• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Efektyvus miesto transporto projektų finansų valdymas / Effective finance management of urban transport projects

Gressler, Frank 02 June 2008 (has links)
Darbe analizuojami finansų valdymo teoriniai principai ir praktinis jų taikymas realizuojant kompleksinius miesto transporto infrastruktūros projektus ir pateikiami nauji projektų finansų vadybos temų komplekso vertinimai, panaudojant autoriaus sukauptus duomenis projektų vadybos veikloje. Darbas aktualus tiek naujoms federacinėms Vokietijos žemėms, tiek naujoms ES šalims – Lietuvai ir Latvijai, kur miesto transporto infrastruktūra netenkina šiuolaikinių miesto gyventojų judrumo poreikių ir būtina transporto infrastruktūros plėtra. Praktika rodo, jog kompleksiniams miesto transporto infrastruktūros projektams dėl daugelio juose dalyvaujančių šalių yra būdingos esminės projekto organizavimo ir projekto finansavimo formavimo problemos, kurios galiausiai lėtina projekto įgyvendinimo eigą ir didina projekto išlaidas. Realizuojant miestų transporto infrastruktūros plėtros projektus, jų finansų valdymas gana sudėtingas dėl parengtų projektų nepakankamo finansavimo, o taip pat skirtingų finansavimo šaltinių tikslinio lėšų panaudojimo koordinavimo. Darbo tikslas – sukurti metodus, algoritmus ir kompiuterinę programų sistemą, kuri leistų projektų vadovams operatyviai spręsti projektų finansų valdymą visuose projektų įgyvendinimo etapuose. Siekiant šio tikslo, būtina išspręsti šiuos uždavinius: 1. Išanalizuoti jau realizuotų miesto transporto infrastruktūros objektų projektų finansavimo specifiką, nesklandumus ir įvertinti faktorius, įtakojančius finansų valdymą visuose projekto... [toliau žr. visą tekstą] / Finance management during implementation of urban transport projects is rather complicated because of insufficient financing and it needs coordination because of number of financial sources. The aim of the study – develop methods, algorithms and computer programs, which enable project mangers to solve finance management issues during all project phases. The main tasks to achieve the goals are: 1. To analyze financial issues and difficulties during implemented urban transport infrastructure’s projects, and to evaluate factors having influence on finance management during all project phases. 2. To evaluate influence of possible changes in project’s structure or part of the project on general project’s expenses. 3. To estimate, where it is possible to allocate various financial sources to separate project segments. 4. To develop algorithms and computer programs, which enable project mangers to evaluate economical, technical project works and its price. 5. Under insufficient financing or strict restrictions, the additional financing sources should be provided or extend of works should be decreased, part of these works relocated to further-coming projects.
2

Asmeninių finansų planavimo ir valdymo sistemos kūrimas ir tyrimas / The research and development of personal finance planning and management system

Janušaitis, Paulius 16 July 2008 (has links)
Šio darbos tikslas - sukurti asmeninių finansų planavimo ir valdymo sistemą, kuri padėtų vartotojams valdyti jų asmeninius finansus bei taupyti pinigus ir laiką. Šio darbo metu buvo atlika projektavimo bei technologinių priemonių sprendimų analizė. Vėliau buvo išskirti penki pagrindiniai sistemos realizavimo uždaviniai. Pateikti jų galimi sprendimo variantai. Kuriamos sistemos architektūrai buvo pasirinktas tipinis trijų sluoksnių principas. Atlikus sistemos kokybės analizę, nustatyta, kad jos kokybė yra gera ir atitinka iškeltus reikalavimus. Palyginus sistemą su alternatyviais sprendimai, ji įvertinta kaip vidutinė, atsižvelgiant į jos teikiamą naudingumą vartotojui. / The objective of this project was to develop a personal finance planning and management system that helps people to manage their personal finance and saves money and time. During its execution, the analysis of design and technology solutions was performed. Further, five basic goals of system realization were formulated, the potential solutions for which were presented in the thesis. The architecture of the developed software is based on the principle of three layer design. During the quality analysis of the system, it was evaluated as a good system except that its maintainability rate was rather low. Its comparison with the alternative systems disclosed it as an average system from the viewpoint of its expediency.

Page generated in 0.0639 seconds