• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 641
 • 46
 • 37
 • 30
 • 27
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • Tagged with
 • 1075
 • 1075
 • 434
 • 267
 • 262
 • 237
 • 195
 • 192
 • 181
 • 175
 • 174
 • 173
 • 171
 • 168
 • 163
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Stories of self-care lessons learned and shared /

Petker, Carla Jane January 2009 (has links)
Thesis (M.Ed.)--University of Alberta, 2009. / Title from pdf file main screen (viewed August 10, 2009). "A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Education in Counselling Psychology, Educational Psychology, University of Alberta." Includes bibliographical references.
2

Stress and clinical instruction

Crowe-Joong, Elizabeth January 1988 (has links)
No description available.
3

Die belewenis van stres deur bestuurders van Suid-Afrikaanse Vrouefederasie-tehuise en-behuisingskemas

Lamprecht, Verlaine 31 March 2009 (has links)
M.A. / Stres is ’n welbekende verskynsel in hedendaagse tye wat ’n ernstige impak het op die maatskaplike funksionering van mense. Individue ervaar dikwels hierdie impak veral binne hul werkomgewings, wat ’n direkte impak het op hul prestasies, medewerkers en kliënte. Binne diensorganisasies, soos die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie, is daar vele uitdagings wat daagliks verskeie stresvolle situasies vir werknemers tot gevolg het. Wanneer hierdie situasies nie korrek hanteer word deur die beskikbaarheid en toepassing van doelgerigte intervensies, effektiewe streshanteringsvaardighede en ondersteuningsnetwerke nie, kan dit die kwaliteit diens negatief beïnvloed. Bestuurders van tehuise en behuisingskemas vir bejaardes en gestremdes vervul ’n baie verantwoordelike rol in hierdie inrigtings. Hierdie individue is aanspreeklik vir elke personeellid, inwoner en aksie wat vanuit die inrigting van stapel gestuur word. Deur middel van professionele waarneming deur die navorser, erkenning deur sekere van die bestuurders dat hulle wel stres ervaar, asook twee stresmetings, is vasgestel dat stres beslis ’n realiteit is binne die maatskaplike sisteme waarbinne hierdie individue funksioneer. Verskeie faktore dra by tot die belewenis van hul stres, waarby organisatoriese strukture, werkomstandighede, interpersoonlike verhoudings en verwagtinge slegs ’n paar is. Hierdie navorsingstudie se fokus is veral daarop gerig om te bepaal watter van hierdie faktore wel ’n rol speel sodat aanbevelings en riglyne vir die SAVF se oorweging aangebied kan word. Dit was die navorser se voorneme om deur middel van hierdie studie ‘n professionele ondersoek van stapel te stuur na die belewenis van stres deur bestuurders werksaam in die SAVF, sodat riglyne vanuit die ondersoek se resultate saamgestel kon word. Hierdie riglyne se doel is tweevoudig, eerstens om die individuele maatskaplike funksionering van die bestuurders te bevorder en tweedens om ’n positiewe impak op die kwaliteit diens wat vanuit hierdie strukture gelewer word, te fasiliteer. Stres is ‘n verskynsel wat dikwels ontken word en beslis nie die nodige erkenning en korrekte aandag ontvang nie. Veral binne diensorganisasies word die klem van ondersteuning en hulp hoofsaaklik op die kliëntesisteme geplaas, en dikwels word daar van diegene wat die diens lewer, se maatskaplike behoeftes vergeet. Met hierdie studie hoop die navorser om ’n positiewe bydrae te lewer om hierdie tendens effektief aan te pak.
4

Stress and clinical instruction

Crowe-Joong, Elizabeth January 1988 (has links)
No description available.
5

USE OF A STRESS MANAGEMENT TECHNIQUE TO REDUCE ANXIETY LEVEL SCORES AMONG TWO GROUPS OF WOMEN CLERICAL WORKERS.

Scharf, Christine Grant. January 1983 (has links)
No description available.
6

Nurses and conflict : workplace experiences

Bishop, Stephen Richard. 10 April 2008 (has links)
No description available.
7

'n Empiriese ondersoek na die ervaarde rolkonflik en stres van projekspanlede

05 February 2014 (has links)
M.Comm. (Economics) / Refer to full text
8

The measurement of levels of work stress in individuals employed in an organisation undergoing change

06 November 2008 (has links)
M.A. / The goal of this study was to measure levels of workplace stress, on two occasions, in an organisation undergoing change that included a merger, downsizing exercise, and restructure. This study was regarded as important as although it is well documented that transformational change leads to increased levels of employee stress, it is imperative to identify whether coping strategies implemented by the organisation are sufficient in addressing employee distress. The identification of the most salient sources of stress for employees in a specific change setting is also important since the organisation can then address these sources specifically rather than to apply a generalised coping strategy. Two non-random samples were taken from the employees of an organisation undergoing transformational change. The first sample consisted of 336 respondents and the second sample consisted of 102 respondents. Existing literature indicates that organisational change leads to increased levels of employee workplace stress as a result of the employees inability to cope with change. It is recommended by the literature that a number of coping strategies for change be implemented by the organisation during change initiatives. The Sources of Work Stress Inventory was used to measure work related stress. This inventory consists of two sections, a General Work Stress scale which measures general levels of occupational stress, and Nine Sources of Stress scales which highlight possible sources or triggers of stress. The study provided empirical support for the theorised notion that organisational change initiatives lead to increased levels of stress among employees. Further, the results supported theoretical and research findings which propose that job security, career advancement, and work overload are all salient sources of stress in organisational change settings that involve merger, restructure and downsizing activities. The results of this study demonstrated that the implementation of a number of contemporary change management strategies did not fully assist in improving the coping ability of employees in this specific change setting. As a result it was recommended that future change management strategies or more specifically coping strategies, should include a more humanistic and psychologically supportive approach as demonstrated in a number of recent research findings.
9

Supervisor social support as a moderator of stress-strain relationships

Bernstein, Colleen 20 July 2016 (has links)
Thesis (M.A.), University of the Witwatersrand, Faculty of Arts, 1992. / Could not copy abstract
10

An investigation of the determinants of managerial coping response in stressful work situations /

Holcombe, Forrest Douglas, January 1982 (has links)
Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 1982. / Includes bibliographical references (leaves 106-117). Available online via OhioLINK's ETD Center.

Page generated in 0.0863 seconds