Kvick, Gustav, Lundström, Henrik, Ohlsson, Emil January 2016 (has links)
Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från arbets- och utvecklingsprocessen för webbapplikationen Studentkassen. Studentkassen är en e-handelsbutik där kunden får möjlighet att skräddarsy sin egen matkasse utifrån färdiga recept. Utvecklingen har fokuserats kring designval och funktionalitet för att undersöka hur en användbar webbapplikation för onlineförsäljning av matkassar ska utformas. Arbetsprocessen har följt metodiken Scrum som resulterade i effektivt arbete tack vare kontinuerliga iterationer. Användbarhetsutvärderingar utfördes för att verifiera att applikationens design och funktionalitet var lämplig. I rapporten redogörs för applikationens design- och funktionalitetsval. Detta ligger till grund för rapportens diskussioner och slutsatser. För att uppnå användbarhet av en webbapplikation för försäljning av matkassar ska köpprocessen vara effektiv, vilket kan uppnås med en genomgående konsistent design där navigationen kräver få klick. / This report outlines the results and conclusions from the work process and development process of the web application Studentkassen. Studentkassen is an e-commerce, whereupon the customer may customize their own bag of groceries from a list of recipes. The development focused on choices of design and functionality in order to research how a web application for online sales of grocery bags should be designed to achieve usability. Today, usability within web development is trending, which has driven the framing of question of this report. The work process followed the Scrum methodology, which resulted in an efficient working procedure due to continuous iterations. Usability evaluations were conducted, with the purpose of verifying the suitability of the web application’s design and functionality. In the frame of the project, the design and functionality decisions within the application are outlined. This lays the foundation of the results and reflections within the report. To achieve usability of a web application for online sales of grocery bags, an efficient purchasing process is necessary, which is acquired through a consistent design where few clicks are required to navigate.
45

Reliability comparison of wireless protocols IEEE 802.15.1 and IEEE 802.15.4

Sjöberg, Niklas January 2016 (has links)
No description available.
46

Elektroniskt Skyttesystem : Databearbetning & Presentation / Electronic Scoring System : Data Processing & Presentation

Bergman, Andreas January 2016 (has links)
Denna rapport beskriver ett projekt med målet att utveckla ett elektroniskt skyttesystem utifrån mindre kostsamma standardkomponenter. Det utvecklade systemet avses inneha funktionalitet som är jämförbar med befintliga sådana system. En utredning av det utvecklade systemets precision ämnas utföras, och om precisionen visar sig vara undermålig behöver en utredning ge förslag på ytterligare hårdvara som krävs för att nå en högre sådan. Projektet resulterade i ett delvis sammankopplat, fungerande system. Systemet består av fysiska komponenter, en databas och en visningsklientsapplikation som bearbetar och presenterar data. Systemets fysiska komponenter innefattar fyra mikrofoner och en Raspberry Pi 2-enhet. Mikrofonerna registrerar ljudankomster och signalerar dessa till Raspberry-enheten, som sparar data i databasen. Denna data hämtas, bearbetas och visualiseras av visningsklienten.Systemet saknar i nuläget en fysisk träffyta, och precisionsbrister hos dess fysiska komponenter resulterar i opålitliga resultat, då mätvärden är okonsekventa utifrån upprepade träffar på en specifik position. / This report describes a project with the goal of developing an electronic scoring system from less costly standard components. The developed system means to have comparable functionality to existing such systems. An analysis of the developed system's precision is intended to be performed, and if the precision is found to be substandard an investigation needs suggest further hardware necessary for reaching a higher one.The project resulted in a partially connected, functioning system. The system consists of physical components, a database and a visual client application that processes and presents data. The system's physical components comprise four microphones and a Raspberry Pi 2 unit. The microphones register sound arrivals and signal these to the Raspberry unit, which saves data in the database. This data is retrieved, processed and presented by the visual client.The system currently lacks a physical target surface, and precision flaws in the system's physical components result in unreliable results, since readings are inconsistent from repeated hits at a specific position.
47

Potentiellt riskbeteende med avseende på IT-säkerhet hos myndighetspersoner i Skaraborg / Potentially riskful behavior of government personnel in Skaraborg with regard to IT security

