• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Operačné riziko v bankách

Holá, Miroslava January 2007 (has links)
Nové regulatórne pravidlá BASEL II, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť definujú nový typ rizika, ktoré je potrebné pokryť dodatočným kapitálom - riziko operačné. BASEL II vymedzuje 3 prístupy (základný, štandardizovaný a pokročilý), ktoré je možné použiť k výpočtu regulatórneho kapitálu, potrebného na pokrytie strát vzniknutých v dôsledku realizácie operačného rizika. V prvej časti diplomovej práce je popísaný nový koncept bankovej regulácie, v časti druhej je vymedzený pojem operačné riziko a základné prístupy k jeho kvantifikácii. Tretia kapitola obsahuje návrh zjednodušeného teoretického modelu, ktorý umožní kapitálovú požiadavku na pokrytie operačného rizika kvantifikovať.
2

Operational Risk Management - Implementing a Bayesian Network for Foreign Exchange and Money Market Settlement / Operationale Risiko Managment Implementierung eines Bayesian Network für Foreign Exchange and Money Market Settlement Process.

Adusei-Poku, Kwabena 26 August 2005 (has links)
No description available.
3

Critical evaluation of operational risk tools used in regulatory capital calculations

Modiha, Pulane 21 July 2012 (has links)
Bank failures during recent years continue to cause stakeholders to question how board and senior management are overseeing and managing Operational Risk. This research evaluated the use of Operational Risk tools by South African banks who have adopted Advanced Measurement Approach (AMA) for management and calculation of Operational Risk capital, based on the Basel II requirements (Bank for International Settlements, 2006). The research was conducted under the assumption that when Operational Risk tools are adopted and used as prescribed by the Basel II Framework, it will lead to enhanced risk management practices and allow banks to identify emerging risks where controls can be designed to mitigate risks from materialising. This study was conducted using a quantitative method – the survey was sent to Operational Risk managers in the main segments of 3 South African AMA banks (ABSA, FIRSTRAND and NEDBANK), and senior managers in the group Operational Risk departments. The study found that Operational Risk tools are used and have been implemented as per Basel II requirements even though there are minor gaps. These tools have also been integrated in day-to-day processes; however there are some improvements required when it comes to a full integration and the use of the tools in the decision making processes. / Dissertation (MBA)--University of Pretoria, 2012. / Gordon Institute of Business Science (GIBS) / unrestricted

Page generated in 0.1467 seconds