• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Transforming rubbish into nourishment in a no man's land : food wastage and recycling in Hong Kong /

Wong, Man-yee, January 2001 (has links)
Thesis (M. Journ.)--University of Hong Kong, 2001. / Includes bibliographical references (leaves 35-36).
2

Transforming rubbish into nourishment in a no man's land food wastage and recycling in Hong Kong /

Wong, Man-yee, January 2001 (has links)
Thesis (M.Journ.)--University of Hong Kong, 2001. / Includes bibliographical references (leaves 35-36). Also available in print.
3

Road to a more sustainable supply chain : A case study on a Swedish dairy terminal / Vägen till en mer hållbar försörjningskedja : Fallstudie på en svensk mejeriterminal

Angeles, Mayela González January 2022 (has links)
Worldwide, around 17% of food waste produced in high income countries is constituted of dairy products. In Sweden, Dairy Company A has been dealing with food waste production throughout all their sites. Although it already practices actions such regarding food waste minimization such as biogas generation and animal food, reduction and prevention practices are still an area of opportunity. The aim of this study is to explore alternatives for food waste prevention in Company A CSE dairy supply chain and generate recommendations that help the company achieve a more sustainable supply chain.  This study furthermore proposes a 5-step research methodology to identify food waste causes and drivers, including data gathering mainly through interviews and analysis based on proposed frameworks in relevant literature. It was found that activities related to systematic root cause identification and information storage and sharing play a key role in improving existing practices that aim to reduce and minimize food waste production from a supply planning perspective.  The research identified and recommended not only to raise awareness, which is key to reducing food waste, but to put into a broader context how decisions taken by any planner could be influencing the sustainability of the supply chain. This could be done through the adoption of process-driven mechanisms to share relevant information as well as food waste root cause identification. / Över hela världen utgörs cirka 17 % av matavfallet som produceras i höginkomstländer av mejeriprodukter. I Sverige har Mejeriföretag A sysslat med produktion av matavfall på alla sina anläggningar. Även om det redan tillämpar åtgärder som när det gäller minimering av matsvinn, såsom generering av biogas och djurfoder, är metoder för reduktion och förebyggande fortfarande ett område med möjligheter. Syftet med denna studie är att utforska alternativ för att förebygga matsvinn i Company A CSE-mejeriförsörjningskedjan och generera rekommendationer som hjälper företaget att uppnå en mer hållbar försörjningskedja.  Denna studie föreslår dessutom en 5-stegs forskningsmetodik för att identifiera orsaker och drivkrafter för matsvinn, inklusive datainsamling främst genom intervjuer och analyser baserade på föreslagna ramverk i relevant litteratur. Det visade sig att aktiviteter relaterade till systematisk rotorsaksidentifiering och informationslagring och -delning spelar en nyckelroll för att förbättra befintliga metoder som syftar till att minska och minimera produktionen av matavfall ur ett utbudsplaneringsperspektiv.  Forskningen identifierade och rekommenderade inte bara att öka medvetenheten, vilket är nyckeln till att minska matsvinnet, utan för att sätta in i ett bredare sammanhang hur beslut som fattas av alla planerare kan påverka leveranskedjans hållbarhet. Detta skulle kunna göras genom antagandet av processdrivna mekanismer för att dela relevant information samt identifiering av rotorsak för matavfall.

Page generated in 0.5476 seconds