Romanic, Adnan January 2016 (has links)
Myndigheter hanterar personuppgifter i olika former och har en rad olika regler, policyn och riktlinjer för att hantera informationen på ett varsamt sätt och hålla den konfidentiell. Många studier riktar in sig på att undersöka vad de bästa riktlinjerna är, men väldigt få studier undersöker hur myndighetspersonerna faktiskt agerar i vissa situationer.Denna studie fokuserar på anställda inom två myndigheter, en statlig myndighet samt en myndighetsutövande kommun i Skaraborg. Studien kartlägger potentiellt riskbeteende hos myndighetspersoner med avseende på IT-säkerhet. För att undersöka detta, har en kvalitativ intervjuenkät identifierats där fyra personer från varje myndighet besvarar frågor samt identifierar risker utifrån sex olika scenarier.Resultatet visar att myndighetspersoner ser ett högt värde i att applicera lagar, förordningar, policyn och rutiner men har svårt att applicera dessa regler i praktiken och svårt att urskilja vad som är rätt och fel i varje specifik händelse. Resultatet visar även att det inte är så många risker i beteendet hos myndighetspersoner, men många av deltagarna upplever att det slarvas när det gäller att tillämpa vissa rutiner och policyn.
48

Electronic Scoring System : An Electronic & Mathematical Approach / Elektroniskt Skyttesystem : Ett Elektroniskt & Matematiskt tillvägagångssätt

Ivarsson, Niklas January 2016 (has links)
This dissertation describes a project to create an electronic shooting system made of simple and inexpensive components, namely a Raspberry Pi computer and sound detectors. The initial goals are to create a system that can be used with an acceptable precision. Secondly a performance analysis will be carried out to determine the precision that can be obtained using these components. The project was developed into three modules: back-end, Cloud and front-end. The back-end is used to gather the information of a projectile on the target, calculate the coordinates and send it to the Cloud. The Cloud acts as the interface between the back-end with the front-end. Lastly the front-end is the Viewer Client that presents the score and positon at which the projectile hit the target. After developing all the components and applications there was a functional system, but not a reliable system. This combination of Raspberry Pi and sound detectors were not good enough to obtain the precision required for the system to work as an electronic scoring system.
49

Virtualisering och Molntjänster med fokus på ett regulativt styrt företag / Virtualization and Cloud Computing with focus on a regulative controlled company

Shariat, Amanda January 2016 (has links)
Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor inom studiens ämnesområde. Resultatet visar att företaget i fråga kan virtualisera det operativa systemet inom flygtrafiktjänst och att ett Private Cloud är det bästa alternativet. Detta examensarbete vänder sig till företag som är regulativt bundna och där säkerheten är en stor faktor samt företag som överväger en övergång till virtualisering av system och användning av molntjänster. Undersökningen begränsas till huruvida ett specifikt företag kan virtualisera det mest centrala och regulativa systemet på företaget. Om och hur andra företag kan tillämpa samma lösning är inget författaren har tagit fram och inte heller hur frågan besvaras från molnleverantörers sida. / Virtualization and Cloud Computing is getting more and more popular nowadays. The author’s purpose with this thesis is to investigate what restrictions a regulative bound company has to deal with in a conversion to virtualizing the operative system and which Cloud solutions is the most preferable. The author has used qualitative interviews and literature studies. The interviews were held at the company with the appropriate people for the survey and literature studies consist of education literature, scientific articles and websites in the area of the subject. The result shows that the investigated company can virtualize their operating system and that a Private Cloud is the best solution. This thesis can be used by companies that are regulative bound and where security is a major factor as well as companies that are considering virtualize their systems and using cloud computing. This investigation is limited to whether a specific company can virtualize the most central and regulative system they have. If and how other companies can apply the same solution is not something this thesis will answer to, nor how the question is answered from cloud providers.
50

En praktisk studie kring utvecklingen av webbapplikationen Studentlunchen / A Practical Study of the Development of a Web Application

Adlercreutz, Anna, Ahlstedt, Oskar, Bengtsson, Linnéa, Månsson, Andreas, Romell, Gustaf, Stigson, Isak, Sund, Tobias, Wedlund, Lisa January 2015 (has links)
This report declares the experiences and results arrived from the development process around the e-shop Studentlunchen. Studentlunchen is a web application to be used by students to order lunch during weekdays. In order to make Studentlunchen as user friendly and intuitive as possible the e-shop has been developed with focus on functionality and an attractive design. In the report there is a technical description regarding the web application together with a discussion concerning the developed solutions. Furthermore the report discusses and evaluates the working process Scrum and how it has been used. As a result of complying with the Scrum methodology to deliver working functionality after every sprint, focus has been directed towards achieving this instead of implementing many features that isn’t fully completed. With thorough development of the initial prototype, the basic idea of the design and functionality surrounding Studentlunchen could be kept throughout the development process. This was one of the great contributors to the projects overall success and helped the team achieve the goal to make a user-friendly web application.

Page generated in 0.2204 seconds