• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 229
 • 204
 • Tagged with
 • 447
 • 447
 • 433
 • 63
 • 62
 • 46
 • 46
 • 38
 • 38
 • 37
 • 32
 • 32
 • 31
 • 30
 • 30
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Efterkontroller vid mindre vägbyggnadsprojekt hos Trafikverket : En fallstudie

Nordlund, Gabriel January 2017 (has links)
No description available.
2

Tillgänglighetsstudie vid gångpassager

Nordin, Joakim January 2017 (has links)
No description available.
3

Ombyggnation av Luleå bangård : Förslag ur ett anläggningstekniskt perspektiv

Vidman, Lina January 2017 (has links)
No description available.
4

Guide för utformning av busshållplatser

Norberg, Jacob January 2019 (has links)
Större delen av världens befolkning har någon gång sett eller kommit i kontakt med en busshållplats. En busshållplats är där bussen svänger in för att plocka upp eller släppa av passagerare. Dessa hållplatser finns i flera olika former med olika attribut. Denna rapport riktar sig mot utformningen och projekteringen av busshållplatser. Det beskrivs här vilka busshållplatsens attribut är och vilka olika typer av busshållplatser det finns i infrastrukturen. Syftet med denna guide är att den ska vara lätt att förstå och ge en tydlig bild hur busshållplatser ser ut. Med hjälp av denna guide kan man som projektör eller bara intresserad i ämnet få insikt i hur arbetet kring busshållplatser fungerar. En busshållplats kan förekomma på ett statligt, kommunalt eller enskilt vägnät. Det finns hållplatser och hållplatslägen. En hållplats är alla hållplatslägen samlade inom ett område. Ett hållplatsläge är där bussen svänger in för på- och avstigning. Detta system används för att med enkelhet hålla reda på hållplatsernas data, då alla hållplatslägen har samma data när de befinner sig i samma hållplats. Busshållplatser skiljer sig åt i tätortsmiljö och landsbygdsmiljö. I tätorter används stopphållplatser. Dessa ger bussen ökad prioritet i trafiken och är utformade så att trafiken bromsas upp eller stannar när en skymmande buss står på hållplatsen. På landsbygden är det viktigt att trafiken kan passera buss på hållplats ostört och trafiksäkert. På landsbygden är hastigheten betydligt högre och därför måste vägarna utformas så att olycksrisken minskar och tryggheten ökar. Porsö Centrum hållplats tas upp som ett exempel av en närliggande och modern busshållplats. Denna hållplats ligger mitt mellan Luleå Tekniska Universitet och ICA Porsön. Ombyggnationen och omplaceringen av denna hållplats gjordes 2018 och är därför aktuell i ämnet.
5

Åtgärder för Åtgärdsvalsstudie i Hallen

Lampa, Aron January 2019 (has links)
No description available.
6

Digital projekthantering och införandet av BIM i projekteringen

Oja, Björn January 2019 (has links)
No description available.
7

Utredning av ny spårdragning på inlandsbanan : En sträcka mellan Arvidsjaur och Gällivare

Kero, Mikael January 2018 (has links)
No description available.
8

Potential for electric vehicle smart charging station expansion at Fyrisskolan

Atterby, Alfred, Bluj, Jakub, Sjögren, Elias January 2018 (has links)
The purpose of this bachelor thesis is to investigate the potential for electric vehicle charging at the high school Fyrisskolan, located in central Uppsala. The idea relies on charging electric vehicles (EV:s) outside of the hours of peak power consumption of the school which in this report is assumed to be solved by a suitable smart charger. In this project, various stochastic models are built to simulate solar energy production and school energy consumption using data collected from various sources. This generated data along with  driving distances and EV:s energy consumptions are used to calculate the available energy for EV charging. The available energy is then used to distinguish a minimal, mean and maximal amount of cars that could potentially be charged outside Fyrisskolan for each chosen month. The data collected is taken from December, March and June. Calculations and simulations are done in MATLAB. Results show that with available energy outside the peak energy consumption hours, there is a possibility to charge around 104 EV:s in one work day. The main conclusion is that there is not only a big potential to expand the charging of EV:s outside the school by installing smart charging stations in a technical view, but also a desire from employees at the school and neighbours living near it, to charge their future electric vehicles.
9

Some experimental fracture mechanics studies in mode I of concrete and wood

Daerga, Per-Anders January 1992 (has links)
Godkänd; 1992; 20080407 (ysko)
10

Lämplighet för skumbitumenstabilisering i det svenska vägnätet

Molin, Emanuel January 2018 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1308 seconds