• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lean ledarskap i nöd och lust

Fristaden, Mia, Wersén, Helena January 2016 (has links)
Dagens chefer tror att framtidens ledarskap behöver vara mer uppmärksam på förändringar inom och utanför den egna verksamheten. Utveckling av verksamheter kan ske på många sätt, bland annat genom kvalitetsutveckling inriktad mot ständiga förbättringar. En metod inom kvalitetsutveckling som fått stor spridning i världen är Lean. För att lyckas med en Lean implementering anser många forskare att ledarskapet är helt avgörande. Syftet med studien var att utveckla ökad kunskap om Lean ledarskap samt undersöka chefers värderingar och beteenden i förhållande till identifierade kriterier som kopplas till Lean ledarskap. En ny teoretisk modell för Lean ledarskap togs fram med fyra huvudkriterier, Utveckling av sig själv, Utveckling av andra, Systemförståelse och processer samt Kultur, värderingar och vision. En kvalitativ fallstudie genomfördes med hjälp av en webbenkät till samtliga chefer inom en myndighet. Respondenterna svarade på frågor om värderingar samt skattade sitt eget beteenden. Enkätens validitet stärktes utifrån att flera vetenskapliga källor, böcker och artiklar ligger till grund för frågorna. Resultatet visade att myndighetens chefer genom sina värderingar och beteenden uppfyller stora delar av de identifierade kriterierna som kopplas till ett Lean ledarskap. / Leaders of today believes that future leaders will have to pay more attention to changes both within and outside of their own business. Business improvement/development can be done in many ways, for example through quality improvement and continuous improvement. One methodology in quality improvement which has spread all around the world is Lean. According to several researchers, to succeed with Lean implementation, the leadership is crucial. The purpose of the study was to develop profound knowledge of Lean leadership and examine leaders’ values and behaviors in relation to identified criteria to Lean leadership. A new theoretical model for Lean leadership was developed consisting of four elements; Self-development, Development of others, Understanding of systems and processes, and Culture, values and vision. A qualitative case study with an internet survey was conducted including all leaders in a government body. The leaders answered a questionnaire about their values and behaviors. The surveys validity was strengthened through the use of several scientific articles and books for constructing the questionnaire. The result shows that the leaders through their values and behaviors fulfills most of the criteria connected to Lean leadership.

Page generated in 0.0294 seconds